Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Verordening op het ereburgerschap van de gemeente Schagen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het ereburgerschap van de gemeente Schagen
CiteertitelVerordening op het ereburgerschap van de gemeente Schagen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpereburgerschap

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 108 en artikel 145

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2013Nieuwe regeling

24-09-2013

Schager Weekblad, 9 oktober 2013

2013-32

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het ereburgerschap van de gemeente Schagen

De raad van de gemeente Schagen;

 

gelet op de artikelen 108 en 145 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen: de Verordening op het ereburgerschap van de gemeente Schagen

Artikel 1

Er wordt een ereburgerschap van de gemeente Schagen ingesteld.

Artikel 2
 • 1.

  Het ereburgerschap is een gemeentelijke onderscheiding die kan worden toegekend als blijk van waardering aan een natuurlijke- of rechtspersoon die zich voor de Schagense gemeenschap op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt.

 • 2.

  Het ereburgerschap wordt slechts eenmaal aan dezelfde persoon toegekend.

 • 3.

  Aan het ereburgerschap kunnen geen rechten of verplichtingen worden ontleend.

Artikel 3
 • 1.

  Aan het ereburgerschap is de verlening van een erepenning en de uitreiking van een oorkonde verbonden.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen het model van de erepenning en de oorkonde vast.

 • 3.

  De oorkonde vermeldt in ieder geval de reden van en de datum waarop het ereburgerschap is toegekend.

Artikel 4
 • 1.

  Het al dan niet verlenen van ereburgerschap geschiedt op voorstel van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Het ereburgerschap kan ook op aanvraag geschieden.

 • 3.

  Van de besluiten over het ereburgerschap wordt een register bijgehouden.

 • 4.

  Het register vermeldt in ieder geval de naam en woonplaats van de (rechts)persoon ten aanzien waarvan een besluit over het ereburgerschap is genomen, alsmede de reden en de datum van het besluit.

 • 5.

  Van de uitgereikte oorkonde wordt een kopie bewaard in het archief.

Artikel 5
 • 1.

  De Verordening ereburgerschap van de gemeente Harenkarspel 1990 en de Verordening penning en/of speld van verdienste van de gemeente Schagen worden ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na haar afkondiging.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het ereburgerschap van de gemeente Schagen.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente

Schagen, gehouden op 24 september 2013,

griffier, voorzitter.

E.van der Voorde G. Westerink