Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Wijziging van hetAanwijzingsbesluit categorieën van gevallen vergunningvrij te plaatsen voorwerpen op of aan de weg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijziging van hetAanwijzingsbesluit categorieën van gevallen vergunningvrij te plaatsen voorwerpen op of aan de weg
CiteertitelWijziging van hetAanwijzingsbesluit categorieën van gevallen vergunningvrij te plaatsen voorwerpen op of aan de weg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpGemeenteblad 2014-55

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:10, derde lid, onder f, van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201401-01-2014Onbekend

02-04-2014

Gemeenteblad 2014-55

gelezen het voorstel van de directeur Stadsontwikkeling van 1 april 2014 (kenmerk BS13/01504)

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeenteblad 2014

Wijziging van hetAanwijzingsbesluit categorieën van gevallen vergunningvrij te plaatsen voorwerpen op of aan de weg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van de directeur Stadsontwikkeling van 1 april 2014 (kenmerk BS13/01504);

overwegende, dat het wenselijk is om winkeliers in de gelegenheid te stellen om bij hun winkel tegen de gevel een kleine zitplaats te laten creëren;

gelet op het bepaalde in artikel 2:10, derde lid, onder f, van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012;

besluit vast te stellen:

Wijziging van het Aanwijzingsbesluit categorieën van gevallen vergunningvrij te plaatsen voorwerpen op of aan de weg

Artikel I

Het Aanwijzingsbesluit categorieën van gevallen vergunningvrij te plaatsen voorwerpen op of aan de weg wordt als volgt gewijzigd.

Onder vervanging van de punt in een puntkomma aan het eind van artikel 1, onderdeel f, wordt een onderdeel g toegevoegd, luidende:

g.een uitstalling van zitplaatsen aan de voorgevel van de winkel gedurende de openingstijden van de winkel, indien op de stoep een obstakelvrije ruimte van minimaal 1,80 meter overblijft en de uitstalling van zitplaatsen maximaal 1 meter, gemeten uit de gevel van de winkel, en

1 meter hoog beslaat en niet breder is dan de voorgevel van de winkel.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het gemeenteblad waarin het wordt geplaatst, met terugwerkende kracht tot

1 januari 2014.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 april 2014.

De secretaris, De burgemeester,

Ph. F. M. Raets A. Aboutaleb

 

 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 2 april 2014 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage bij het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)

(Zie ook: www.bds.rotterdam.nl – Gemeentebladen)