Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Verordening werkgeverscommissie Griffier gemeente Schagen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie Griffier gemeente Schagen 2013
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie Schagen 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpwerkgeverscommissie griffie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e en artikel 156; Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2013Nieuwe regeling

29-01-2013

Schager Weekblad, 20 maart 2013

2013-21

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie Schagen 2013

De raad van de gemeente Schagen,

 

gelezen het voorstel van de raadsgriffier d.d. 21 januari 2013;

 

gelet op het advies van het presidium d.d. 21 januari 2013;

 

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit vast te stellen:

 

de Verordening werkgeverscommissie Griffier gemeente Schagen 2013

 

 

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige leden op de griffie werkzame ambtenaren.

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

 • 3.

  De commissie mandateert de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel aan de griffier.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter en vier leden

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • 1.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • 2.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • 3.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4.

  De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en op te treden als informant.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • 1.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • 2.

  het leiden van de vergaderingen;

 • 3.

  het doen naleven van deze verordening;

 • 4.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • 5.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met de gemeentesecretaris afspraken over ondersteuning in het geval van evaluatie-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie vastgesteld.

Artikel 7 Openbaarheid van vergaderingen en stukken

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in principe geheim, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat geen sprake is van een dergelijk belang.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste twee maal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Inwerkingtreding nieuwe en vervallen oude verordeningen

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie Schagen 2013’.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 januari 2013.

De raad van de gemeente Schagen,

de raadsgriffier, de voorzitter,

Mevrouw E. van der Voorde De heer G. Westerink

Toelichting verordening werkgeverscommissie griffie Schagen 2103

 

Algemeen

De gemeente is de werkgever van de ambtenaren die werkzaam zijn bij deze rechtspersoon. Raad en college vullen dit werkgeverschap in. De raad is daarbij het bevoegd gezag van de griffie en het college voor zijn organisatie. Gelet op de publieke taken, de grootte en de samenstelling van de raad ligt het voor de hand dat hij voor de feitelijke invulling van het werkgeverschap een commissie instelt waaraan hij deze taak delegeert. Gelet op artikel 83 en artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet ligt de instelling van een bestuurscommissie het meest voor de hand. Daarin voorziet deze verordening.

Van de delegatie zijn uitgezonderd benoeming, schorsing en ontslag van de griffier, de vaststelling van de instructie griffier en de vervanging van de griffier.

 

Toelichting op enkele artikelen

 

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

De werkgeverscommissie vervult alle bij het werkgeverschap horende taken en bevoegdheden. Naast het nemen van personele besluiten, buigt deze commissie zich bijvoorbeeld ook over het te voeren HRM-beleid, integriteitsbeleid en bereidt zij de voorstellen aan de raad voor die voortvloeien uit het werkgeverschap. Andere voorbeelden die horen tot de werkgeverstaak zijn het voeren van overleg met de griffier over de voortgang van de werkzaamheden van de griffie, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier en het doen van voorstellen over de inrichting van de griffie. De commissie mandateert de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel aan de griffier.

 

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

Uit artikel 83 van de Gemeentewet vloeit voort dat de burgemeester (en de wethouders) geen lid kunnen zijn van de werkgeverscommissie. Dit is volledig in de lijn met het feit dat de raad het bevoegde gezag is van de griffie. De burgemeester is hiervan geen lid. De burgemeester is echter wel voorzitter van de raad en zal in die hoedanigheid vaak een beroep doen op de griffier. In dat kader kan het zinvol zijn om de burgemeester in voorkomende gevallen uit te nodigen in de vergaderingen van de werkgeverscommissie als informant. Het is gebruikelijk dat de commissie voor het voeren van bijv. functioneringsgesprekken met de griffier van te voren spreekt met de voorzitter van de raad, de gemeentesecretaris, het griffiepersoneel maar ook bijv. fractievoorzitters.

 

Artikel 7 Openbaarheid van vergaderingen en stukken

In de vergaderingen van de werkgeverscommissie zullen meestal personele aangelegenheden aan bod komen. Wat hier wordt besproken is niet bedoeld om aan derden kenbaar te maken. Het ligt daarom voor de hand dat hierover in beslotenheid wordt vergaderd. Om diezelfde reden zijn de stukken in de regel ook geheim. Als het persoonlijk belang niet aan de orde is zijn de stukken wel openbaar.

Raadsleden kunnen wel inzage krijgen in de stukken, aangezien de raad het oorspronkelijk bevoegde orgaan is.

 

Artikel 9 Verantwoording

Het is van belang dat de raad inzicht krijgt en houdt wat onder invulling van de werkgeversrol moet worden verstaan. De verantwoording door de werkgeverscommissie van haar werkzaamheden en bevindingen kan hieraan bijdragen.