Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Samenwerking Kempengemeenten

Overlegverordening bijzonder georganiseerd overleg Kempengemeenten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSamenwerking Kempengemeenten
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOverlegverordening bijzonder georganiseerd overleg Kempengemeenten 2010
CiteertitelOverlegverordening bijzonder georganiseerd overleg Kempengemeenten 2010
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Naamswijziging organisatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR/UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010art.

16-12-2010

Onbekend

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Overlegverordening bijzonder georganiseerd overleg Kempengemeenten 2010

 

 

Georganiseerd Overleg

Overlegverordening Bijzonder Georganiseerd Overleg

 • Hoofdstuk I Algemene bepalingen

  • Artikel 1

 • Hoofdstuk II Samenstelling

  • Artikel 2

  • Artikel 3

 • Hoofdstuk III Taak en Bevoegdheden

  • Artikel 4

  • Artikel 5

  • Artikel 6

  • Artikel 7

 • Hoofdstuk IV Vergaderingen

  • Artikel 8

  • Artikel 9

  • Artikel 10

  • Artikel 11

  • Artikel 12

  • Artikel 13

  • Artikel 14

 • Hoofdstuk V Advies- en arbitrage

  • Artikel 15

  • Artikel 16

  • Artikel 17

  • Artikel 18

  • Artikel 19

 • Hoofdstuk VI Slotbepalingen

  • Artikel 20

  • Artikel 21

  • Artikel 22

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a

  de Kempengemeenten: de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden alsmede het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten;

 • b

  het Kempen BGO: het overlegorgaan als bedoeld in lid 2 van dit artikel;

 • c

  de ambtenaren:de ambtenaren in de zin van de CAR/UWO en de werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst;

 • d

  de organisaties: de in de Kempengemeenten werkende groeperingen van de landelijke verenigingen van overheidspersoneel, voorzover deze verenigingen per 1 januari van enig jaar leden hebben bij deze gemeenten;

 • e

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten;

 • f

  Advies- en Arbitragecommissie: de Advies- en Arbitragecommissie, ingesteld door het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

Er is een Kempen BGO, dat is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de besturen van de Kempengemeenten en een vertegenwoordiging van de organisaties.

De besturen van de Kempengemeenten worden vertegenwoordigd door twee door het dagelijks bestuur aan te wijzen leden.

Door het dagelijks bestuur worden plaatsvervangers aangewezen.

De voorzitter van het Kempen BGO is één van de in de vorige leden aangewezen vertegenwoordigers. Hij kan zich laten bijstaan door één of meerdere adviseurs. Deze adviseurs kunnen aan de besprekingen deelnemen.

Voor de vertegenwoordiging van de organisaties wordt per organisatie in elk van de Kempengemeenten maximaal één lid en één plaatsvervangend lid aangewezen. Deze aanwijzing geschiedt door en uit de organisaties. Daarnaast maakt per organisatie één districtsbestuurder als vaste adviseur deel uit van het Kempen BGO. Deze adviseurs kunnen aan de besprekingen deelnemen.

Het dagelijks bestuur wijst een ambtenaar, niet behorende tot de vertegenwoordiging van de organisaties, als secretaris van het Kempen BGO aan, alsmede diens plaatsvervanger. Zonodig stelt het dagelijks bestuur verder personeel voor het secretariaat ter beschikking. De secretar is en diens plaatsvervanger kunnen aan de besprekingen deelnemen.

Degene die namens de besturen van de Kempengemeenten lid is of plaatsvervanger in het Kempen BGO houdt op dit te zijn, zodra hij geen lid meer is van één van de besturen, alsmede wanneer het dagelijks bestuur schriftelijk aan het Kempen BGO doet weten dat zijn aanwijzing als vertegenwoordiger is ingetrokken. Er vindt zo spoedig mogelijk een nieuwe aanwijzing plaats.

Degene die als lid of plaatsvervangend lid door een organisatie is aangewezen, houdt op dit te zijn zodra hij geen ambtenaar of lid van de organisatie meer is, alsmede wanneer de organisatie schriftelijk te kennen geeft dat zijn aanwijzing als vertegenwoordiger of plaatsvervanger is ingetrokken. In deze gevallen wordt zo spoedig mogelijk een opvolger aangewezen.

Het Kempen BGO voert overleg over alle aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van de ambtenaren van de Kempengemeenten, met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid zal worden gevoerd.

In afwijking van het vorige lid blijven de onderwerpen die geen verband houden met of volledig losstaan van de samenwerking Kempengemeenten voorbehouden aan de commissies voor georganiseerd overleg in de Kempengemeenten.

Het Kempen BGO kan niet overleggen over onderwerpen die voorbehouden zijn aan het LOGA.

Besluiten over de in artikel 4 bedoelde onderwerpen worden door de besturen van de Kempengemeenten niet genomen, dan nadat daarover in het Kempen BGO overeenstemming is bereikt.

Het Kempen BGO is bevoegd over de in artikel 4 bedoelde onderwerpen voorstellen te doen aan de besturen van de Kempengemeenten.

De besluiten, die naar aanleiding van voorstellen van het Kempen BGO worden genomen, worden schriftelijk ter kennis gebracht aan het Kempen BGO.

Het Kempen BGO kan, indien dit voor de behandeling van een bepaald onderwerp nodig wordt geacht, een subcommissie instellen, bestaande uit door haar aan te wijzen voorzitter en leden.

De secretaris van het Kempen BGO is tevens secretaris van de subcommissie. Hij kan zich doen bijstaan of vervangen door degenen die ingevolge artikel 2, lid 5, ter beschikking staan.

Het bepaalde in artikel 11 is van overeenkomstige toepassing.

Het Kempen BGO vergadert indien de voorzitter dit nodig oordeelt op door hem te bepalen tijdstippen. Er zal zoveel mogelijk een vergaderschema worden aangehouden.

Voorts belegt de voorzitter een vergadering indien tenminste twee leden van het Kempen BGO hem dit schriftelijk met opgaaf van redenen verzoeken en wel uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van het verzoek, tenzij anders wordt afgesproken.

Het Kempen BGO wordt tijdig, in de regel tien dagen van tevoren,ter vergadering opgeroepen. De oproepingsbrief vermeldt zoveel mogelijk de te behandelen onderwerpen.

Een vergadering kan slechts plaatshebben indien tenminste de helft van de werkgeversvertegenwoordiging en tenminste de helft van de vertegenwoordigers van de organisaties aanwezig is.

Indien wegens onvoltalligheid in de zin van het vorige lid een vergadering niet kan plaatshebben, worden de aan de orde zijnde onderwerpen door de voorzitter geplaatst op de agenda van een binnen tien dagen te houden nieuwe vergadering, in welke vergadering die onderwerpen in elk geval kunnen worden behandeld.

Elk lid van het Kempen BGO heeft het recht onderwerpen ter behandeling aanhangig te maken door deze schriftelijk op te geven aan de voorzitter. Deze stelt die onderwerpen in de eerstvolgende vergadering aan de orde.

De vergaderingen zijn niet openbaar.

De voorzitter kan de gemeentesecretarissen, andere ambtenaren, alsmede externe adviseurs, uitnodigen de vergadering bij te wonen. Deze kunnen aan de besprekingen deelnemen. In elk geval worden de vaste adviseurs uitgenodigd.

De vertegenwoordiging van de organisaties is bevoegd de onderwerpen van de agenda binnen de grenzen van een doelmatige en vertrouwelijke behandeling van zaken aan de voorbespreking in eigen kring te onderwerpen.

De voorzitter kan over het in de vergadering behandelde en over de inhoud van de aan het Kempen BGO overgelegde stukken geheimhouding opleggen. Deze geheimhouding geldt niet ten opzichte van de besturen van de Kempengemeenten en de hoofdbesturen van de organisaties. De leden van deze bestuursorganen zijn eveneens tot geheimhouding verplicht.

De agenda en de notulen van de vergaderingen zijn openbaar met uitzondering van privacygevoelige gegevens.

De voorzitter kan op verzoek van tenminste twee leden, of zo dikwijls als hij dit nodig acht de vergadering schorsen voor een door hem te bepalen tijd.

Indien in de vergadering moet worden gestemd brengt de vertegenwoordiging van de besturen van de Kempengemeenten enerzijds en die van de organisaties anderzijds elk één stem uit.

De stem van de vertegenwoordiging van de besturen van de Kempengemeenten wordt bepaald door hoofdelijke stemming der leden in of buiten de vergadering.

De stem van de vertegenwoordiging van de organisaties wordt bepaald door stemming per vertegenwoordigende organisatie, waarbij voor iedere organisatie zoveel stemmen worden uitgebracht als er ambtenaren bij haar zijn aangesloten op de eerste dag van het lopende jaar, met dien verstande dat voor een organisatie niet meer stemmen in aanmerking komen dan het totaal aantal stemmen dat door de andere organisaties gezamenlijk wordt uitgebracht. Bij staking van de stemmen wordt de vertegenwoordiging geacht te hebben tegengestemd.

Alle opvattingen (ook minderheidsopvattingen) worden aan de besturen van de Kempengemeenten overgebracht en in de besluitvorming betrokken.

Het in de vergadering behandelde wordt zakelijk weergegeven in concept notulen, welke zo spoedig mogelijk in afschrift aan de leden worden toegezonden.

Indien een of meer van de deelnemers aan het overleg tijdens het overleg tot het oordeel komen dat dit overleg niet zalleiden tot een uitkomst die de instemming heeft van alle deelnemers aan het overleg, brengen zij dat oordeel binnen een week, nadat zij daarvan in het overleg blijk hebben gegeven,schriftelijk ter kennis van de overige deelnemers aan het overleg.

Binnen tien dagen na ontvangst van de kennisgeving, als bedoeld in artikel 15, schrijft de voorzitter een vergadering van het Kempen BGO uit. Deze vergadering moet worden gehouden binnen zeven dagen nadat deze is uitgeschreven.

Tenzij door het Kempen BGO wordt besloten het overleg voort te zetten dan wel te beëindigen, wordt in de in lid 1 bedoelde vergadering nagegaan of overeenstemming bestaat over de vraag wat het onderwerp en de inhoud van het geschil is en of een oplossing van dat geschil zal worden gezocht door middel van voortzetting van het overleg nadat advies is ingewonnen van de Advies- en Arbitragecommissie, dan wel door onderwerpen van het geschil aan een arbitrale uitspraak van die commissie.

De deelnemers aan het overleg zijn, ieder voor zich, bevoegd tot het inwinnen van advies.

Voor het onderwerpen van het geschil aan arbitrage is overeenstemming vereist tussen alle deelnemers aan het overleg.

Binnen zeven dagen na de datum van de vergadering als bedoeld in artikel 16 wordt het verzoek om advies ter kennis gebracht van de voorzitter van de Advies- en Arbitragecommissie.Het verzoek wordt ondertekend door de deelnemers aan het overleg die zich voor de inwinning van het advies hebben uitgesproken en bevat tenminste het onderwerp en de inhoud van het geschil.Indien in de vergadering als bedoeld in artikel 16 geen overeenstemming is bereikt tussen alle deelnemers aan het overleg over de vraag wat het onderwerp en de inhoud van het geschil is, brengen de overige deelnemers aan het overleg hun visie op het onderwerp en de inhoud van het geschil eveneens binnen een week na de datum van de eerdergenoemde vergadering ter kennis van de voorzitter van de Advies- en Arbitragecommissie.

Binnen zeven dagen na de datum van de vergadering als bedoeld in artikel 16 wordt het verzoek om arbitrage ter kennis gebracht van de voorzitter van de Advies- en Arbitragecommissie.Het verzoek daartoe is ondertekend door alle deelnemers aan het overleg en dient tenminste te bevatten het onderwerp en de inhoud van het geschil, alsmede de standpunten van alle deelnemers aan het overleg omtrent het onderwerp en de inhoud van het geschil.

Binnen twee weken na de datum van ontvangst van het advies van de Advies- en Arbitragecommissie wordt het overleg over het geschil voortgezet.

De arbitrale uitspraak van de Advies- en Arbitragecommissie heeft voor alle deelnemers aan het overleg bindende kracht.

In de gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur in overeenstemming met het Kempen BGO.

Deze verordening kan niet worden gewijzigd dan nadat het voorstel tot wijziging in het Kempen BGO is behandeld.

Het Kempen BGO heeft het recht voorstellen omtrent wijzigingen van deze verordening voor te leggen aan het dagelijks bestuur.

Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Tegelijk met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Overlegverordening Kempen BGO zoals deze is vastgesteld door de respectievelijke colleges van burgemeester en wethouders van Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden op 12 september 2006.

Deze verordening wordt aangehaald als "Overlegverordening Kempen BGO 2010".