Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roermond

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent buitengewoon opsporingsambtenaar als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (verder te noemen Awb)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoermond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent buitengewoon opsporingsambtenaar als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (verder te noemen Awb)
CiteertitelAanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaar als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (verder te noemen Awb)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Roermond/CVDR469678/CVDR469678_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-2019nieuwe regeling

28-05-2019

gmb-2019-159452

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent buitengewoon opsporingsambtenaar als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (verder te noemen Awb)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond;

 

gelet op titel 5.11 van de Awb, alsmede op artikel 6:2 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Roermond

 

Overwegende dat de gemeente Roermond, hierin vertegenwoordigd door haar burgemeester, het “Bevoegdheidsconvenant Handhaving in de natuur in de provincie Limburg” (versie 1.4 kenmerk 20181112) heeft ondertekend, dit met betrekking tot de inzet van de buitengewoon opsporingsambtenaren domein I en II op elkaars grondgebied.

 

BESLUITEN

 

De buitengewoon opsporingsambtenaren domein I en II die in dienst zijn (zowel bezoldigd als vrijwillig) van de deelnemende partijen aan het Bevoegdheidsconvenant (Handhaving in de natuur in de Provincie Limburg, versie 1.4, kenmerk 20181112), aan te wijzen, enkel voor de bevoegdheden die binnen de taakomschrijving van de buitengewoon opsporingsambtenaar vallen, als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Awb, juncto artikel 6:2 van de Algemene plaatselijke verordening.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 28 mei 2019.

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

De burgemeester, M.J.D. Donders-de Leest