Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Organisatieregeling griffie gemeente Roerdalen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOrganisatieregeling griffie gemeente Roerdalen
CiteertitelOrganisatieregeling griffie gemeente Roerdalen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 83 lid 1
 2. Gemeentewet, art. 87
 3. Gemeentewet, art. 107 tot en met 107e
 4. Gemeentewet, art. 156
 5. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2013Nieuwe regeling

20-12-2012

De Trompetter, 31-01-2013

2012/12/20 14

Tekst van de regeling

Intitulé

Organisatieregeling griffie gemeente Roerdalen

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

 

gezien het voorstel van het raadspresidium van 3 december 2012;

 

gelet op artikel 83, eerste lid, artikel 87, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

 

mede gelet op artikel 156 en 160, aanhef en eerste lid onder d, en de Collectieve arbeidsvoorwaarden/Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO);

 

het volgende besluit genomen:

 

Besluit

 

 • 1.

  een bestuurscommissie ex art. 83 van de Gemeentewet in te stellen, genaamd werkgeverscommissie griffie;

 • 2.

  aan deze commissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a tweede lid 107d eerste lid en 107e, eerste lid van de Gemeentewet;

 • 3.

  de Verordening werkgeverscommissie griffie, versie 3 december 2012, vast te stellen;

 • 4.

  de organisatieregeling voor de griffie, versie 3 december 2012, vast te stellen;

 • 5.

  het besluit van 2 januari 2007, waarbij het vaststellen, wijzigen en intrekken van het arbeidsvoorwaardenbeleid griffiepersoneel is gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders, als vervallen te verklaren;

 • 6.

  het besluit van 2 januari 2007, waarbij de uitvoering van het Arbeidsvoorwaardenbeleid is gemandateerd aan het raadspresidium, als vervallen te verklaren;

 • 7.

  het besluit van 12 februari 2009, waarbij de mandaatregeling griffie, versie 13 januari 2009, is vastgesteld, als vervallen te verklaren.

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1:1

In deze regeling wordt verstaan onder:

griffier: de op grond van artikel 107 Gemeentewet door de raad benoemde functionaris;

griffie: de organisatie die is belast met de ondersteuning van de gemeenteraad, de raadscommissies, de voorzitter van de gemeenteraad, de voorzitters van de raadscommissies, het presidium, de raadsfracties en de individuele raadsleden en die valt onder de verantwoordelijkheid van de raad en die bestaat uit de griffier en de onder zijn verantwoordelijkheid functionerende ambtenaren;

werkgeverscommissie: een door de raad (op grond van artikel 83 van de Gemeentewet) ingestelde commissie die belast is met de werkgeversrol van de raad.

Hoofdstuk 2. Organisatie van de griffie

Artikel 2:1. Organisatiedoelstellingen en formatie

De raad stelt op voorstel van de werkgeverscommissie de organisatiedoelstellingen en formatie van de griffie en de op de griffie aanwezige functies vast.

Artikel 2:2. Aansturing griffie

1.De werkgeverscommissie is verantwoordelijk voor de aansturing van de griffier. 2. De raad stelt op voorstel van de werkgeversommissie een instructie vast, als bedoeld

in artikel 107a van de Gemeentewet.

3.De griffier legt verantwoording af aan de raad over het functioneren van de griffie in het

Jaarverslag.

Artikel 2:3. Financiën

De raad stelt jaarlijks de begroting van de griffie vast bij de vaststelling van de gemeentebegroting.

Artikel 2:4. Beheer

De griffier kan in het driehoeksoverleg tussen burgemeester, secretaris en griffier afspraken maken over het gebruik van binnen de collegeorganisatie bestaande ondersteunende faciliteiten op het gebied van Personeel, Informatie, Juridische Zaken, Organisatie, Financien, Automatisering en Huisvesting.

Artikel 2:5. Medezeggenschap

 • 1.

  De griffie kan worden beschouwd als een zelfstandige onderneming.

 • 2.

  De medezeggenschap wordt vormgegeven door te opteren voor personeelsvertegen- woordiging.

Hoofdstuk 3. Privaatrechtelijke handelingen

Artikel 3:1. Privaatrechtelijke handelingen

Bij privaatrechtelijke overeenkomsten ten behoeve van de gemeente en alles wat daaruit voortvloeit verleent de burgemeester volmacht aan de griffier tot het aangaan van deze overeenkomsten.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 4:1

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, pleegt de griffier, voor zover nodig, overleg met de voorzitter van de werkgeverscommissie.

Artikel 4:2

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Organisatieregeling griffie gemeente Roerdalen 2012.

Artikel 4:3

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2012

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

R.J.J. Notermans drs. C.A.M. Hanselaar – van Loevezijn

voor de gemeente Roerdalen,

De burgemeester,

drs. C.A.M. Hanselaar-van Loevezijn

Toelichting organisatieregeling griffie

Algemeen

In artikel 107e, eerste lid van de Gemeentewet is de raad de mogelijkheid geboden regels te stellen over de organisatie van de griffie. De raad legt deze regels voor de griffie vast in een organisatieregeling, hier genoemd organisatieregeling griffie.

Artikelsgewijs

Artikel 2:1 Organisatiedoelstellingen en formatie

Het is van belang dat de raad stilstaat bij wat voor een soort griffie hij als ondersteuning wenst te hebben en dus welke functies hij wenst te zien ingevuld. In dat kader is het van belang de organisatiedoelstellingen te benoemen en de formatie van de griffie te bepalen. In 2007 is dit gebeurd bij de toen plaatsgevonden ingrijpende organisatiewijziging.

Artikel 2:2 Aansturing griffie

De raad kan de aansturing van de griffie neerleggen bij de werkgeverscommissie. Deze commissie is verantwoordelijk voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier. De raad kan verder op basis van de wettelijke instructie de griffier aansturen. De griffier legt verantwoording af aan de raad over het functioneren van de griffie in een jaarverslag.

Artikel 2:3 Dit artikel spreekt voor zich

Artikel 2:4 Beheer

Het is niet efficiënt en doelmatig dat de griffier alle uit de arbeidsvoorwaardenregelingen en de hierop gebaseerde personele besluiten voortvloeiende technische uitvoeringshandelingen verricht. Dat geldt evenzeer voor overige bedrijfsvoeringtechnische handelingen (huisvesting, financiën, e.d.). Daarnaast is het ook van belang de advisering en de overige ondersteuning van bijvoorbeeld een afdeling Personeelszaken te regelen. Afspraken hierover en regelingen dienaangaande worden in Roerdalen gemaakt en getroffen in een regelmatig overleg tussen de burgemeester, de secretaris en de griffier.

Artikel 2:5 Medezeggenschap

Het zwaar optuigen van medezeggenschap is voor de meeste griffies, mede gelet op de beperkte schaalgrootte (<10 medewerkers), niet nodig. Voor kleine griffies, zoals in Roerdalen, is een vrijwillige personeelsvertegenwoordiging (PV) de beste optie. Hierbij komen griffier en medewerkers (desgewenst) tweemaal per jaar bij elkaar om bedrijfsorganisatorische aspecten in brede zin te bespreken. Het ligt in de rede dat de medewerkers van de griffie de mogelijkheid hebben om indien nodig in overleg te treden met de werkgeverscommissie van de griffie.

Artikel 3:1 Privaatrechtelijke handelingen

Privaatrechtelijke aangelegenheden, zoals het bestellen van attenties of hotelboekingen bij congressen, ten behoeve van de raad of de rekenkamer worden veelal verzorgd door de griffier. Om praktische en juridische redenen maakt dit artikel het mogelijk dat de burgemeester hiervoor volmacht kan geven aan de griffier.

Artikel 4 Slotbepalingen

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.