Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen houdende nadere regels omtrent opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic (Nadere regels opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic Roerdalen 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen houdende nadere regels omtrent opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic (Nadere regels opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic Roerdalen 2020)
CiteertitelNadere regels opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic Roerdalen 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic Roerdalen 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-2020nieuwe regeling

07-01-2020

gmb-2020-9623

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen houdende nadere regels omtrent opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic (Nadere regels opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic Roerdalen 2020)

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • -

  landbouwplastic: landbouwplastic zoals genoemd in artikel 4:13, eerste lid, onderdeel b Apv Roerdalen 2019 (hierna: Apv 2019).

Artikel 1:2 Afbakening

 • 1.

  De in dit document opgenomen nadere regels zijn van toepassing op landbouwplastic zoals genoemd in artikel 4:13, eerste lid, onderdeel b Apv 2019.

 • 2.

  De in dit document opgenomen nadere regels zijn niet van toepassing op het opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic, zowel binnen als buiten de bebouwde kom binnen het bouwvlak in de agrarische bestemming zoals opgenomen in het bestemmingsplan.

HOOFDSTUK 2 OPSLAAN, PLAATSEN OF AANWEZIG HEBBEN VAN LANDBOUWPLASTIC

Artikel 2:1 Landbouwplastic

Het is verboden landbouwplastic op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben, tenzij wordt voldaan aan de volgende regels:

 • 1.

  de landbouwplastic mag niet herhaaldelijk willekeurig worden opgeslagen, zonder dat het feitelijk in gebruik is.

 • 2.

  de rollen landbouwplastic, inclusief afdekking, steken maximaal 1 meter boven het aan de opslaglocatie grenzende grondniveau uit. Om aan de maximale toegestane hoogtemaat te voldoen, is het gedeeltelijk ingraven van de rollen in de gevallen waarin dit nodig is toegestaan;

 • 3.

  de rollen landbouwplastic worden volledig afgedekt door middel van een grondlaag of een camouflagezeil;

 • 4.

  bij gebruik van een camouflagezeil, wordt om geluidsproductie door het trillen van het zeil te minimaliseren en het wegwaaien van het zeil te voorkomen dit zodanig aangebracht zodat het nauw aansluit op de rollen landbouwplastic.

 • 5.

  de opslag van de landbouwplastic vindt plaats op het gedeelte van het perceel dat vanaf de openbare weg (en) niet zichtbaar is. Als het perceel volledig zichtbaar is vanaf de openbare weg, wordt de landbouwplastic opgeslagen op de locatie die het verst van de openbare weg is gelegen.

 • 6.

  Bij het opslaan van de rollen landbouwplastic moet een minimale afstand van 100 meter in acht worden genomen ten aanzien van bestemmingen waarin personen een al dan niet permanente verblijfplaats hebben. Als een al dan niet permanente verblijfplaats wordt in ieder geval aangemerkt:

  • a.

   woningen;

  • b.

   bedrijfswoningen;

  • c.

   campings en;

  • d.

   recreatieparken

   zoals bestemd in het bestemmingsplan.

HOOFDSTUK 3 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 3:1 Titel

Dit document wordt aangehaald als “Nadere regels opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic Roerdalen 2020”.

Artikel 3:2 Inwerkingtreding

 • 1.

  De vastgestelde “Nadere regels opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic Roerdalen 2020” treden in werking de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De “Nadere regels opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic Roerdalen 2016” worden per gelijke datum ingetrokken.

Sint Odiliënberg, 7 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,

J.J.W.M. L’Ortije

De burgemeester,

mr. M.D. de Boer-Beerta