Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen houdende nadere regels voor collecteren Nadere regels collecteren Roerdalen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen houdende nadere regels voor collecteren Nadere regels collecteren Roerdalen 2016
CiteertitelNadere regels collecteren Roerdalen 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt gelijktijdig met de Apv Roerdalen 2016 in werking.

Deze regeling is bekrachtigd door de gemeenteraad bij besluit van 03-11-2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-201616-01-2020nieuwe regeling

27-09-2016

Gemeenteblad 2016, 177095

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels collecteren Roerdalen 2016

Het college heeft besloten:

 

vast te stellen, onder de opschortende voorwaarde dat deze in werking treden op het moment dat de Algemene plaatselijke verordening Roerdalen 2016 in werking treedt:

 

de nadere regels collecteren 2016

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • 1.

  CBF: Centraal Bureau Fondsenwerving. Het CBF controleert en beoordeelt goede doelen instellingen. Zij geeft aan de grote instellingen het CBF-Keur af en het CBF-certificaat aan kleine goede doelen. Voor organisaties die nog geen drie jaar bestaan kan een verklaring van geen bezwaar worden afgegeven.

 • 2.

  collecteren: het houden van een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden. 0nder een inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan: het bij het aanbieden van goederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken, dan wel bij het aanbieden van diensten aanvaarden van geld of goederen, indien daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

Artikel 1:2 Afbakening

 • 1.

  De in dit document opgenomen nadere regels zijn van toepassing op het inzamelen van geld en goederen zoals bedoeld in artikel 5:10 Apv Roerdalen 2016;

 • 2.

  De in dit document opgenomen nadere regels zijn niet van toepassing op een inzameling die in besloten kring wordt gehouden.

HOOFDSTUK 2 COLLECTEREN EN DONATEUR WERRVINGSACTIES

Artikel 2:1 Collecteren

Het is verboden te collecteren, tenzij wordt voldaan aan de volgende regels:

 • 1.

  organisaties die willen collecteren melden hun opbrengst bij het CBF. Landelijke organisaties beschikken over een CBF-keur, een CBF-certificaat of een verklaring van geen bezwaar;

 • 2.

  de landelijke organisaties collecteren in de perioden zoals vermeld op het collecterooster van het CBF. Het betreft een maximale periode van 1 week per jaar;

 • 3.

  de niet landelijke organisaties collecteren in de vrije perioden zoals vermeld op collecterooster van het CBF voor een maximale periode van 1 week per jaar;

 • 4.

  het is verboden personen beneden de leeftijd van 16 jaar aan de collecte te laten deelnemen (indien jonger onder begeleiding van een volwassene);

 • 5.

  het collecteren is toegestaan op maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 21.00 uur;

 • 6.

  de collectanten moeten een geldig legitimatiebewijs dragen;

 • 7.

  er mag slechts gecollecteerd worden met collectebussen die zijn verzegeld;

 • 8.

  de collectebussen zijn voorzien van een afbeelding van de collecterende stichting of instantie.

Artikel 2:2 Donateur wervingsacties

Het is verboden donateur wervingsacties te houden, tenzij wordt voldaan aan de volgende regels:

 • 1.

  organisaties die donateurs willen werven melden hun opbrengst bij het CBF. Landelijke organisaties beschikken over een CBF-keur, een CBF-certificaat of een verklaring van geen bezwaar;

 • 2.

  een goede doelen organisatie mag slechts 1 keer per 6 weken één dag een donateur wervingsactie houden;

 • 3.

  er kan slechts per dag één donateur wervingsactie door een goede doelenorganisatie worden gehouden.

HOOFDSTUK 3 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 3:1 Overig

De bij dit document behorende bijlage maakt onlosmakelijk deel uit van de nadere regels.

Artikel 3:2 Titel

Dit document wordt aangehaald als “Nadere regels collecteren Roerdalen 2016”.

Artikel 3:3 Inwerkingtreding

De vastgestelde “Nadere regels collecteren Roerdalen 2016” treden in werking tegelijk met de inwerkingtreding van de Apv Roerdalen 2016.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering van 27 september 2016

De secretaris, De burgemeester

BIJLAGE I TOELICHTING

 

 • -

  Artikel 1:2: Voor de uitdrukking “besloten kring” is aansluiting gezocht bij artikel 435e Wetboek van Strafrecht, waarin het telefonisch colporteren voor charitatieve doeleinden wordt verboden. De uitdrukking “in besloten kring” doelt op gevallen waarin tussen de inzamelende instelling en de persoon tot wie zij zich richt een bepaalde kerkelijke, maatschappelijke of verenigingsband bestaat, welke binding de achtergrond vormt van de actie. Het begrip “besloten kring” veronderstelt een nauwere band dan alleen het gemeenschappelijk lidmaatschap. Men zal moeten aangeven dat er ook een zekere gemeenschappelijke bekendheid is. Dit zal niet het geval zijn, indien de band tussen aanbieder en cliënt uitsluitend wordt gevonden in het gemeenschappelijk lidmaatschap van een grote organisatie als een vak- of een omroepvereniging. Ditzelfde geldt voor het behoren tot een zelfde kerkgenootschap. Wordt de actie echter gevoerd binnen een bepaalde kerkelijke gemeente of wijk, of door een plaatselijke afdeling van een landelijke vereniging, dan zal weer wel sprake kunnen zijn van een besloten kring.

 • -

  Artikel 2:1, tweede lid:

  • o

   onder de landelijke organisaties worden onder andere verstaan de Hartstichting, Rode Kruis, Nierstichting, KWF kankerbestrijding, etc;

  • o

   Het collecterooster is te raadplegen op de website www.cbf.nl.