Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaren Staatsbosbeheer 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaren Staatsbosbeheer 2018
CiteertitelAanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaren Staatsbosbeheer 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012, art. 6:2, eerste lid, onder c
  2. Wetboek van Strafvordering, art. 142

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-201816-03-201812-07-2019Nieuwe regeling

20-03-2018

gmb-2018-67554

Gemeenteblad 2018, nummer 44

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaren Staatsbosbeheer 2018

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Rotterdam, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft,

Gelezen het voorstel van de Directeur Veiligheid van 12 maart 2018, kenmerk 18bb2390;

overwegende, dat het wenselijk is om de hierna genoemde ambtenaren te belasten met het toezicht, de opsporing en de handhaving van het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 in de genoemde gebieden in beheer van Staatsbosbeheer;

overwegende, dat het hier gaat om de gebieden Rottemeren, Poldervaart, Kandelaarhoek en Oost Abtspolder (voormalig opslagdepot), zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart;

gelet op artikel 6:2, eerste lid, onder c van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012, en op artikel 142 Wetboek van Strafvordering;

besluiten vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaren Staatsbosbeheer 2018

Artikel 1

De toezichthouders van Staatsbosbeheer zijn belast met het toezicht en de handhaving van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012, in de gebieden Rottemeren, Poldervaart, Kandelaarhoek en Oost Abtspolder (voormalig opslagdepot), zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart behorende bij dit besluit.

Artikel 2

De buitengewoon opsporingsambtenaren van Staatsbosbeheer zijn belast met het toezicht, de opsporing en de handhaving van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 in de gebieden Rottemeren, Poldervaart, Kandelaarhoek en Oost Abtspolder (voormalig opslagdepot), zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart behorende bij dit besluit.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na dagtekening van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaren Staatsbosbeheer 2018.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 20 maart 2018.

De secretaris,

C.M.Sjerps

De burgemeester,

A.Aboutaleb

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 20 maart 2018.

De Burgemeester,

A.Aboutaleb

Dit gemeenteblad 2018, nummer 44, is uitgegeven op 21 maart 2018 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halve Maanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch).