Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roermond

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Roermond houdende regels omtrent het aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Roermond 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoermond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Roermond houdende regels omtrent het aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Roermond 2020
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Roermond 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

18-12-2019

gmb-2019-320531

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Roermond houdende regels omtrent het aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Roermond 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, alsmede de burgemeester van gemeente Roermond, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

overwegende, dat

 

ambtenaren door een daartoe bevoegd bestuursorgaan specifieke publiekrechtelijke bevoegdheden toegewezen kan krijgen;

 

na inwerkingtreding van de Wnra ambtenaren die onder de Ambtenarenwet 2017 vallen, werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstellingsbesluit. De arbeidsovereenkomst kan, anders dan het aanstellingsbesluit, evenwel niet tevens als grondslag dienen voor de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden;

 

het wenselijk is de toezichthouders van gemeente Roermond aan te wijzen in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften;

 

BESLUITEN:

 

  • 1.

    dat alle aanwijzings- en benoemingsbesluiten die zijn genomen voor inwerkingtreding van de Wnra, ook die besluiten die in mandaat zijn genomen, van kracht blijven na inwerkingtreding van de Wnra (als zijnde aanwijzingsbesluit) en aflopen zodra de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of de betreffende medewerker een functie krijgt waar de aanwijzing niet voor geldt, dan wel dat deze op een eerder moment worden ingetrokken;

     

  • 2.

    te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2020.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Roermond op 17 december 2019.

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, mr. drs. J. J. Th. L. Geraedts,

De burgemeester, M.J.D. Donders- de Leest

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 18 december 2019.

De burgemeester, M.J.D. Donders- de Leest