Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Schagen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Schagen
CiteertitelBesluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Schagen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2013Onbekend

03-01-2013

Schager Weekblad 30 januari 2013

2013-05

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Schagen

 

De raad, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de heffing- en

invorderingsambtenaar, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

gelet op het bepaalde in afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat:

bovenvermelde bestuursorganen het berichtenverkeer langs elektronische weg willen open stellen;

de Wet elektronisch berichtenverkeer zoals opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht regels bevat voor het verkeer langs elektronische weg;

deze regels van toepassing zijn op het verkeer langs elektronische weg als de

betreffende bestuursorganen kenbaar hebben gemaakt dat deze weg is geopend;

de betreffende bestuursorganen nadere eisen kunnen stellen aan het gebruik van deze

elektronische weg;

Besluiten:

I. het berichtenverkeer langs elektronische weg tussen burgers en de bestuursorganen open te stellen, voor zover dit uitsluitend betreft e-mail- en faxberichten en berichten die zijn verzonden via een webformulier op de gemeentelijke website;

II. de navolgende nadere eisen vast te stellen voor het gebruik van de elektronische

weg ten behoeve van berichtenverkeer naar de betreffende bestuursorganen.

Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Schagen

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

A.elektronische berichten: berichten die in de vorm van e-mail of faxberichten of door

middel van berichten via een webformulier op de gemeentelijke website zijn verzonden.

B.bestuurlijke berichten: elektronische berichten die aanvragen, bezwaarschriften, klachten en

zienswijzen behelzen en/of berichten die anderszins tot besluitvorming moeten leiden in welke zin en op welke wijze dan ook.

C. niet-bestuurlijke berichten: alle elektronische berichten die geen bestuurlijke

berichten zijn.

D. gemeentelijke website: de intemetsite van de gemeente Schagen

E. algemene postbus: de elektronische postbus van de gemeente Schagen.

F. webformulier: het formulier dat op de gemeentelijke website is geplaatst ten

behoeve van het gebruik van de elektronische weg.

G. DigiD: een landelijk systeem om de identiteit van personen te verifieren die langs

elektronische weg toegang zoeken tot een bij de voorziening aangesloten

bestuursorgaan.

Artikel 2 Openstelling elektronische weg

1. Elektronische berichten kunnen naar de gemeente worden verzonden.

2. Bestuurlijke berichten worden alleen in behandeling genomen wanneer deze zijn

verstuurd via het daarvoor bestemde webformulier op de gemeentelijke website.

3. Niet-bestuurlijke berichten worden alleen in behandeling genomen wanneer deze

verstuurd zijn via het daarvoor bestemde webformulier op de gemeentelijke website of

wanneer deze verzonden zijn via de email naar de algemene postbus of verzonden zijn via de fax.

4. Verzending via de fax zal pas als ontvangen bericht worden aangemerkt indien het faxbericht binnen een week wordt opgevolgd door de ontvangst van het per gewone post toegezonden poststuk.

Artikel 3 Ondertekening van webformulieren

1. Als de wet van de burger een handtekening eist, moeten de webformulieren met

gebruikmaking van DigiD worden verzonden.

Artikel 4 Weigering van elektronische berichten

1. Berichten waarvan de bijlagen niet geopend kunnen worden, die de maximale email

grootte overschrijden of een virus bevatten worden geweigerd en niet in

behandeling genomen.

2. Het college bepaalt de voorwaarden die vanuit de techniek worden gesteld aan het

verzenden van elektronische berichten. Deze voorwaarden staan op de gemeentelijke

website.

Artikel 5 Wijze van verzending van aanvullende informatie

1. Aanvullende informatie en bijlagen kunnen zowel digitaal worden ingevoegd bij het

te gebruiken webformulier als afzonderlijk per post worden verzonden.

2. Bij het versturen van aanvullende informatie en bijlagen per post moet worden

verwezen naar het bijbehorende webformulier, indien mogelijk met een kenmerk.

Artikel 6 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin dit besluit niet voorziet beslist het betreffende bestuursorgaan.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 

Intrekking

De bestaande Besluiten nadere eisen elektronisch berichtenverkeer worden hierbij ingetrokken.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Schagen".

Aldus besloten in de vergadering van dd. 3 januari 2013

De raad van de gemeente Schagen,

griffier, voorzitter.

Aldus besloten in de vergadering van dd. 3 januari 2013

Burgemeester en wethouders van Schagen,

secretaris, burgemeester.

De burgemeester van Schagen,

Aldus besloten op dd. 3 januari 2013

De heffing- en invorderingsambtenaar van Schagen,