Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roermond

Besluit van de burgemeester van de gemeente Roermond houdende aanwijzing cameratoezicht openbare plaatsen fietsverbinding Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht op openbare plaatsen fietsverbinding tussen N280 en Leeuwen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoermond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Roermond houdende aanwijzing cameratoezicht openbare plaatsen fietsverbinding Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht op openbare plaatsen fietsverbinding tussen N280 en Leeuwen
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen fietsverbinding tussen N280 en Leeuwen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Roermond/CVDR469678/CVDR469678_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-2018nieuwe regeling

04-06-2018

gmb-2018-125774

20535-2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Roermond houdende aanwijzing cameratoezicht openbare plaatsen fietsverbinding Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht op openbare plaatsen fietsverbinding tussen N280 en Leeuwen

De burgemeester van de gemeente Roermond heeft besloten,

 

Gelezen het voorstel aan de burgemeester d.d. 4 juni 2018, kenmerk 20535-2018,

 

gelet op:

 • -

  artikel 151c van de Gemeentewet,

 • -

  artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Roermond en

 • -

  de instemming van de Officier van justitie en de politiechef in de lokale driehoek van 4 juni 2018;

overwegende dat:

 • -

  in het belang van de openbare orde cameratoezicht op openbare plaatsen kan worden toegepast;

 • -

  openbare orde kan worden gedefinieerd als de afwezigheid van ongeregeldheden, overlast en geweldscriminaliteit, maar ook als de algemene bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeente;

 • -

  de aanwezigheid van camera’s ook preventief werkt en daardoor eveneens de veiligheid wordt vergroot;

 • -

  het mogelijk te besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats;

 • -

  de nieuwe fietsverbinding tussen de N280 en Leeuwen, nabij en ter hoogte van Slachthuisstraat – Gemeentewerf – viaduct Venloseweg - parallelweg Venloseweg, een gebied sociaal onveilig is en de kans op verstoringen van de openbare orde en incidenten die de leefbaarheid negatief beïnvloeden reëel is;

 • -

  de inrichting van dit fietspad en dergelijke verstoringen en incidenten een grote negatieve invloed hebben op het veiligheidsgevoel;

 • -

  deze camera’s een sterk preventieve werking hebben;

 • -

  de ervaring met camera’s in Roermond op vergelijkbare plaatsen zoals de Ernst Casimirpassage, de Arlo-fietstunnel en de Zwartbroektunnel leert dat er sinds de inzet van camera’s geen of nauwelijks incidenten zijn.

 • -

  in geval van een incident op dit nieuwe fietspad de beelden van essentieel belang ter verifiëring van de gebeurtenis en/of ter opsporing van de dader(s), evenals de beelden waardevol zijn indien er incidenten in de buurten grenzend aan de fietspaden plaats hebben gevonden;

 • -

  het noodzakelijk is cameratoezicht in dit gebied toe te passen met het doel van handhaving van de openbare orde en veiligheid, evenals de subdoelen een positieve beïnvloeding van het onveiligheidgevoel, preventie, bescherming van personen en eigendom, evenals opsporing van strafbare feiten.

 • -

  het gebied van dit cameratoezicht is aangegeven op het hierbij gevoegde situatietekening en

 • -

  de duur van het cameratoezicht 5 jaren is, waarna er aan de hand van een evaluatie op advies van de lokale driehoek besloten kan worden tot verlenging van deze aanwijzing.

Besluit

 • 1.

  Het gebied van de nieuwe fietsverbinding tussen de N280 en Leeuwen, nabij en ter hoogte van de Slachthuisstraat – Gemeentewerf – viaduct Venloseweg - parallelweg Venloseweg aan te wijzen als gebied waar camera’s worden geplaatst ter handhaving van de openbare orde en veiligheid.

 • 2.

  Dit besluit aan te halen als ‘Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen fietsverbinding tussen N280 en Leeuwen’.

   

Dit besluit in werking te laten treden met ingang van de dag volgend op die van publicatie in het elektronisch Gemeenteblad.

Aldus besloten door de burgemeester van Roermond d.d. 4 juni 2018.

De burgemeester, M.J.D. Donders – de Leest

Bijlage 1