Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Reglement Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluiten 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSamenwerkingsorgaan Holland Rijnland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingReglement Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluiten 2009
Citeertitel''Reglement Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluiten 2009''
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpGeen.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht hoofdstuk 10 titel 10.1
 2. Delegatiebesluit Holland Rijnland

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2009Onbekend

18-06-2009

Website Holland Rijnland

09/ 1130

Tekst van de regeling

Intitulé

REGLEMENT MANDAAT-, MACHTIGING- EN VOLMACHTBESLUITEN SAMENWERKINGSORGAAN HOLLAND RIJNLAND 2009

Het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland,

overwegende:

 • -

  dat het noodzakelijk is een reglement mandaat-, machtiging- en volmachtbesluiten op te stellen dat aansluit bij de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en overige wetgeving;

 • -

  met inachtneming van het delegatie- en mandaatbesluit d.d. 16 maart 2005 van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland;

 • -

  gelet op Titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen het navolgende Reglement Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluiten 2009.

Artikel 1 Mandaat en ondermandaat

 • 1.

  Mandaat wordt verleend tot het, namens en onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur dan wel de voorzitter, nemen van besluiten en het ondertekenen van die besluiten ter uitoefening van de bevoegdheden, zoals vermeld in de bij dit Reglement behorende bijlage;

 • 2.

  Voor zover van toepassing, omvat de bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten te nemen tevens de bevoegdheid tot het stellen van voorschriften;

 • 3.

  De mandataris kan ter uitoefening van de krachtens dit Reglement aan hem gemandateerde bevoegdheden, schriftelijk rechtstreeks ondermandaat verlenen tot het nemen van besluiten en het ondertekenen daarvan alsmede het stellen van voorschriften aan ondergeschikten.

Artikel 2 Mandaat en ondermandaat Urgentiecommissie

 • 1.

  Aan de Urgentiecommissie wordt mandaat verleend tot het, namens en onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur nemen van besluiten en het ondertekenen van die besluiten ter uitoefening van de bevoegdheden als genoemd in hoofdstuk V en artikel 31 van de Huisvestingsverordening 2009;

 • 2.

  Voor zover van toepassing, omvat de bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten te nemen tevens de bevoegdheid tot het stellen van voorschriften;

 • 3.

  De Urgentiecommissie kan ter uitoefening van de krachtens dit Reglement aan haar gemandateerde bevoegdheden, schriftelijk rechtstreeks ondermandaat verlenen tot het nemen van besluiten en het ondertekenen daarvan alsmede het stellen van voorschriften aan de secretaris van de Urgentiecommissie.

Artikel 3 Reikwijdte (onder)mandaat

Het mandaat of ondermandaat, strekt niet verder dan de uitoefening van die bevoegdheden die tot het takenpakket van de secretaris, de Urgentiecommissie, de managers of de medewerkers behoren.

Artikel 4 Algemene regels en uitzonderingen

 • 1.

  De gemandateerde is niet bevoegd tot het nemen van besluiten als vermeld in de bij dit Reglement behorende bijlage wanneer zich de volgende situaties voordoen:

  • a.

   de bevoegdheid betreft het vaststellen van verordeningen, regelingen of nadere regels;

  • b.

   advies is nodig van een ander organisatieonderdeel of van derden en dit advies en het eigen standpunt sluiten niet op elkaar aan dan wel leiden niet tot dezelfde conclusie;

  • c.

   het Dagelijks Bestuur, een lid van het Dagelijks Bestuur of de secretaris geeft te kennen het voorstel aan het Dagelijks Bestuur ter besluitvorming te willen voorleggen;

  • d.

   het besluit impliceert een afwijking van beleidsregels, richtlijnen, voorschriften en dergelijke;

  • e.

   het besluit leidt tot overschrijding van budgetten of kredieten;

  • f.

   de gemandateerde heeft een persoonlijk belang bij het uitoefenen van de bevoegdheid.

 • 2.

  De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt binnen de grenzen van de vastgestelde taken en met inachtneming van het terzake geldende recht alsmede de geldende beleids- en uitvoeringsregels.

Artikel 5 Beslissing op bezwaar

De beslissing op bezwaarschriften is voorbehouden aan het Dagelijks Bestuur, met uitzondering van de beslissing op bezwaarschriften op grond van de Huisvestingsverordening, onder voorwaarden zoals opgenomen in de bij dit Reglement behorende bijlage.

Artikel 6 Informatieverstrekking

De gemandateerden stellen het bestuursorgaan onmiddellijk in kennis van krachtens (onder)mandaat genomen besluiten, waarvan zij redelijkerwijs moeten aannemen dat kennisneming aan dit orgaan van belang is.

Artikel 7 Wijze van ondertekening

De krachtens mandaat of ondermandaat genomen besluiten worden als volgt ondertekend:

Het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland,

namens deze,

………………………… (functie, handtekening en naam (onder)gemandateerde)

Artikel 8 Wijzigingen

Wijzigingen in de verlening van mandaat, machtiging en volmacht van bevoegdheden die in de bij dit Reglement behorende bijlage worden opgenomen moeten zijn te herleiden tot een besluit, voorzien van datum en ondertekening.

Artikel 9 Intrekking oude regeling

Ingetrokken worden het Reglement mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit samenwerkingsorgaan Holland Rijnland d.d. 30 maart 2006 alsmede alle eerder verstrekte mandaten ten aanzien van de in de bij dat Reglement behorende bijlage genoemde bevoegdheden;

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit Reglement treedt in werking op 1 juli 2009

Aldus vastgesteld op 18 juni 2009

Het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

De secretaris, De voorzitter,

N.M. v. Netten H.J.J. Lenferink