Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Roermond

Verordening Cliëntenparticipatie WWB 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Roermond
Officiële naam regeling Verordening Cliëntenparticipatie WWB 2012
Citeertitel Verordening Cliëntenparticipatie WWB 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening Cliëntenparticipatie WWB en WIJ van de gemeente Roermond, zoals in werking getreden op 1 oktober 2009.

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art. 8, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-02-201201-01-201201-01-2015nieuwe regeling

16-02-2012

Trompetter, 28-02-2012

2012/006/1

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Roermond

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 januari 2012,

raadsvoorstelnummer 2012/006/01;

gezien het advies van de cliëntenraad WWB en WIJ van 19 december 2011;

gezien het advies van de commissie Burgers en Samenleving van 31 januari 2012;

gelet op artikel 8 lid 1 van de Wet werk en bijstand (WWB);

overwegende dat het noodzakelijk is om bij verordening regels te stellen met betrekking tot de uitvoering van de Wet werk en bijstand;

Besluit:

vast te stellen de navolgende verordening:

De Verordening Cliëntenparticipatie WWB 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.de WWB:de Wet werk en bijstand;
c.gemeente:de gemeente Roermond;
d. Cliëntenraad WWB:orgaan belast met cliëntenparticipatie ten behoeve van cliënten en belangenorganisaties op het terrein van sociale zaken voor de gemeente Roermond;
e.belanghebbende:degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken;
f.vertegenwoordigers:personen die lid zijn van een voor de direct belanghebbenden opkomende belangenorganisatie.

Artikel 2 Doelstelling

Het doel van cliëntenparticipatie is dat belanghebbenden en hun vertegenwoordigers invloed kunnen uitoefenen op het gemeentelijk beleid, de uitvoering en de kwaliteit van dienstverlening in relatie tot de WWB door gevraagd dan wel ongevraagd het college te adviseren.

Artikel 3 Taak

 • 1.

  In het kader van de cliëntenparticipatie adviseert de Cliëntenraad WWB over het gemeentelijk beleid op het terrein van de WWB en het overig gemeentelijk beleid op het terrein van sociale zaken, alsmede over aangelegenheden die de uitvoering en de kwaliteit van de dienstverlening betreffen.

 • 2.

  De Cliëntenraad WWB houdt zich niet bezig met:

  a. individuele klachten, bezwaarschriften, en andere zaken die een individueel

  karakter dragen, dan wel betrekking hebben op individuele cliënten;

  b. verplichte uitvoering door de gemeentelijke organen van wettelijke voorschriftenvoor zover bij de uitvoering geen ruimte voor eigen gemeentelijk beleid aanwezig is; 

  c.de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Artikel 4 Samenstelling Cliëntenraad WWB

De Cliëntenraad WWB wordt zo samengesteld dat deze een representatieve groep vormt bestaande uit belanghebbenden en hun vertegenwoordigers.

Artikel 5 Advisering, informatie en facilitering

 • 1. In het kader van de cliëntenparticipatie vraagt het college de Cliëntenraad WWB om advies inzake het gemeentelijk beleid, de uitvoering en kwaliteit van dienstverlening zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 van deze verordening.

 • 2. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het toegevoegd kan worden aan de voor besluitvorming van college of raad ter beschikking te stellen stukken.

 • 3. Het college draagt er zorg voor dat de Cliëntenraad WWB tijdig de nodige en relevante informatie wordt verstrekt teneinde naar behoren de functie als bedoeld in het eerste lid te kunnen vervullen.

 • 4. Het college draagt zorg voor de facilitering van de bijeenkomsten van de Cliëntenraad WWB.

Artikel 6 Overleg Cliëntenraad WWB

De Cliëntenraad WWB vergadert minimaal 6 maal per jaar over het gemeentelijke beleid, de uitvoering en kwaliteit van dienstverlening zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 van deze verordening.

Artikel 7 Reglement Cliëntenraad WWB

Het college stelt, op voorstel van de Cliëntenraad WWB, een reglement vast waarin nader uitwerking wordt gegeven aan deze verordening.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De Verordening Cliëntenparticipatie WWB en WIJ van de gemeente Roermond in werking getreden op 1 oktober 2009, wordt ingetrokken tegelijkertijd met de inwerkingtreding van deze verordening.

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Cliëntenparticipatie WWB 2012’.

 • 3. De Verordening Cliëntenparticipatie WWB 2012 treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2012.

Toelichting bij de Verordening Cliëntenparticipatie WWB

Algemene toelichting

Met de Verordening Cliëntenparticipatie WWB wordt invulling gegeven aan de in artikel 47 WWB gegeven opdracht om regels te stellen met betrekking tot de wijze waarop bijstandsgerechtigden en hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de WWB.

In de verordening bedoeld in artikel 47 WWB dient minimaal vastgelegd te worden op welke wijze belanghebbenden of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de wetten, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop: a. periodiek overleg wordt gevoerd met deze personen of hun vertegenwoordigers; b. deze personen of vertegenwoordigers onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;

c.zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

Artikelgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de diverse omschrijvingen is aansluiting gezocht bij de formuleringen in de wet en/of bestaande regelgeving.

Artikel 2 Doelstelling

In dit artikel wordt de doelstelling van de Cliëntenraad WWB beschreven. Belangrijk is dat de Cliëntenraad WWB ook ongevraagd het college kan adviseren.

Artikel 3 Beleidsterreinen

Lid 1: In dit artikel wordt beschreven over welk beleid de Cliëntenraad WWB adviseert. Advies wordt gevraagd bij de vaststelling van beleidskaders, verordeningen en beleidsregels op het terrein van de WWB. Daarnaast vraagt het college ook advies met betrekking tot de uitvoering en de kwaliteit van de dienstverlening.

Lid 2: Bij de uitzonderingen is ook de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) genoemd. De wetgever beoogt een organisatie die bestaat uit cliënten zoals bedoeld in artikel 1 van deze verordening. Het is belangrijk dat de samenstelling van de Cliëntenraad WWB daadwerkelijk representatief is voor de doelgroep bijstandsgerechtigden. Ten behoeve van de WMO opereert een afzonderlijk platform dat bestaat uit personen die over specifieke kennis beschikken op het gebied van zorg, ondersteuning en beperkingen.

Artikel 4 Samenstelling

Er is gekozen voor een representatieve mix van cliënten/belanghebbenden en hun vertegenwoordigers.

Artikel 5 Taak college

In dit artikel wordt de taak van het college nader uitgewerkt. Het college vraagt advies inzake het voorgenomen nieuwe gemeentelijke beleid alsmede de uitvoering hiervan. Daarnaast zorgt het college voor de nodige uitvoering hiervan.

Artikel 6 Overleg Cliëntenraad WWB

Om de continuïteit van de Cliëntenraad WWB te waarborgen is in dit artikel geregeld dat de Cliëntenraad WWB minimaal 6 maal per jaar vergadert.

Artikel 7 Reglement Cliëntenraad WWB

De Cliëntenraad WWB werkt op basis van deze verordening verdere details verder uit en stelt een reglement op met nadere regelgeving.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.