Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Besluit van algemene strekking van het college van Burgemeester en wethouders van Roerdalen en de Burgemeester van Roerdalen ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft houdende Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit inzake het plaatsen en exploiteren van publieke laadpalen in de openbare ruimte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van algemene strekking van het college van Burgemeester en wethouders van Roerdalen en de Burgemeester van Roerdalen ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft houdende Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit inzake het plaatsen en exploiteren van publieke laadpalen in de openbare ruimte
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160 van de Gemeentewet
  2. artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 171 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-2020nieuw besluit

07-01-2020

gmb-2020-41400

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van algemene strekking van het college van Burgemeester en wethouders van Roerdalen en de Burgemeester van Roerdalen ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft houdende Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit inzake het plaatsen en exploiteren van publieke laadpalen in de openbare ruimte

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de artikelen 160, eerste lid onder e., en 171 Gemeentewet;

Overwegende dat:

- een gezamenlijke aanbesteding voor het plaatsen en exploiteren van publieke laadpalen in de openbare ruimte georganiseerd wordt;

- de Provincie Noord-Brabant, voornoemde aanbesteding ten behoeve van de deelnemende gemeenten in het kader van ontzorging organiseert;

- in dit verband het college van Burgemeester en wethouders respectievelijk de Burgemeester Mandaat en Volmacht verlenen aan Provincie Noord-Brabant, voor het nemen van de benodigde besluiten in het kader van en de gemeente te vertegenwoordigen bij voornoemde aanbesteding;

BESLUITEN:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. College: het college van Burgemeester en wethouders van Roerdalen;

b. Burgemeester: de Burgemeester van Roerdalen;

c. Aanbesteding: de gezamenlijke aanbesteding inzake het plaatsen en exploiteren van publieke laadinfrastructuur in de openbare ruimte;

d. Gemeente: de gemeente Roerdalen;

e. Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

f. Mandaatgever: het bestuursorgaan dat aan een bij functie in het Mandaatregister “Mandaat-, machtigings- en volmachtregister Roerdalen 2016” genoemde functionaris de bevoegdheid geeft om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen;

g. Gemandateerde: de functionaris, die van de Mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om in naam van de Mandaatgever besluiten te nemen;

h. Volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

i. Volmachtgever: degene die een ander de bevoegdheid verleent om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten;

j. Gevolmachtigde: persoon aan wie de volmachtgever een volmacht heeft verstrekt;

k. Machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen te verrichten, geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde;

l. Laadinfrastructuur: het geheel van oplaadstations, oplaadpalen, aansluitingen op het elektriciteitsnet en andere voorzieningen die bestemd zijn voor het opladen van elektrische voertuigen.

Artikel 2 Mandaatverlening

1. Het College verleent Mandaat aan de algemeen directeur van de Provincie Noord-Brabant voor het nemen van besluiten die verband houden met en nodig zijn in het kader van de Aanbesteding.

2. De algemeen directeur van de Provincie Noord-Brabant kan ter uitoefening van een krachtens het eerste lid aan hem gemandateerde bevoegdheid schriftelijk ondermandaat verlenen aan onder hem ressorterende (leidinggevende) functionarissen dan wel projectleiders.

Artikel 3 Volmacht en machtiging

1. Het College verleent Volmacht aan de algemeen directeur van de Provincie Noord-Brabant tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en/of Machtiging om handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn in het kader van voornoemde Aanbesteding.

2. De in het eerste lid bedoelde Volmacht omvat in het bijzonder het namens het College sluiten en beheren van contracten die rechtsreeks verband houden met de Aanbesteding.

3. De Burgemeester verleent Volmacht aan de algemeen directeur van de Provincie Noord-Brabant tot het ondertekenen van contracten die rechtstreeks verband houden met de Aanbesteding.

4. De algemeen directeur van de Provincie Noord-Brabant kan ter uitoefening van een krachtens het eerste lid aan hem verleende Volmacht, (schriftelijk) onder Volmacht verlenen aan onder hem ressorterende (leidinggevende) functionarissen.

Artikel 4 Procesvertegenwoordiging

1. De algemeen directeur van de Provincie Noord-Brabant is gemachtigd tot het vertegenwoordigen van de Gemeente in rechte, voor zover deze vertegenwoordiging rechtstreeks verband houdt met de Aanbesteding en/of het contractbeheer als bedoeld in artikel 3, tweede lid.

2. De algemeen directeur van de Provincie Noord-Brabant kan, krachtens deze Machtiging, door hem aangewezen personen machtigen tot het in rechte vertegenwoordigen van de Gemeente, als bedoeld in het vorige lid.

Artikel 5 Instructies

De gemandateerde/gevolmachtigde neemt bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden en/of gevolmachtigde bevoegdheden algemene instructies en instructies per geval van het College en de Burgemeester in acht, zoals bedoeld in artikel 10:6, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 6 Informatieplicht

1. De algemeen directeur van de Provincie Noord-Brabant stelt het College tijdig in kennis van krachtens Mandaat of Volmacht te nemen en reeds genomen besluiten waarvan hij redelijkerwijs moet aannemen dat kennisneming door het College of de Burgemeester gewenst is.

2. Kennisgeving als bedoeld in het eerste lid vindt in ieder geval plaats indien:

a. de maatschappelijke, beleidsmatige, politiek bestuurlijke, juridische of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven;

b. het besluit ertoe kan leiden dat de Gemeente aansprakelijk wordt gesteld.

3. Het College, respectievelijk de Burgemeester kan op grond van de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, ten aanzien van een voorgenomen besluit bepalen dat van het bij of krachtens dit besluit verleende Mandaat of Volmacht geen gebruik mag worden gemaakt.

4. Het College, respectievelijk de Burgemeester, voorziet de algemeen directeur van de Provincie Noord-Brabant tijdig van alle benodigde informatie ten behoeve van de invulling van zijn Mandaat en Volmacht.

Artikel 7 Toepasselijke wet- en regelgeving

1. De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt binnen de grenzen en met inachtneming van het ter zake geldende recht, en specifiek met inachtneming van artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

2. De gemandateerde en/of de gevolmachtigde oefent zijn bevoegdheid niet uit indien hij bij de te nemen beslissing een persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 8 Verantwoording

Onverminderd het bepaalde in dit besluit verschaft de algemeen directeur van de Provincie Noord Brabant desgevraagd alle informatie aan het College respectievelijk de Burgemeester terzake de uitoefening van de in dit besluit bedoelde bevoegdheden.

Sint Odiliënberg, 7 januari 2020,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen

de secretaris,

J.J.W.M. L’Ortije

de Burgemeester,

mr. M.D. de Boer-Beerta

De Burgemeester van Roerdalen

mr. M.D. de Boer-Beerta