Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Roerdalen houdende regels omtrent heffing en invordering van leges (Legesverordening 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Roerdalen houdende regels omtrent heffing en invordering van leges (Legesverordening 2020)
CiteertitelLegesverordening 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening 2019.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 29, eerste lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
 5. artikel 7 van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201901-01-2021nieuwe regeling

12-12-2019

gmb-2019-317366

Z19-012042

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Roerdalen houdende regels omtrent heffing en invordering van leges (Legesverordening 2020)

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2019,

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef onderdeel h, en 29, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet

 

het volgende besluit genomen:

 

Besluit:

 

 • 1.

  Tot het intrekken van de "Legesverordening 2019" zoals vastgesteld in de raad van 13 december 2018.

 • 2.

  Tot het vaststellen van de "Legesverordening 2020" zoals deze hieronder is weergegeven.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot en met de laatste dag in de kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot en met de laatste dag in het kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december

Artikel 2. Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

   een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

Artikel 5. Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven middels een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de lnvorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • 1.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving, die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • a.

   onderdeel 1.1.5. (akten burgerlijke stand);

  • b.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • c.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • d.

   onderdeel 1.4.6 (schriftelijke verstrekkingen uit de basisregistratie personen);

  • e.

   onderdeel 1.8.2. (verklaring omtrent het gedrag);

  • f.

   hoofdstuk 11 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Overgangsrecht

 • 1.

  De 'Verordening "Legesverordening 2019" van 13 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening 2020".

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 12 december 2019.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier,

R.J.J. Notermans

De voorzitter,

mr. M.D. de Boer-Beerta

Bijlage: Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2020

 

Gemeente Roerdalen

Versie: 12-12-2019 *

 

 

*Bijgewerkt met de wettelijke tarieven voor reisdocumenten, rijbewijzen, leges akten burgerlijke stand, en de tarieven m.b.t. Natura2000-gebieden.

 

 

 

 

Indeling Tarieventabel

 

Titel 1 Algemene Dienstverlening

 • Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

  Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

  Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

  Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

  Hoofdstuk 5 Verstrekkingen op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming

  Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

  Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

  Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

  Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

  Hoofdstuk 10 Winkeltijdenwet

  Hoofdstuk 11 Wet op de kansspelen

  Hoofdstuk 12 Leegstandwet

  Hoofdstuk 13 Telecommunicatie

  Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

  Hoofdstuk 15 Herstellen van plantsoenen, bestratingen, verhardingen en wegbermen

  Hoofdstuk 16 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 • Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

  Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

  Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

  Hoofdstuk 4 Vermindering

  Hoofdstuk 5 Teruggaaf

  Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

  Hoofdstuk 7 Bestemmingsplan

  Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 • Hoofdstuk 1 Horeca

  Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

  Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

  Hoofdstuk 4 Vervallen

  Hoofdstuk 5 Overige vergunningen op grond van de Algemene plaatselijke verordening (Apv)

  Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of een andere beschikking

 

 

 

 

 

Titel 1 Algemene Dienstverlening

 

Titel 1

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Tarief 2020

 

1.1.1

   

1.1.1.1.

 

Huwelijksvoltrekking en registratie partnerschap

   

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een voornemen tot de voltrekking van een huwelijk, een registratie van een partnerschap of het met een ceremonie omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op

- maandag t/m vrijdag van 9:00 – 17:00 uur, uitgezonderd feestdagen

- zaterdag van 9:00 – 17:00 uur, in de trouwzaal in het gemeentehuis

- zaterdag van 9:00 – 17:00 uur, op een externe trouwlocatie

 

 

 

 

 

 

 

€ 300,00 

€ 600,00

€ 300,00

1.1.1.2

De tijdstippen welke in aanmerking komen voor een kosteloze voltrekking van een huwelijk of een registratie van een partnerschap zijn op maandagmorgen van 9:00 – 9:15 uur, en van 9:15 – 9:30 uur uitsluitend in een spreekkamer van het gemeentehuis en uitgezonderd feestdagen

 

 

 

 

€ 0,00

1.1.1.3.

Vervallen

 

1.1.1.4.

Voor andere trouwlocaties dan het gemeentehuis worden de locatiekosten door de beheerder van de betreffende locatie zelf berekend. De gemeente brengt daar geen aanvullende leges voor in rekening

 

1.1.1.5.

Met feestdagen wordt bedoeld de dagen zoals opgenomen in de Algemene Termijnenwet en daarmee bij Koninklijk Besluit gelijkgestelde dagen.

 

1.1.1.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het omzetten van een partnerschapsregistratie in een huwelijk als bedoeld in Boek 1 Burgerlijk Wetboek aan de balie van het gemeenteloket binnen de openingsuren van het gemeenteloket

 

 

 

€ 33,50

1.1.1.7

Verzoek tot benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand voor één dag:

- Indien betrokkene geen bevoegd trouwambtenaar is in een andere Nederlandse gemeente

- Indien betrokkene wel bevoegd trouwambtenaar is in een andere Nederlandse gemeente

 

 

 

€ 300,00

 

€ 115,00

1.1.1.8

Voor het aanwezig zijn van gemeentelijke getuigen bij een huwelijk of het registreren van een Huwelijk of partnerschap per getuige

 

€ 30,00

1.1.1.9

Bij de voltrekking van een huwelijk of een registratie van partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek worden de tarieven - genoemd in de onderdelen 1.1.1.1 verhoogd met een extra bedrag van:

 

 

 

€ 65,00

1.1.1.10

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of een partnerschapboekje

 

€ 30,00

1.1.1.11

Voor het veranderen en/of afzeggen van een datum of tijdstip van een huwelijk / geregistreerd partnerschap / omzetting

 

€ 50,00

1.1.2.

Overige burgerlijke stand

 

1.1.2.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van een akte van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand en artikel 23b van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek geldt het tarief zoals opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

 

 

 

€ 13,80

1.1.2.2

een meertalig modelformulier als bedoeld onder artikel 2, eerste lid, onder f van de Wet rechten burgerlijke stand, van een van de in artikel 2, eerste lid, onder a, b, d, en e van de Wet rechten burgerlijke stand genoemde stukken

 

 

 

€ 13,80

1.1.2.3

een meertalig modelformulier als bedoeld onder artikel 2, eerste lid, onder f van de Wet rechten burgerlijke stand en van de in artikel 2, eerste lid, onder c van de Wet rechten burgerlijke stand genoemde stukken

 

 

 

€ 18,60

1.1.2.4

voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

 

€ 24,30

1.1.2.5

voor een nasporing in de registers van de burgerlijke stand per kwartier

€ 16,75

Titel 1

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Tarief 2020

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1.

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

€ 73,20

1.2.1.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 55,30

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

€ 73,20

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 55,30

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

€ 73,20

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 55,30

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

 

€ 55,30

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

€ 58,30

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 30,70

1.2.6

voor een spoedaanvraag van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

 

 

€ 49,85

Titel 1

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Tarief 2020

1.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

   

€ 40,65

1.3.3.

Het tarief, als genoemd in onderdeel 1.3.1., wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van (wettelijk tarief)

 

€ 34,10

1.3.4.

Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een nieuw rijbewijs het oorspronkelijk afgegeven document niet (compleet) overgelegd kan worden, worden de leges ter zake verhoogd met

 

 

 

€ 26,60

Titel 1

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

Tarief 2020

1.4.1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over een persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een Aanvraag Voor een door of namens het gemeentebestuur te ondertekenen of af te geven verklaring

 

 

€ 14,60

1.4.3.

Het tarief bedraagt voor het vervaardigen van incidentele overzichten en selecties uit de geautomatiseerde basisregistratie, indien gebruik wordt gemaakt van standaardselectieprogrammatuur, indien:

 

1.4.3.1.

de gevraagde gegevens aangeleverd moeten worden op papier:

 

1.4.3.1.1.

voor vaste voorbereidingskosten, per opdracht

€ 127,65

1.4.3.1.2.

per geselecteerde persoon

€ 0,25

1.4.3.1.3.

voor het afdrukken van etiketten, per etiket

€ 0,25

1.4.3.1.4.

per mensuur voor het systeemgebruik

€ 45,00

1.4.3.2.

de gevraagde gegevens aangeleverd moeten worden via een alternatief medium:

 

1.4.3.2.1.

voor vaste voorbereidingskosten, per opdracht

€ 127,65

1.4.3.2.2.

per geselecteerd persoon

€ 0,20

1.4.3.2.3.

alternatief medium

€ 0,20

1.4.3.2.4.

per mensuur voor het systeemgebruik

€ 45,00

1.4.3.3.

wanneer door de aard van de opdracht geen gebruik kan worden gemaakt van de standaard selectieprogrammatuur gelden de bovengenoemden tarieven, met uitzondering van het tarief voor de vaste voorbereidingskosten dat per opdracht wordt verhoogd met

 

 

 

€ 35,55

1.4.4.

Vervallen.

 

1.4.5.

Vervallen.

 

1.4.6.

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

 

 

 

€ 14,60

1.4.7.

Afnemers die een schriftelijke aanvraag doen voor het verstrekken van een uittreksel uit het BRP

 

€ 14,60

Titel 1

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming

Tarief 2020

-

 

 

Titel 1

 

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

Tarief 2020

-

 

 

Titel 1

 

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

Tarief 2020

-

 

 

Titel 1

 

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

Tarief 2020

1.8.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.8.1.1.

bewijs van in leven zijn

€ 13,80

1.8.1.2.

een legalisatie van een handtekening, per legalisatie

€ 21,00

1.8.1.3.

een certificaat van oorsprong

€ 13,80

1.8.1.4.

elke andere, niet elders in deze tarieventabel genoemde verklaring omtrent een bepaald persoon

 

€ 13,80

1.8.2.

Voor een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG), geldt het tarief, zoals laatstelijk is vastgesteld op grond van artikel 39 van de Wet Justitiële gegevens

 

 

 

€ 41,35

Titel 1

 

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

Tarief 2020

1.9.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van informatie, voor zover niet elders in deze tarieventabel genoemd:

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

Voor het verstrekken van een afschriften of kopieën gelden de tarieven opgenomen in Hoofdstuk 16 van deze tarieventabel.

 

 

 

 

 

 

 

€ 16,75

Titel 1

 

Hoofdstuk 10 Winkeltijdenwet

Tarief 2020

1.10.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1.1.

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het vrijstellingenbelsluit Winkeltijdenwet

 

€ 67,00

1.10.1.2.

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.10.1.1 bedoelde ontheffing

€ 67,00

Titel 1

 

Hoofdstuk 11 Wet op de kansspelen

Tarief 2020

1.11.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning, als bedoeld in artikel 30 b van de Wet op de kansspelen (wettelijk tarief)

 

1.11.1.1.

voor een kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

 

€ 226,50

1.11.1.2.

voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

 

€ 317

1.11.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

   

 

€ 8,00

Titel 1

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Tarief 2020

1.12.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van een leegstaande woonruimte, als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

   

 

€ 50,00

1.12.2.

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte, als bedoeld in artikel 15, vijfde lid van de Leegstandswet

   

€ 50,00

Titel 1

 

Hoofdstuk 13 Telecommunicatie

Tarief 2020

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4., lid 1 van de Telecommunicatie-Wet:

 

1.13.1.1.

indien het betreft tracés vanaf 25m1 tot 250m1

€ 342,00

1.13.1.2.

indien het betreft tracés vanaf 250m1 tot 1.500m1

€ 394,00

1.13.1.3.

indien het betreft tracés vanaf 1.500m1 tot 5.000m1

€ 496,00

1.13.1.4.

indien het betreft tracés vanaf 5.000m1 en meer wordt het tarief berekend aan de hand van een begroting.

 

1.13.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 5.4, lid 1 van de Telecommunicatiewet omtrent plaats, tijdstip, en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor traces vanaf 0 tot 25 m1

     

 

 

€ 60,00

1.13.4.

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.13.1 genoemde bedrag per overleg

       

 

 

€ 307,00

Titel 1

 

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

Tarief 2020

1.14.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.14.1.1.

een gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

 

€ 50,00

1.14.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.14.2.1

een ontheffing, als bedoeld in artikel 61b van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (toestemming om met een huifkar achter een gemotoriseerd voertuig op de openbare weg te mogen rijden)

 

 

 

€ 67,00

1.14.2.2.

een ontheffing, als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

 

 

€ 67,00

1.14.2.3.

een ontheffing, als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in onderdeel 1.14.2.2. (bijvoorbeeld ontheffing vrachtwagenverboden)

 

 

€ 33,50

1.14.2.4.

Een ontheffing, als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor brede landbouwvoertuigen (breder dan 3,0 meter). De Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) handelt namens de gemeente de aanvraag voor een dergelijke ontheffing af en heft namens de gemeente leges.

 

1.14.3.

Het verkrijgen van een ontheffing voor het berijden van de "voor het gemotoriseerd verkeer afgesloten wegen".

 

1.14.3.1.

Alle ontheffingen zoals omschreven in de "Beleidsregels ontheffingen afgesloten wegen" voor een periode van 1 dag tot maximaal 1 jaar (hieronder vallen evenementen en kort durende werkzaamheden)

Voor een ontheffing bedoeld in 1.14.3.1 voor evenementen die korter duren dan 7 dagen worden geen leges geheven.

 

 

 

 

€ 26,25

1.14.3.2.

Een ontheffing voor het berijden van de "Meinweg" tussen de spoorwegovergang en de parkeerplaats "Elfenmeer". De ontheffing wordt alleen afgegeven aan houders van een gehandicaptenparkeerkaart, personen van 65 jaar en ouder of mensen met een WMO-aanstelling. De ontheffing wordt afgegeven voor een periode van maximaal 5 jaren.

 

 

 

 

 

€ 50,00

1.14.3.3.

Alle ontheffingen zoals omschreven in de "Beleidsregels ontheffingen afgesloten wegen" voor een periode van 1 jaar en 1 dag tot maximaal 3 jaren. De in 14.3.1. en 14.3.3. verschuldigde leges zijn niet van toepassing op eigenaren, pachters en landbouwbeheerders voor het bereiken van hun landbouwgronden.

 

 

 

 

€ 86,75

1.14.4.4

een nieuwe ontheffing met daarop een administratieve aanpassing t.g.v. een nieuw kenteken/voertuig

Deze bepaling is van toepassing op 1.14.2.1, 1.14.2.3, 1.14.3

 

 

€ 16,75

1.14.4.

Koetsen en dergelijk.

 

1.14.4.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een ontheffing:

 

1.14.4.1.1.

voor aangespannen wagens tot maximaal 6 personen (voor 2 jaren)

€ 67,00

1.14.4.1.2.

voor één aanspanning per dag

€ 15,00

1.14.4.1.3.

voor huifkarren met een bedrijfsmatig karakter, per jaar

€ 67,00

1.14.5.1

een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken (zonder speciale gehandicapteninrit)

 

€ 100,00

1.14.5.2

een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken (inclusief een speciale gehandicapteninrit)

 

€ 150,00

1.14.5.3

een aangepast onderbord gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten gevolge van het wijzigen van een kenteken

 

€ 25,00

Titel 1

 

Hoofdstuk 15 Herstellen van plantsoenen, bestratingen, verhardingen en wegbermen

Tarief 2020 excl. BTW

1.15.1.

Voor het herstellen van plantsoenen, bestratingen, verhardingen of wegbermen, met inbegrip van het gebruik van de aanwezige materialen, is per m2 herstelde oppervlakte verschuldigd:

 

1.15.1.1.

in het plantsoen

€ 15,00

1.15.1.2

tegelbestrating 4 cm, 5 cm en 6 cm

€ 13,30

1.15.1.3.

gebakken klinker

€ 30,00

1.15.1.4.

betonklinker

€ 20,00

1.15.1.5.

grindverharding

€ 20,00

1.15.1.6.

gesloten asfalt wegdekconstructie

€ 160,00

1.15.1.7.

afvoeren uitkomende materialen

€ 36,00

1.15.1.8.

sierbestrating

€ 40,00

1.15.1.9.

Wegbermen

€ 7,50

1.15.2.

Voor het stellen of opnieuw stellen is per m1 verschuldigd:

 

1.15.2.1.

Betontrottoirbanden

€ 25,00

1.15.2.2.

Betonopsluitbanden

€ 11,00

1.15.2.3.

Gootklinkers

€ 20,00

1.15.3.

De in de onderdelen 1.15.1.1. tot en met 1.15.1.9. en 1.15.2.1. tot en met 1.15.2.3. genoemde tarieven gelden ook voor het herstellen van plantsoenen, bestratingen, verhardingen en wegbermen na het gereedkomen van bouw- en andere werkzaamheden, waarbij plantsoenen, bestratingen, verhardingen of wegbermen zijn beschadigd, besmeurd of anderszins niet meer verkeren in de staat waarin zij zich voor de aanvang van de werkzaamheden bevonden. De beschadigde of niet meer aanwezige materialen zullen dan evenwel extra in rekening worden gebracht.

 

1.15.4.

De kosten voor het maken van een standaard uitrit op gemeentegrond over een reeds bestaand trottoir van 4 meter

 

€ 606,00

1.15.4.1.

Voor het maken van een uitrit waarbij bijzondere voorzieningen nodig zijn (verplaatsen kabelverdeelkastjes, verwijderen of verplanten van een boom, zwaardere constructie) worden de kosten per geval afzonderlijk begroot.

 

1.15.5.

BTW

De legesbedragen voor zover in dit hoofdstuk vermeldt, worden verhoogd met het geldende percentage BTW.

 

Titel 1

 

Hoofdstuk 16 Diversen

Tarief 2020

1.16.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.16.1.1.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

   

€ 4,15

1.16.1.2.

afschriften, doorslagen, fotokopieën of scannen van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina A4

   

€ 0,15

1.16.1.2.1.

afschriften in de vorm van een lichtdruk/fotokopie van een formaat groter dan A3

 

€ 9,35

1.16.1.3.

een beschikking/vergunning/ontheffing op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

   

 

€ 35,00

1.16.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.16.2.1.

een vergunning voor het vissen op de vijver in het bestemmingsplan "t Zittard" te Sint Odiliënberg.

Van personen tot 12 jaar en personen vanaf 65 jaar worden de in onderdeel 1.16.2.1. genoemde leges niet geheven.

 

 

 

€ 10,65

1.16.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een ontheffing op grond van artikel 10.63, lid van de Wet Milieubeheer voor het verbranden van plantaardig- en/of groenafval in de open lucht.

De leges als bedoeld in 1.16.4 worden niet geheven voor ontheffingen ten behoeve van Sint Maartensvieringen en kampvuren bij scoutingactiviteiten.

     

 

 

€ 25,00

1.16.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de plaatsing van een toeristische bewegwijzering:

 

1.16.5.1.

voor een bord met 1 regel tekst

€ 90,00

1.16.5.2.

voor een bord met 2 regels tekst

€ 110,00

1.16.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een collectevergunning

 

€ 32,00

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving /omgevingsvergunning

 

 

Titel 2

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Tarief 2020

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

Bouwkosten:

zijn alle kosten die ontstaan door en worden gemaakt voor de realisering van een bouwwerk tot en met de oplevering van dat (bouw)werk waarvoor een omgevingsvergunning moet worden verleend. De kosten worden berekend op basis van de door burgemeester en wethouders vast te stellen dan wel vastgestelde genormeerde eenheidsprijzen per type bouwwerk. Deze genormeerde eenheidsprijzen worden bepaald middels de BouwKostenIndicator (BKI). Over deze bouwkosten worden leges berekend en geheven.

 

Het college van B&W stelt jaarlijks een geactualiseerde BouwKostenIndicator (BKI) vast. Deze BouwKostenIndicator (BKI) wordt bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad.

 

2.1.1.2.

Vervallen

 

2.1.2.

De in deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3.

De in deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Titel 2

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Tarief 2020

2.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1.

om beoordeling van een schriftelijke conceptaanvraag voor planologische medewerking

 

€ 376,00

Titel 2

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Tarief 2020

2.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Activiteit - bouwen

 

2.3.1.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het in de ander onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.1.1.1.

bij bouwkosten tot € 2.500,--

€ 109,20

2.3.1.1.2.

bij bouwkosten van € 2.500,-- tot € 10.000,--

€ 109,20

plus 1,68 % van de bouwkosten

2.3.1.1.3.

bij bouwkosten van € 10.000,-- tot € 50.000,--

€ 168,00 plus 2,19 % van de bouwkosten

2.3.1.1.4.

bij bouwkosten van € 50.000,-- tot € 250.000,--

€ 247,00 plus 2,03% van de bouwkosten

2.3.1.1.5.

bij bouwkosten van € 250.000,-- tot € 500.000,--

€ 696,00 plus 1,85 % van de bouwkosten

2.3.1.1.6.

bij bouwkosten van € 500.000,-- tot € 10.000.000,--

2.180,00

plus 1,553 % van de bouwkosten maar niet hoger dan € 105.000,00

2.3.1.1.7.

indien de bouwkosten € 10.000.000,-- of hoger zijn maximaal

€ 105.000,00

2.3.1.1.8

de bedragen conform de artikelen 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.7 en artikel 2.3.6.2. worden verhoogd met euro 100,-. Als minimaal 2 dagen voor de aanvang van de activiteiten de meldingskaart “start” door de gemeente is ontvangen wordt euro 50,- terugbetaald. Als minimaal 1 dag voor de voltooiing van de werkzaamheden het meldingskaartje door de gemeente is ontvangen wordt de resterende euro 50,- terugbetaald.

 

2.3.1.2.

Welstandstoezicht

 

2.3.1.2.1.

Regulier welstandstoezicht

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1. bedraagt het tarief, indien blijkt dat tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag welstandstoezicht noodzakelijk is

     

 

 

€ 109,20

2.3.1.2.2.

Extra welstandstoezicht

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1. bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandsbeoordeling noodzakelijk is

       

 

 

 

€ 109,20

2.3.1.2.3

Welstandstoezicht toelichting

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1. bedraagt het bedraagt het tarief, indien tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag de aanvrager een toelichting wenst te geven

       

 

 

€ 109,20

2.3.1.3.

Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1. bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

25% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

2.3.2.

Activiteit - uitvoeren werk

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het in de ander onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van in die onderdelen bedoelde activiteiten:

         

 

 

 

 

€ 376,00

2.3.3.

Activiteit - gebruiken in strijd met bestemmingsplan

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1. en het bepaalde in de ander onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.3.1.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking: bestemmingsplan en beheersverordening):

   

 

€ 376,00

2.3.3.2.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) met uitzondering van evenementen

   

 

€ 376,00

2.3.3.2.2.

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wabo wordt toegepast in samenhang met een evenement:

a. Evenement klasse A

b. Evenement klasse B

c. Evenement klasse C

(Zie voor de definitie van de klasse-indeling artikel 3.4.3 van de tarieventabel)

 

 

€ nihil

€ nihil

€ nihil

2.3.3.3.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo

wordt toegepast (buitenplanse afwijking: projectbesluit/postzegelplan) te vermeerderen met:

 

de hieraan verbonden kosten blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

Voor de toepassing van deze bepaling wordt de aanvraag eerst in behandeling genomen nadat de aanvrager hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

 

Indien de betreffende kosten zijn of worden verhaald middels grondexploitatie is het bovenstaande niet van toepassing.

 

 

€ 3.760,00

2.3.3.4.

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

 

€ 376,00

2.3.3.5.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

€ 752,00

2.3.3.6.

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1., derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12., eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regeling):

       

 

 

 

€ 752,00

2.3.3.7.

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3., derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12., eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regeling):

       

 

 

 

€ 752,00

2.3.3.8.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 

€ 752,00

2.3.3.9.

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1., derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12., eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regeling):

       

 

 

 

€ 752,00

2.3.3.10

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3., derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12., eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regeling):

       

 

 

 

€ 752,00

2.3.3.11

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 

€ 752,00

2.3.4

Activiteit - brandveilig gebruiken

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo,bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.:

 

2.3.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1.1

voor een bouwwerk waarin bedrijfsmatig nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen:

a. Hotel

b. Pension/nachtverblijf

 

   

€ 1.681,00

€ 1.681,00

2.3.4.1.2

voor een bouwwerk waarin in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen:

a. Gevangenissen

b. Klinieken (poli-, psychiatr., verzorging/verpleging, …)

c. Ziekenhuis

d. Verpleegtehuizen

 e. Bejaardenoorden/verzorgingshuizen

 

   

€ 2.521,50

€ 1.681,00

€ 8.405,00

€ 2.521,50

€ 2.521,50

2.3.4.1.3

voor een bouwwerk waarin dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar:

a. Kinderdagverblijf

b. Peuterspeelzaal

c. Dagverblijf (kinderen)

d. School (l.l. < 12 jaar)

 

   

€ 1.344,80

€ 1.344,80

€ 1.344,80

€ 1.344,80

2.3.4.1.4

voor een bouwwerk waarin dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen:

a. dagverblijf (gehandicapten)

 

   

€ 1.344,80

2.3.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op wijziging van een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.2.1

voor een bouwwerk waarin bedrijfsmatig nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen:

a. Hotel

b. Pension/nachtverblijf

 

   

€ 420,25

€ 420,25

2.3.4.2.2

voor een bouwwerk waarin in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen:

a. Gevangenissen

b. Klinieken (poli-, psychiatr., verzorging/verpleging, …)

c. Ziekenhuis

d. Verpleegtehuizen

e. Bejaardenoorden/verzorgingshuizen

 

   

€ 630,40

€ 420,25

€ 2101,25

€ 630,40

€ 630,40

2.3.4.2.3

voor een bouwwerk waarin dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar:

 

a. Kinderdagverblijf

b. Peuterspeelzaal

c. Dagverblijf (kinderen)

d. School (l.l. < 12 jaar)

 

 

     

€ 336,20

€ 336,20

€ 336,20

€ 336,20

2.3.4.2.4

voor een bouwwerk waarin dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen:

a. dagverblijf (gehandicapten)

 

   

€ 336,20

2.3.5.

Activiteit – Monument

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit, als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de ander onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

         

€ 268,00

2.3.6

activiteit - slopen

 

2.3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding, als bedoeld in het Bouwbesluit:

 

€ -

2.3.6.2

Het tarief voor een aanvraag voor de activiteit slopen als bedoeld in artikel 2.2. van de Wabo:

 

€ 350,00

2.3.7

Activiteit - weg aanleggen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit , waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of ingevolge een bepaling in de algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de ander onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van in die onderdelen bedoelde activiteiten:

               

 

 

 

 

 

 

 

€ 35,00

2.3.8

Activiteit - uitweg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit , waar voorop grond van een bepaling in een provinciale verordening of ingevolge een bepaling in de algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de ander onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van in die onderdelen bedoelde activiteiten:

               

 

 

 

 

 

 

 

€ 35,00

2.3.9

Activiteit – alarminstallatie

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit , waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of ingevolge een bepaling in de algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de ander onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van in die onderdelen bedoelde activiteiten:

               

 

 

 

 

 

 

 

€ 35,00

2.3.10

Activiteit - Houtopstand vellen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit , waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of ingevolge een bepaling in de algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de ander onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van in die onderdelen bedoelde activiteiten:

               

 

 

 

 

 

 

 

€ 35,00

2.3.11

Activiteit - reclame

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit , waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of ingevolge een bepaling in de algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist,bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h, van de Wabo, bedraagt het tarief:

in de ander onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van in die onderdelen bedoelde activiteiten:

             

 

 

 

 

 

 

€ 67,00

2.3.11.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit , waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of ingevolge een bepaling in de algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

in de ander onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van

in die onderdelen bedoelde activiteiten:

             

 

 

 

 

 

 

€ 67,00

2.3.12

Activiteit - Opslag van roerende zaken

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of ingevolge een bepaling in de algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief:

in de ander onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van in die onderdelen bedoelde activiteiten:

             

 

 

 

 

 

 

€ 67,00

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of ingevolge een bepaling in de algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder k, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de ander onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

             

 

 

 

 

 

 

€ 67,00

2.3.13

Handelingen in of nabij Natura-2000 gebieden en Projecten of handelingen in het kader van de Wet Natuurbescherming

 

2.3.13.1

Vervallen

 

2.3.13.2

Indien de aanvraag voor een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van een project of het verrichten van andere handelingen met mogelijke gevolgen voor habitats en soorten, in of nabij een Natura 2000-gebied, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, Wabo, of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.2aa, onder a, Besluit omgevingsrecht,

of indien de aanvraag voor een vergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of het verrichten van handelingen als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, Wet Natuurbescherming, bedraagt het tarief, indien de aanvraag betrekking heeft op:

a. Landbouw en overige

b. Industrie

c. Infrastructuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 2.648,25

€ 13.154,80

€ 19.724,20

2.3.14

Vervallen

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.16

Beoordeling externe rapporten

 

2.3.16.1

Indien de aanvraag slechts kan worden behandeld wanneer een (bodem, akoestisch, archeologisch, hydrologisch, asbest, verkeer etc.) is beoordeeld, worden de tarieven als bedoeld in 2.3.1., 2.3.2. en 2.3.7. per afzonderlijk rapport verhoogd met:

     

 

 

€ 94,00

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een bestuursorgaan of andere instantie advies kan of moet uitbrengen over de aanvraag of ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt de aanvraag eerst in behandeling genomen nadat de aanvrager hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 

€ 750,00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.1.3

Indien een begroting, als bedoeld in 2.3.18.1.2. is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk wordt ingetrokken.

 

Titel 2

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

Tarief 2020

2.4.1.

Indien de aanvraag om een projectbesluit/postzegelplan binnen 6 maanden volgt op een besluit op een beoordeling van een conceptaanvraag, als bedoeld in hoofdstuk 2 van deze titel, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de voor het vooroverleg of de beoordeling van de concept-aanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning, als bedoeld in hoofdstuk 3 van deze titel.

 

Titel 2

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Tarief 2020

2.5.1.

Teruggaaf als gevolg van intrekking van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor omgevingsactiviteiten.

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat bestaat uit een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3., intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1.

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 1 maand na het in behandeling nemen ervan 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2.

indien de aanvraag wordt ingetrokken na de termijn van 1 maand en na het in behandeling nemen ervan 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.2.

Teruggaaf als gevolg van intrekking van een verleende omgevingsvergunning voor omgevingsactiviteiten.

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat bestaat uit een activiteit, als bedoeld in het onderdeel 2.3. intrekt op een aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na de verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik wordt gemaakt. De teruggaaf bedraagt 30% van de verschuldigde leges.

 

2.5.3.

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor omgevingsactiviteiten.

 

2.5.3.1.

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat bestaat uit een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3, weigert bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 50% van de verschuldigde leges.

 

2.5.3.2.

Onder een weigering, als bedoeld in onderdeel 2.5.3.1., wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4.

Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling laten van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3 conform artikel 4:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht niet in behandeling neemt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 75% van de verschuldigde leges.

 

2.5.5.

Teruggaaf bij nieuwe aanvraag.

Indien binnen een termijn van 6 maanden na weigering zoals bedoeld in artikel 2.5.3 of buiten behandeling laten zoals bedoeld in artikel 2.5.4 een nieuwe aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend zoals genoemd onder artikel 2.3 worden de reeds verschuldigde leges zoals genoemd onder artikel 2.3 in mindering gebracht.

Let wel, de teruggaaf is nooit meer dan de reeds geheven leges

 

2.5.6.

Geen teruggaaf legesdeel.

 

2.5.6.1

Van de leges, verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17. en 2.3.18. wordt geen teruggaaf verleend.

 

2.5.6.2

Bedragen kleiner dan 75,- euro worden niet terugbetaald.

 

Titel 2

 

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Tarief 2020

2.6.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

     

 

€ 75,00

2.6.2.

Het in het vorige onderdeel bepaalde vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is, dat naar de omstandigheden beoordeeld, van een nieuw bouwplan sprake is.

 

Titel 2

 

Hoofdstuk 7 Bestemmingsplan

Tarief 2020

2.7.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan, als in artikel 3.1., eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

te vermeerderen met: de hieraan verbonden kosten blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt de aanvraag eerst in behandeling genomen nadat de aanvrager hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

Indien de betreffende kosten zijn of worden verhaald middels grondexploitatie is het bovenstaande niet van toepassing

   

 

€ 3.760,00

2.7.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 3.6., eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

te vermeerderen met: de hieraan verbonden kosten blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt de aanvraag eerst in behandeling genomen nadat de aanvrager hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

Indien de betreffende kosten zijn of worden verhaald middels grondexploitatie is het bovenstaande niet van toepassing.

   

 

€ 1.880,00

2.7.3.

Ingeval bij een plan of aanvraag een beoordeling nodig is van de Omgevingscommissie ten aanzien van de toepassing in het Limburgs Kwaliteitsmenu+ (LKM+) bedraagt het tarief

 

   

€ 300,00

Titel 2

 

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

Tarief 2020

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, vrijstelling ,of een andere beschikking, voor zover daarvoor niet elders in deze titel een tarief is opgenomen.

     

 

 

€ 150,00

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Titel 3

Hoofdstuk 1 Horeca

Tarief 2020

3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1.

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid van de Drank- en Horecawet

 

€ 1.191,00

3.1.2.

een aanvraag drank –en horecawetvergunning naar aanleiding van een melding op grond van artikel 30 Drank –en Horecawet

 

€ 33,50

3.1.2.1

een melding voor wijziging van een leidinggevende conform artikel

€ 96,00

3.1.3.

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

 

€ 11,00

3.1.4.

een melding voor tot na het algemeen sluitingsuur geopend houden van café’s, restaurants en dergelijke inrichtingen (verruiming sluitingsuur) café’s, restaurants

 

3.1.4.1

voor ieder uur of een gedeelte daarvan, per dag

€ -

3.1.4.2

voor ieder uur of een gedeelte daarvan, per kwartaal of gedeelte daarvan

€ -

3.1.5.

een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in artikel 2:13 van de Algemene plaatselijke verordening(exploitatievergunning)

   

 

€ 1.276,00

Titel 3

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Tarief 2020

3.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding of een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement, als bedoeld in artikel 2.10, lid, van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt, indien het betreft:

 

3.2.1.1.

C -evenementen. Dit betreft grootschalige recreatieve evenementen of evenementen met een verhoogd risico en waarbij veel bezoekers (ook van buiten de gemeente) verwacht worden.

   

 

€ 940,00

3.2.1.2.

B -evenementen. Dit betreft middelgrote evenementen met een gemiddeld risico en waarbij bezoekers uit zowel de gemeente als buiten de eigengemeente worden verwacht.

   

 

gratis

3.2.1.3.

A -evenementen. Dit betreft kleinschalige recreatieve evenementen met een beperkt risico.

 

gratis

3.2.2.

Voor het bepalen van de categorie evenementen (soort, profiel en aantal bezoekers), als bedoeld in de onderdelen 3.2.1.1. tot en met 3.2.1.3.) wordt gebruik gemaakt van de format risicoclassificering van de Veiligheidsregio Limburg Noord

 

Titel 3

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Tarief 2020

3.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf voor 3 jaar

     

 

 

€ 1.000,00

3.3.1.1.

Bijkomende externe kosten:

het onder 3.3.1. genoemde bedrag wordt verhoogd met de bijkomende externe kosten van de GGD

 

3.3.2

voor een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3.1

€ 500,00

Titel 3

 

Hoofdstuk 4 Vervallen

 

Titel 3

 

Hoofdstuk 5 Overige vergunningen op grond van de Algemene plaatselijke verordening (Apv)

Tarief 2020

3.5.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:

 

3.5.1.1.

Ontheffing als bedoeld in artikel 2:1 van de Algemene plaatselijke verordening (samenscholing en ongeregeldheden)

 

€ 76,00

3.5.1.2.

Ontheffing als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene plaatselijke verordening (het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan)

   

 

€ 35,00

3.5.1.3.

Ontheffing als bedoeld in artikel 2:36 van de Algemene plaatselijke verordening (houden van hinderlijke of schadelijke dieren)

 

€ 35,00

3.5.1.4.

Ontheffing als bedoeld in artikel 2:37 van de Algemene plaatselijke verordening (bijen)

 

€ 35,00

3.5.1.5.

Ontheffing als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene plaatselijke verordening (overige geluidhinder)

 

€ 40,00

3.5.1.6.

Ontheffing als bedoeld in artikel 5:2 van de Algemene plaatselijke verordening (parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.)

 

€ 35,00

3.5.1.7.

Ontheffing als bedoeld in artikel 5:3 van de Algemene plaatselijke verordening (te koop aanbieden van voertuigen)

 

€ 35,00

3.5.1.8.

Ontheffing als bedoeld in artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening (kampeermiddelen e.a.)

 

€ 35,00

3.5.1.9.

Ontheffing als bedoeld in artikel 5:7 van de Algemene plaatselijke verordening (parkeren van grote voertuigen)

 

€ 40,00

3.5.1.10.

Ontheffing als bedoeld in artikel 5:9 van de Algemene plaatselijke verordening (aantasting groenvoorziening door voertuigen)

 

€ 40,00

3.5.1.11.

Ontheffing als bedoeld in artikel 2:2 van de Nadere regels collecteren (inzameling van geld of goederen)

 

€ 10,00

3.5.1.12.

Vergunning als bedoeld in artikel 5:14 van de Algemene plaatselijke verordening (standplaatsvergunning en weigeringsgronden)

 

€ 40,00

3.5.1.13.

Ontheffing als bedoeld in artikel 5:21 van de Algemene plaatselijke verordening (beperking verkeer in natuurgebieden)

 

€ 57,00

3.5.1.14.

Ontheffing als bedoeld in artikel 5:22 van de Algemene plaatselijke verordening (verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken)

   

€ 57,00

Titel 3

 

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of een andere beschikking

Tarief 2020

3.6.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

   

 

€ 35,00

 

Behorend bij raadbesluit van 12 december 2019

 

De griffier van de gemeente Roerdalen,

 

R.J.J. Notermans