Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roermond

Besluit van de burgemeester van de gemeente Roermond houdende regels omtrent aanwijzen cameratoezicht Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen gebied Maria Theresialaan

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoermond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Roermond houdende regels omtrent aanwijzen cameratoezicht Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen gebied Maria Theresialaan
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen gebied Maria Theresialaan
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De burgemeester heeft op 9 mei 2019 besloten deze regeling te verlengen. Dit besluit wordt bekendgemaakt op 21 mei 2019 in Gemeenteblad 2019, 120961.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Roermond/CVDR469678/CVDR469678_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-2019nieuwe regeling

28-03-2019

gmb-2019-77192

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Roermond houdende regels omtrent aanwijzen cameratoezicht Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen gebied Maria Theresialaan

BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE ROERMOND

 

Gelezen het voorstel aan de burgemeester d.d. 28 maart 2017, kenmerk 14215 – 2019

 

gelet op:

 

 • -

  artikel 151c van de Gemeentewet,

 • -

  artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Roermond en

 • -

  de instemming van de Officier van justitie en de politiechef in de lokale driehoek;

 

overwegende:

 

 • -

  dat in het belang van de openbare orde cameratoezicht op openbare plaatsen kan worden toegepast;

 • -

  dat openbare orde kan worden gedefinieerd als de afwezigheid van ongeregeldheden, overlast en geweldscriminaliteit, maar ook als de algemene bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeente;

 • -

  dat de aanwezigheid van camera’s ook preventief werkt en daardoor eveneens de veiligheid wordt vergroot;

 • -

  de burgemeester bevoegd is tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats;

 • -

  dat het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (bijvoorbeeld kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit en subsidiariteit);

 • -

  dat in de nacht van zaterdag 16 maart 2019 op zondagochtend 17 maart 2019 omstreeks 02.30 uur een schietpartij bij het bedrijf Euro PC aan de Maria Theresialaan 10 plaats vond. waarbij ook het nabijgelegen kinderdagverblijf het Notedopje geraakt;

 • -

  dat er een tweede schietpartij plaats vond in de nacht van maandag 25 maart 2019 op dinsdag 26 maart 2019 omstreeks 01.56 uur bij dit pand en

 • -

  dat er een derde schietpartij bij dit pand plaats vond in de nacht van woensdagochtend 27 maart 2019 omstreeks 02.56 uur.

 • -

  dat de politie op dit moment nog in het duister tast over de aanleiding en achtergronden van deze drie schietincidenten die in een periode van 10 dagen hebben plaats gevonden gedurende de nachtelijke uren;

 • -

  dat dergelijke verstoringen en incidenten een grote negatieve invloed hebben op het veiligheidsgevoel van de wijkbewoners in het bijzonder en de Roermondse burgers in het algemeen

 • -

  dat in deze vrees voor herhaling reëel is en er ter preventie van deze recidive noodzakelijke maatregelen dienen te worden genomen om de kans op verstoringen van de openbare orde en incidenten die de leefbaarheid negatief beïnvloeden te voorkomen.

 • -

  dat plaatsing van camera’s in het gebied van de Maria Theresialaan, de Notenboomlaan, de Spoorlaan Noord en de M. Tilman van Breestraat een sterk preventieve werking hebben;

 • -

  dat in geval van een incident in dit gebied de beelden van essentieel belang zijn ter verifiëring van de gebeurtenis en/of ter opsporing van de dader(s);

 • -

  dat het noodzakelijk is cameratoezicht in dit gebied toe te passen met het doel van handhaving van de openbare orde en veiligheid, evenals de subdoelen een positieve beïnvloeding van het onveiligheidgevoel, preventie, bescherming van personen en eigendom, evenals opsporing van strafbare feiten.

 • -

  het gebied van dit cameratoezicht is aangegeven op het hierbij gevoegde situatietekening en

 • -

  de duur van het cameratoezicht 6 weken is, waarna er aan de hand van een evaluatie op advies van de lokale driehoek besloten kan worden tot verlenging van deze aanwijzing.

 

 

Besluit

 

 • 1.

  Het gebied van Maria Theresialaan, de Notenboomlaan, de Spoorlaan Noord en de M. Tilman van Breestraat aan te wijzen als gebied waar camera’s worden geplaatst ter handhaving van de openbare orde en veiligheid.

 • 2.

  Deze camera’s op basis van dit besluit voor een periode van maximaal 6 weken worden geplaatst

 • 3.

  Dit besluit aan te halen als ‘Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen gebied Maria Theresialaan’.

Dit besluit in werking te laten treden met ingang van de dag volgend op die van publicatie in het elektronisch Gemeenteblad.

Aldus besloten door de burgemeester van Roermond op 28 maart 2019.

De burgemeester van Roermond,

M.J.D. Donders – de Leest

Bijlage 1 Situatietekening