Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012 (Veiligheidsrisicogebieden) voor het gebied Centrum en het gebied Delfshaven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012 (Veiligheidsrisicogebieden) voor het gebied Centrum en het gebied Delfshaven
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012 (Veiligheidsrisicogebieden) voor het gebied Centrum en het gebied Delfshaven
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De aanwijzing van gebied Centrum geldt van 6 april 2019 en is geldig tot 6 oktober 2019

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151b van de Gemeentewet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rotterdam/CVDR373493/CVDR373493_4.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-201906-04-201906-10-2019Nieuwe regeling

03-04-2019

gmb-2019-87656

Rotterdams GBL nummer: 2019, nummer 41

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012 (Veiligheidsrisicogebieden) voor het gebied Centrum en het gebied Delfshaven

De Burgemeester van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel aanwijzing veiligheidsrisicogebied Centrum van de politiechef van de Eenheid Rotterdam van 26 maart 2019 met kenmerk PR7.000935;

 

gelezen het voorstel aanwijzing veiligheidsrisicogebied Delfshaven van de politiechef van de Eenheid Rotterdam van 26 maart 2019 met kenmerk PR7.000936;

 

na beraadslaging in driehoekverband met de hoofdofficier van justitie en de politiechef van de Eenheid Rotterdam;

 

overwegende:

 • -

  dat het voorstel ‘aanwijzing veiligheidsrisicogebied’ van de politiechef voor zowel Centrum als Delfshaven feiten en omstandigheden beschrijft waaruit blijkt dat in deze gebieden sprake is van verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van (vuur)wapens, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan;

 • -

  dat hij de beweegredenen die staan beschreven in het voorstel aanwijzing veiligheidsrisicogebied van de politiechef tot de zijne maakt;

 • -

  dat de eerdere voorstellen van de politiechef als herhaald en ingelast dienen te worden beschouwd in dit besluit;

 • -

  dat het bezit en gebruik van (vuur)wapens groot gevaar oplevert voor de openbare orde en rechtsorde;

 • -

  dat de dringende maatschappelijke behoefte bestaat om tegen het bezit en gebruik van (vuur)wapens op te treden;

 • -

  dat het wenselijk is dat de officier van justitie in staat wordt gesteld om in de bewuste gebieden de controlebevoegdheden als bedoeld in de artikelen 50, 51 en 52 van de Wet wapens en munitie te doen gelasten;

 • -

  dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 • -

  dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel moeten zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • -

  dat overige maatregelen die in de bewuste gebieden zijn getroffen om bezit en gebruik van (vuur)wapens alsmede geweldsincidenten terug te dringen, onvoldoende effect sorteren;

 • -

  dat het uitoefenen van voornoemde controlebevoegdheden in de bewuste gebieden een onderdeel is van een breder handhavingsbeleid ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid;

 • -

  dat het aanwijzen van deze gebieden als veiligheidsrisicogebied zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in de aangewezen gebieden in het bijzonder;

 • -

  dat de verwachting bestaat dat de aanwijzing van deze gebieden voor een periode van zes maanden noodzakelijk zal zijn om, via intensivering van de probleemaanpak, het risico van (vuur)wapenbezit en -gebruik terug te kunnen dringen;

gelet op het bepaalde in artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 en artikel 151b van de Gemeentewet;

besluit:

het gebied Rotterdam Centrum, dat omvat de CBS-wijken Oude Westen, Cool, Dijkzigt, Nieuwe Werk, Stadsdriehoek en C.S.-Kwartier, begrensd door de Parkhaven (water) en de straten ’s-Gravendijkwal, Henegouwerlaan, Weena, Conradstraat, Centraal Station Rotterdam, Delftseplein, Schiestraat, Schiekade, Couwenburg, Pompenburg, Goudsesingel, Oostplein, Oosterkade, Nieuwe Maas (water) en Parkhaven (water), de genoemde wegen en locaties daaronder begrepen;

 

en

 

het gebied Delfshaven, dat omvat de CBS-wijken Delfshaven/Schiemond, Bospolder/Tussendijken, Spangen, Oud-Mathenesse, Nieuw-Mathenesse, Nieuwe Westen en Middelland, begrensd door de straten Parkhaven, Westzeedijk, Droogleever Fortuynplein, 's-Gravendijkwal, Henegouwerlaan, Essenburgsingel, Aelbrechtsplein, Horvathweg, Hogebanweg, Gustoweg en de Nieuwe Maas (water), de genoemde wegen en locaties daaronder begrepen;

 

aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied als bedoeld in artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012.

 

De aanwijzing van gebied Centrum geldt van 6 april 2019 en is geldig tot 6 oktober 2019.

 

De aanwijzing van gebied Delfshaven geldt van 6 april 2019 en is geldig tot 6 oktober 2019.

 

Aldus vastgesteld door de Burgemeester op 3 april 2019.

De Burgemeester,

ing. A.Aboutaleb

Bezwaar

 

Belanghebbenden kunnen tegen een besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

 

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

 • -

  naam en adres van de indiener

 • -

  telefoonnummer van de indiener, zodat contact opgenomen kan worden om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is

 • -

  datum bezwaarschrift

 • -

  de gronden van het bezwaar

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

 

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

De burgemeester van Rotterdam,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje 'Formulier' op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.

Kijkt u ook op de website www.rechtspraak.nl op de pagina van de voorlopige voorziening.

Dit gemeenteblad 2019, nummer 41, is uitgegeven op 4 april 2019 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)