Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roermond

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent verboden drankgebruik Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoermond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent verboden drankgebruik Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik
CiteertitelAanwijzingsbesluit verboden drankgebruik
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit van 12 oktober 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:48 Algemene Plaatselijke Verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2017nieuwe regeling

05-09-2017

Gemeenteblad 2017, 165505

15246-2017

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik

Burgemeester en wethouders van Roermond;

 

 

Gelezen het voorstel aan het college, kenmerk 15246-2017

 

 

Overwegende, dat:

 

 

het ingevolge artikel 2:48, lid 1 van Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verboden is op een openbare plaats, die deel uit maakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 

 

de raad met artikel 2:48 ons college de bevoegdheid heeft gegeven dit gebied aan te wijzen;

 

 

dit gebied niet het hele grondgebied van de gemeente mag omvatten;

 

 

uit verschillende adviezen van de politie is gebleken dat de overlast als gevolg van drankgebruik op straat zich voordoet / zich voor kan doen op diverse openbare plaatsen in alle wijken van de gemeente, waaronder winkelgebieden, onderdoorgangen, tunnels en ontmoetingsplekken;

 

 

hieruit kan worden afgeleid dat de overlastproblemen zich vooral voordoen in de wijken en gekoppeld is aan de bebouwde leefomgeving;

 

 

de aanwijzing van een gebied vanwege een goede handhaving, helder en duidelijk moet zijn;

 

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:48, lid 1 van de APV;

BESLUITEN

Vast te stellen het aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik in de openbare ruimte, met dien verstande dat:

 

 

De bebouwde kom van gehele gemeente Roermond, zoals bedoeld in artikel 1.1. van de APV (zijnde het gebied binnen de grenzen, die zijn vastgesteld op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994); geldt als gebied waar het verbod van artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening Roermond van kracht is;

En:

  • 1.1

    Het aanwijzingsbesluit van 12 oktober 2010 in te trekken met ingang van de bij punt 3 genoemde datum;

  • 1.2

    Dit besluit aan te halen als ‘Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik’;

  • 1.3

    Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Roermond van 5 september 2017.

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, mr. drs. J.J.Th. Geraedts.

De burgemeester, M.J.D. Donders – de Leest