Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Mandaat kruimel-omgevingsvergunningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat kruimel-omgevingsvergunningen
CiteertitelMandaat kruimel-omgevingsvergunningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit is op 2 mei 2018 in werking getreden door bekendmaking in VIARoerdalen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-2018Nieuwe regeling

01-05-2018

gmb-2018-96025

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat kruimel-omgevingsvergunningen

 

Het college van burgemeester en wethouders van Roerdalen maakt bekend dat zij op 1 mei 2018 heeft besloten tot het:

1. intrekken van het verleende mandaat aan het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER, en;

2. het verlenen van mandaat aan de teamleider Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling;

voor het nemen van besluiten in de zin van artikel 2.1, eerste lid, onder c in samenhang met artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), met betrekking tot de zogenoemde kruimel-omgevingsvergunning.

Het besluit treedt op 2 mei 2018 in werking en ligt met ingang die datum gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Schaapsweg 20 te Sint Odiliënberg. Ook is het besluit te raadplegen via www.overheid.nl. Belanghebbenden kunnen gedurende de inzagetermijn bezwaar maken tegen het besluit.