Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen houdende regels omtrent huwelijken (Huwelijksbeleid gemeente roerdalen 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen houdende regels omtrent huwelijken (Huwelijksbeleid gemeente roerdalen 2020)
CiteertitelHuwelijksbeleid gemeente Roerdalen 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-202001-01-2020nieuwe regeling

18-02-2020

gmb-2020-68083

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen houdende regels omtrent huwelijken (Huwelijksbeleid gemeente roerdalen 2020)

Inleiding en achtergrond.

De laatste jaren zien we dat burgers meer keuzemogelijkheden wensen in de manier waarop en waar hun huwelijk voltrokken wordt. Partners willen in toenemende mate een persoonlijke invulling geven aan hun huwelijksdag. Daarbij wordt gekeken naar persoonlijke wensen met betrekking tot de huwelijksvoltrekking, locatie en het tijdstip. Aan deze persoonlijke wensen hangt een prijskaartje, maar we zijn ook gebonden aan regels en wetten. Verder zien we dat er mensen zijn die bewust kiezen voor een kosteloos huwelijk waarmee in een keer de wettelijke zaken geregeld zijn.

 

De gemeente Roerdalen wil enerzijds zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen van de burger en anderzijds streven naar een efficiëntere dienstverlening.

 

De missie van Roerdalen is “bijdragen aan het geluk en de levenskwaliteit van haar inwoners”. Juist het voltrekken van een huwelijk biedt optimale mogelijkheden om deze missie te realiseren. Met dit in ons achterhoofd hebben wij in dit huwelijksbeleid het volgende uitgangspunt gesteld:

 

‘Huwelijksvoltrekking naar eigen wens’

 

Dit beleid maakt het voortaan mogelijk om op elke locatie binnen de gemeente Roerdalen te trouwen mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Verder kunnen partners ervoor kiezen om de plechtigheid te laten voltrekken door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand naar eigen keuze.

 

In deze beleidsnota komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • 1.

  Het huwelijk en geregistreerd partnerschap;

 • 2.

  Melding voorgenomen huwelijk/partnerschapsregistratie;

 • 3.

  De trouwambtenaar;

 • 4.

  Kosteloos huwelijk/partnerschapsregistratie;

 • 5.

  Trouwlocatie;

 • 6.

  Tijden; en

 • 7.

  Tarieven.

 

 

 • 1.

  Het huwelijk en geregistreerd partnerschap

   

  Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap worden in een aantal wetten geregeld:

  • -

   Boek 1 Burgerlijk Wetboek (BW) (titel 5 tot en met 10);

  • -

   Wet Rechten Burgerlijke Stand;

  • -

   Besluit burgerlijke stand 1994;

  • -

   Gemeentewet;

  • -

   Algemene Wet Bestuursrecht; en

  • -

   Reglement Burgerlijke Stand.

  •  

 • Hoewel de verschillen tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap steeds kleiner worden, zijn deze er nog wel.

  • -

   Een huwelijk kan alleen ontbonden worden door tussenkomst van een rechter. Een geregistreerd partnerschap kan ontbonden worden zonder tussenkomst van een rechter mits er geen minderjarige kinderen bij zijn betrokken;

  • -

   Een geregistreerd partnerschap kan omgezet worden in een huwelijk, andersom kan dat niet; en

  • -

   Een geregistreerd partnerschap wordt niet altijd in het buitenland geaccepteerd.

    

 • Waar in deze tekst wordt gesproken over een huwelijk/huwelijksvoltrekking, wordt tevens bedoeld een geregistreerd partnerschap/partnerschapsregistratie, alsook de omzetting van een partnerschap in een huwelijk.

 

 

 • 2.

  Melding voorgenomen huwelijk

   

  De partners melden het voornemen door het formulier, dat op de gemeentelijke website staat, in te vullen en te retourneren. Het formulier moet minimaal 2 weken vóór het huwelijk compleet worden ingeleverd samen met kopieën van de legitimatiebewijzen van de partners en van de getuigen. Nadat het formulier is ingeleverd, is dat maximaal 1 jaar geldig. De melding van het voornemen kan alleen schriftelijk geschieden.

   

  Indien partners in het buitenland wonen en een van beide partners de Nederlandse nationaliteit heeft, dient de melding te geschieden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag. Aan de partners wordt ook gevraagd om het door de gemeente Roerdalen vastgestelde formulier voor het doen van een melding voor het voorgenomen huwelijk of partnerschap, dat op de gemeentelijke website staat, alvast in te vullen zodat de gemeente Roerdalen de gegevens compleet heeft voor dossieropbouw.

   

  Wanneer er sprake is van een andere nationaliteit dan de Nederlandse, kan het zijn dat er meerdere specifieke documenten nodig zijn (bijvoorbeeld een geboorteakte en een verklaring ongehuwd zijn). In dat geval zal de ambtenaar van de burgerlijke stand langer dan de wettelijke termijn van twee weken nodig hebben om de documenten te beoordelen. De ambtenaar van de burgerlijke stand beoordeelt op grond van artikel 1:58 en 1:44 BW verder of er sprake is van een dwang- of schijnhuwelijk.

   

  Zodra de melding is ontvangen, worden de partners uitgenodigd voor een eerste (kennismakings)gesprek op het gemeentehuis.

 

 

 • 3.

  De ambtenaar

   

  • 1.

   In de gemeente Roerdalen worden huwelijken voltrokken en geregistreerd partnerschappen gesloten door:

   • a.

    ambtenaren van de burgerlijke stand;

   • b.

    buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand; of

   • c.

    buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand beëdigd en benoemd voor één dag.

  • 2.

   Een natuurlijk persoon als bedoeld in het eerste lid, sub c kan worden benoemd mits deze persoon:

   • a.

    ten tijde van de huwelijksvoltrekking is beëdigd bij de rechtbank als zijnde (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en een kopie proces-verbaal van de beëdiging kan overleggen;

   • b.

    kennis heeft van titel 4 (‘Burgerlijke Stand’) van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en meer specifiek van de procedurele aspecten en de wettelijke voorschriften van de huwelijksvoltrekking;

   • c.

    een nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag kan overleggen, waaruit blijkt dat geen bezwaren bestaan tegen de benoeming;

   • d.

    handelingsbevoegd is;

   • e.

    meerderjarig is;

   • f.

    een kopie geldig paspoort of geldige identiteitskaart kan overleggen;

   • g.

    zijn of haar verzoek minimaal 4 maanden voor de huwelijksvoltrekking heeft ingediend.

  • 3.

   Voor een natuurlijk persoon als bedoeld in het eerste lid, sub c die al is benoemd in een andere gemeente, gelden dezelfde voorwaarden als opgesomd in het tweede lid, met als aanvulling dat deze persoon een kopie van het geldige benoemingsbesluit dient te overleggen.

    

    

 • 4.

  Kosteloos huwelijk

   

  • 1.

   De gemeente Roerdalen biedt inwoners de mogelijkheid voor een kosteloos huwelijk. Deze kosteloze huwelijksvoltrekking wordt voltrokken op maandagmorgen van 9.00 uur tot 9.15 uur of van 09.15 uur tot 09.30 uur, in een spreekkamer van het gemeentehuis en uitgezonderd feestdagen.

  • 2.

   Een kosteloos huwelijk wordt altijd voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand.

  • 3.

   Een persoonlijke invulling geven aan de kosteloze huwelijksvoltrekking is niet mogelijk.

  • 4.

   Er mogen naast de ambtenaar van de burgerlijke stand maximaal 4 personen in de spreekkamer, zijnde de partners en maximaal 2 getuigen.

  • 5.

   Bij een kosteloze huwelijksvoltrekking moet een van beide partners ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen van de gemeente Roerdalen.

    

    

 • 5.

  Locatie

   

  • 1.

   Elke locatie binnen het grondgebied van de gemeente Roerdalen kan dienen als gemeentehuis voor het voltrekken van huwelijken indien en voor zover voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

   • a.

    De locatie moet een overdekte en omsloten ruimte zijn;

   • b.

    Een locatie in de buitenlucht is toegestaan, mits de buitenlocatie wordt aangemerkt als zijnde een verlenging van het gebouw als benoemd onder a.

   • c.

    De locatie is tijdens de huwelijksvoltrekking openbaar en voor eenieder, ook mindervaliden, vrij toegankelijk.

   • d.

    De locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

   • e.

    Als de locatie zoals vermeld onder a en b. een bedrijfsmatige locatie betreft (bijvoorbeeld een horecagelegenheid), moet de uitbater of exploitant hiervan zorgen dat wordt voldaan aan de geldende (brand)veiligheidsvoorschriften. We raden u aan om hierover navraag te doen bij de uitbater of exploitant.

   • f.

    Als de locatie zoals vermeld onder a en b. een particuliere locatie betreft (bijvoorbeeld bij u in huis of in de tuin of in een (afgehuurde) boerenschuur), moet u zelf zorgen dat wordt voldaan aan de geldende (brand)veiligheidsvoorschriften.

   • g.

    De locatie zoals vermeld onder a. moet voldoen aan de (brand)veiligheidsvoorschriften uit hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012. Deze kunt u raadplegen via de website https://wetten.overheid.nl/BWBR0030461.

   • h.

    De locatie zoals vermeld onder b. moet voldoen aan de (brand)veiligheidsvoorschriften uit hoofdstuk 3 tot en met 6 uit het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Deze kunt u raadplegen via de website https://wetten.overheid.nl/BWBR0040068.

   • i.

    De locatie dient te zijn voorzien van sanitaire voorzieningen.

   • j.

    De partners dragen er zorg voor dat er in de omgeving voldoende aangewezen parkeergelegenheid is voor de genodigden.

  • 2.

   De partners verklaren schriftelijk dat de gekozen locatie voldoet aan de eisen zoals bedoeld in het eerste lid.

    

 

 • 6.

  Tijden

   

 • Een huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie kan plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur, uitgezonderd feestdagen zoals opgenomen in de Algemene termijnenwet.

   

 • 7.

  Tarieven

   

  • 1.

   De partners zijn de leges verschuldigd die gelden in het jaar waarin het voornemen tot het sluiten van een huwelijk is gemeld.

  • 2.

   Voor de leges wordt verwezen naar de tarieventabel behorende bij de Legesverordening.

    

 

 • 8.

  Slotbepaling

 •  

  • 1.

   Dit beleid wordt aangehaald als: Huwelijksbeleid gemeente Roerdalen 2020.

  • 2.

   Dit beleid treedt in werking op de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

  • 3.

   Het beleid rondom huwelijken gemeente Roerdalen zoals vastgesteld op 11 december 2018 wordt per gelijke datum ingetrokken.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Roerdalen op 18 februari 2020,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris

J.J.W.M. L’Ortije

de burgemeester

mr. M.D. de Boer-Beerta