Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Planschadeverordening gemeente Roerdalen 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPlanschadeverordening gemeente Roerdalen 2008
CiteertitelPlanschadeverordening gemeente Roerdalen 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewetart. 147 en 149
 2. Wet ruimtelijke ordening, art. 6.7
 3. Besluit ruimtelijke ordening, art. 6.1.3.3
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2008Nieuwe regeling

18-09-2008

De Trompetter, 26-09-2008

2008/09/18 06

Tekst van de regeling

Intitulé

Planschadeverordening gemeente Roerdalen 2008

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 Gemeentewet;

 

gelet op artikel 6.7 Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.1.3.3 Besluit ruimtelijke ordening;

 

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 augustus 2008;

 

gelet op de behandeling in de commissie Grondzaken;

 

in de openbare vergadering van 18 september 2008 het navolgende besluit genomen:

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Planschadeverordening gemeente Roerdalen 2008

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: degene die een aanvraag om tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening indient;

 • b.

  aanvraagformulier: door het college vastgesteld formulier als bedoeld in artikel 4:4 Algemene wet bestuursrecht voor de aanvraag om tegemoetkoming in planschade.

 • c.

  adviseur: de door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen persoon of commissie als bedoeld in artikel 6.1.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

 • d.

  Besluit: Besluit ruimtelijke ordening;

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • f.

  belanghebbende: degene als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, Wet ruimtelijke ordening;

 • g.

  gemeente: gemeente Roerdalen;

 • h.

  planologische maatregel: oorzaak als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening;

 • i.

  planschade: schade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening;

 • j.

  Wet: Wet ruimtelijke ordening;

 • k.

  wraking: het bezwaar maken tegen de aanwijzing van de adviseur vanwege vermeende partijdigheid van deze adviseur.

Artikel 2: Aanwijzing adviseur

 • 1.

  Tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 6.1.3.1 van het Besluit of aan artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht wijst het college binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag een adviseur aan die advies uitbrengt over de op de aanvraag te nemen beslissing.

 • 2.

  Indien de termijn als bedoeld in het eerste lid niet toereikend is voor het aanwijzen van een adviseur verlengt het college deze termijn met ten hoogste acht weken en wordt daarvan schriftelijk mededeling aan de aanvrager, eventuele andere bestuursorganen en belanghebbenden gedaan.

Artikel 3: Adviseur

 • 1.

  De adviseur beschikt over voldoende deskundigheid inzake de advisering op het gebied van planschade.

 • 2.

  De adviseur is niet werkzaam onder de verantwoordelijkheid van het college en de gemeenteraad en is niet betrokken bij de planologische maatregel waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 3.

  Indien behoefte bestaat aan extra deskundigheid kan het college meerdere adviseurs aanwijzen. De adviseurs vormen samen een commissie en benoemen uit hun midden een voorzitter.

Artikel 4: Wraking

Na de aanwijzing van de adviseur stelt het college de aanvrager, eventuele andere bestuursorganen en belanghebbenden in de gelegenheid om binnen twee weken nadat het college daarvan schriftelijk mededeling heeft gedaan een schriftelijk en gemotiveerd verzoek tot wraking van één of meerdere adviseurs in te dienen.

Artikel 5: Horen en adviseren

 • 1.

  De adviseur organiseert een zitting waarin het college, de aanvrager eventuele andere bestuursorganen en belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld zich door de adviseur te laten horen.

 • 2.

  De adviseur kan van het horen afzien en doet daarvan schriftelijk mededeling, indien het college, de aanvrager, eventuele andere bestuursorganen en belanghebbenden hebben verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord dan wel hebben verklaard hun standpunt schriftelijk toe te lichten.

 • 3.

  De adviseur bepaalt het tijdstip waarop de adviseur de situatie ter plaatse zal bezichtigen en nodigt in ieder geval de aanvrager voor de plaatsopneming uit.

 • 4.

  Van de in het eerste lid bedoelde hoorzitting en de in het derde lid bedoelde bezichtiging wordt door de adviseur een verslag gemaakt dat onderdeel is van het advies.

 • 5.

  De adviseur brengt binnen 24 weken na de aanwijzing door het college een concept-advies uit aan het college. Tegelijkertijd ontvangen de aanvrager, eventuele andere bestuursorganen en belanghebbenden een afschrift van het concept-advies. Het college, de aanvrager eventuele andere bestuursorganen en belanghebbenden worden gewezen op de mogelijkheid om binnen vier weken na de verzending van het concept-advies een schriftelijke zienswijze in te dienen.

 • 6.

  Indien een verzoek tot wraking als bedoeld in artikel 4 van deze verordening is ingediend, wordt de in het vijfde lid bedoelde termijn opgeschort tot de dag waarop door het college op het verzoek om wraking is beslist.

 • 7.

  De adviseur brengt binnen acht weken na het verstrijken van de in het derde lid bedoelde termijn advies uit aan het college. Onverminderd het bepaalde in artikel 6.1.3.4 van het Besluit wordt in het advies ingegaan op de eventuele zienswijzen en de redelijkerwijs gemaakte kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand als bedoeld in artikel 6.5 van de Wet.

 • 8.

  Indien de termijnen als bedoeld in het vijfde en zevende lid niet toereikend zijn voor achtereenvolgens het uitbrengen van een concept-advies en een advies doet de adviseur een schriftelijk en gemotiveerd verzoek bij het college de termijnen te verlengen. Het college kan de termijnen met ten hoogste acht weken verlengen en doet daarvan schriftelijk mededeling aan de aanvrager, eventuele andere bestuursorganen en belanghebbenden.

Artikel 6: Slotbepalingen

 • 1.

  Aanvragen om planschade ingekomen voor inwerkingtreding van deze verordening, maar na inwerkingtreding van de Wet en het Besluit en waarop nog geen beslissing is genomen of waarop de beslissing is aangehouden, worden behandeld met inachtname van deze verordening.

 • 2.

  Deze verordening treedt na de vaststelling in werking op de dag na de bekendmaking conform art. 139 Gemeentewet.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Planschadeverordening gemeente Roerdalen 2008”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 september 2008

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

R.J.J. Notermans Drs. C.A.M. Hanselaar - van Loevezijn