Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roermond

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent aanwijzing gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ ambtenaar (Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ ambtenaar gemeente Roermond)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoermond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent aanwijzing gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ ambtenaar (Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ ambtenaar gemeente Roermond)
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ ambtenaar gemeente Roermond
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Roermond/CVDR302929/CVDR302929_8.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-09-2019nieuwe regeling

13-08-2019

gmb-2019-216772

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent aanwijzing gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ ambtenaar (Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ ambtenaar gemeente Roermond)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond;

 

Gelet op

 • -

  artikel 160 lid 1 onder d, artikel 231 lid 2 onderdeel b en c van de Gemeentewet en artikel 1 lid 2 van de Wet waardering onroerende zaken;

 • -

  artikel 1:2, lid 1 onder d van de Regeling Arbeidsvoorwaarden Gemeente Roermond

 

BESLUIT

 

 • 1.

  De directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar;

 • 2.

  De directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) aan te wijzen als WOZ ambtenaar en tevens als heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar voor de navolgende belastingen:

  • a.

   onroerende-zaakbelastingen

  • b.

   afvalstoffenheffing

  • c.

   rioolheffing

  • d.

   hondenbelasting

  • e.

   leges

  • f.

   precario

  • g.

   marktgelden

  • h.

   havengelden

  • i.

   lijkbezorging

  • j.

   toeristenbelasting

  • k.

   watertoeristenbelasting

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking;

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ ambtenaar gemeente Roermond.

 

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 900, 6040 AX te Roermond.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 13 augustus 2019.

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

De burgemeester, M.J.D. Donders-de Leest