Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roermond

Besluit van de burgemeester van de gemeente Roermond houdende regels omtrent (onder)mandaatbesluit opleggen gebiedsontzeggingen aan de politie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoermond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Roermond houdende regels omtrent (onder)mandaatbesluit opleggen gebiedsontzeggingen aan de politie
Citeertitel(Onder)mandaatbesluit opleggen gebiedsontzeggingen aan de politie
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het mandaat van 4 maart 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Roermond/469678/469678_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-08-2019nieuwe regeling

02-08-2019

gmb-2019-196741

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Roermond houdende regels omtrent (onder)mandaatbesluit opleggen gebiedsontzeggingen aan de politie

De burgemeester van Roermond;

gelet op artikel 2.1b, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening waarin haar bevoegd is vastgelegd om gebiedsontzeggingen op te leggen;

 

overwegende dat het wenselijk is deze bevoegdheid te mandateren aan de politiechef van basisteam Roermond, teneinde in een adequate toepassing te voorzien;

gelet op het bepaalde in artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:
 • 1.

  De politiechef van basisteam Roermond, onderdeel uitmakend van de politie eenheid Limburg, mandaat te verlenen voor het opleggen van gebiedsontzeggingen als bedoeld in artikel 2.1b van de Algemene Plaatselijke verordening 2017, met de mogelijkheid tot ondermandaat aan de door de politiechef aan te wijzen HOvJ van politie eenheid Limburg op enig moment werkzaam binnen basisteam Roermond

  Aan de mandaatverlening wordt de navolgende instructie verbonden:

  • a.

   bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid dient de beleidsregel Gebiedsontzeggingen 2019 APV zoals deze door de burgemeester is vastgesteld op 2 augustus 2019, en alle opvolgende beleidsregels te worden gevolgd;

  • b.

   de politiechef, of HOvJ van politie eenheid Limburg op enig moment werkzaam binnen basisteam Roermond, dient na uitreiking van de gebiedsontzegging per omgaande een afschrift hiervan aan de burgemeester te overleggen. 

 • 2.

  Het mandaat van 4 maart 2013 wordt ingetrokken.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus besloten door de burgemeester van Roermond op 2 augustus 2019.

De burgemeester van Roermond,

M.J.D. Donders- de Leest