Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Wijziging Verordening beperking drankverstrekking

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijziging Verordening beperking drankverstrekking
CiteertitelWijziging Verordening beperking drankverstrekking
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpGemeenteblad 2013-71

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 25a en 25c van de Drank- en Horecawet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Drank- en Horecawet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-201301-07-2013Onbekend

20-06-2013

Gemeenteblad 2013-71

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013, [1171591]; raadsstuk 13GR1709

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeenteblad 2013

Wijziging Verordening beperking drankverstrekking

De raad van de gemeente Rotterdam;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013, [1171591]; raadsstuk 13GR1709; gelet op de artikelen 25a en 25c van de Drank- en Horecawet; overwegende dat een technische wijziging van de Verordening beperking drankverstrekking noodzakelijk is vanwege de inwerkingtreding van de recentelijke wijziging van de Drank- en Horecawet op 1 januari 2013;

besluit vast te stellen:

Technische wijziging van de Verordening beperking drankverstrekking

Artikel I

De Verordening beperking drankverstrekking wordt gewijzigd als volgt.

A De artikelen 1, 2 en 8 komen te vervallen.

B

Artikel 3 tot en met 7 worden vernummerd tot artikel 1 tot en met 5.

C In artikel 1, lid A, sub a, wordt “anders dan om niet” vervangen door: bedrijfsmatig of anders dan om niet.

D

In artikel 1, lid A, sub b, wordt “bedrijfsmatig” vervangen door: bedrijfsmatig of anders dan om niet.

E

In artikel 2 en 3 wordt “artikel 3” vervangen door: artikel 1.

F

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4

Overtreding van artikel 1 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel II

Artikel II De toelichting bij de Verordening beperking drankverstrekking komt te luiden:

TOELICHTING

De Verordening beperking drankverstrekking maakt het mogelijk de verstrekking van alcoholhoudende dranken, al dan niet tijdelijk, te beperken. De verboden in artikel 1 kunnen worden geactiveerd voor een bepaalde tijdsperiode en onder bepaalde omstandigheden, zoals een bijzondere gebeurtenis die door de aard of de publiekstrekkende werking vanuit een oogpunt van openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of de volksgezondheid om een nadere ordening vraagt. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan (grootschalige) evenementen zoals voetbalwedstrijden, optochten en kermissen, waarbij ongeregeldheden kunnen worden verwacht.

De verordening geeft de burgemeester de bevoegdheid, voor een bepaalde door hem aan te wijzen periode, de mogelijkheden voor het verstrekken van alcoholhoudende drank vanuit inrichtingen en onder andere winkels te beperken. De frase 'anders dan om niet' ziet ook op situaties waarbij de betaling niet rechtstreeks gekoppeld is aan de verstrekking van alcoholhoudende drank. Alleen de verstrekking van alcoholhoudende drank - al dan niet bedrijfsmatig - geheel zonder commerciële bijbedoeling, valt buiten de reikwijdte van dit onderdeel. De bepaling beoogt tevens te voorkomen dat het opgelegde verbod door bepaalde constructies kan worden omzeild.

Artikel 1, lid A, geeft de burgemeester de bevoegdheid om voor een bepaalde tijd de verstrekking van alcoholhoudende dranken in of vanuit inrichtingen te beperken. Voor slijterijen kan op grond van sub b de verstrekking van sterk-alcoholhoudende dranken worden beperkt. Artikel 1, lid B, geeft de burgemeester de algemene bevoegdheid het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende dranken te beperken. Dit geldt voor alle inrichtingen in de zin van de Drank- en Horecawet en ook voor alle overige inrichtingen zoals bijvoorbeeld winkels of bedrijfsgebouwen.

De gronden voor de activering van het verbod van artikel 1, lid A, en lid B zijn genoemd in artikel 2, lid A. Het verbod van lid B grijpt meer in het maatschappelijk verkeer in dan dat verbod van lid A. De burgemeester zal bij een aanwijzing rekening dienen te houden met eisen van subsidiariteit en proportionaliteit. Dit is tot uitdrukking gebracht in de toevoeging 'dringend' in het laatste gedeelte van artikel 2, lid A.

De bevoegdheid van artikel 2 sluit aan bij de burgemeestersbevoegdheden van artikel 174 Gemeentewet inzake het toezicht op openbare samenkomsten en vermakelijkheden en de uitvoering van verordeningen inzake dit toezicht. De omstandigheden waaronder van de bevoegdheid gebruik zal worden gemaakt vragen een snelle procedure en een orgaan dat hiervoor is geschikt.

De raadplegingsprocedure van artikel 2, lid B, geeft waarborgen voor een goede oordeelsvorming dat een situatie die de activering van een verbod vordert zich inderdaad en in voldoende mate voordoet.

Artikel 3 geeft de burgemeester de mogelijkheid te bepalen dat de verboden van artikel 1 niet gelden voor bepaalde gedeelten van de gemeente. De in artikel 4 genoemde strafmaat is gebaseerd op artikel 154, lid 1, van de Gemeentewet. Overtreding van het verbod van artikel 1 kan tevens een intrekkingsgrond opleveren voor de op basis van de Drank- en Horecawet en op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 verleende vergunningen. Met een overtreding van het in artikel 1 gestelde verbod zet men aldus op het spel de verleende Drank- en Horecawetvergunning en de op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 verleende exploitatievergunning.

De verordening is gebaseerd op de artikelen 25a en 25c van de Drank- en Horecawet en de bevoegdheden zijn aanvullend op de bevoegdheden op grond van artikel 21 van deze wet.

Artikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2013.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 juni 2013.

De griffier, De voorzitter,

J.G.A. Paans L.C. Bruijn, plv.

 

 

 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 27 juni 2013 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage bij het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)

(Zie ook: www.bds.rotterdam.nl – Gemeentebladen)