Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Bekendmakingsverordening gemeente Schagen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBekendmakingsverordening gemeente Schagen
CiteertitelBekendmakingsverordening gemeente Schagen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpElektronisch bekendmaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 139 e.v. en artikel 147
 2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 2:14, 3:12 en 3:42
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2013Nieuwe regeling

26-11-2013

Schager Weekblad, 4 december 2013

2013-35

Tekst van de regeling

Intitulé

Bekendmakingsverordening gemeente Schagen

De gemeenteraad van de gemeente Schagen,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2013,

 

gelet op de artikelen 139 e.v. en 147 van de Gemeentewet en de artikelen 2:14, 3:12 en 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende Bekendmakingsverordening gemeente Schagen

 

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

 • a.

  bericht: berichten, kennisgevingen, mededelingen, algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en andere (ontwerp)besluiten, aanvragen en andere aangelegenheden die het gemeentebestuur bekend wil maken, wil publiceren of wil verzenden.

 • b.

  besluit: een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht.

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen

 • d.

  elektronisch gemeenteblad: een door het gemeentebestuur elektronisch uitgegeven blad als bedoeld in de Wet elektronische bekendmaking dat voldoet aan de technische eisen zoals gesteld in het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden en de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.

 • e.

  gemeentebestuur: de gemeenteraad, het college of de burgemeester van Schagen

 • f.

  ontwerpbesluit: een ingevolge artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht opgesteld ontwerp van een te nemen besluit.

 • g.

  publicatie: de wettelijk verplichte bekendmaking voor de inwerkingtreding van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, de wettelijk verplichte kennisgeving van ontwerpbesluiten, de wettelijk verplichte terinzagelegging van ontwerpbesluiten en besluiten, alsmede overige wettelijk verplichte mededelingen en aankondigingen en de kennisgeving van mededelingen waarvoor geen wettelijke plicht geldt.

 • h.

  verkeersbesluit: besluit als bedoeld in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, dat wordt bekendgemaakt op de wijze als bedoeld in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

 • i.

  verzending: elektronisch publiceren van berichten.

Artikel 2 Gemeenteblad

 • 1.

  Het college geeft een elektronisch gemeenteblad uit, genaamd Gemeenteblad Schagen. Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven op een door het college te bepalen internetadres.

 • 2.

  Het elektronische gemeenteblad verschijnt telkens wanneer daartoe de noodzaak bestaat.

Artikel 3 Bekendmaking

 • 1.

  Berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, als bedoeld in artikel 2:14, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, worden uitsluitend elektronisch verzonden door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op verkeersbesluiten.

 • 3.

  Berichten worden in hun geheel gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad.

 • 4.

  Indien het bepaalde in het derde lid moeilijk uitvoerbaar is, kan worden volstaan met het opnemen van een gedeelte van het bericht of een zakelijke samenvatting van de inhoud het bericht in het elektronisch gemeenteblad. In dat geval zal het gehele bericht ter inzage worden gelegd op een door het college te bepalen plaats.

 • 5.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing in gevallen waarin artikel 176 van de Gemeentewet van toepassing is.

Artikel 4 Bijzondere omstandigheden

Het college kan in bijzondere omstandigheden bepalen dat berichten op andere geschikte wijze worden bekendgemaakt.

Artikel 5 Afschriften

Een ieder kan op zijn verzoek een afschrift verkrijgen van de berichten zoals gepubliceerd in het gemeenteblad.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Bekendmakingsverordening gemeente Schagen.

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Schagen van 26 november 2013.

De raad van de gemeente Schagen,

griffier voorzitter

Mevrouw E. van der Voorde Mevrouw M. van Kampen

Toelichting op de Bekendmakingsverordening gemeente Schagen

Algemeen

Op 1 januari 2014 treedt de Wet elektronische bekendmakingen in werking. Deze wet wijzigt (onder meer) artikel 139 van de Gemeentewet waarin nu nog is bepaald dat decentrale overheden gehouden zijn hun algemeen verbindende voorschriften bekend te maken in een gemeenteblad. In Schagen worden algemeen verbindende voorschriften en besluiten bekend gemaakt in het huis-aan-huisblad ‘Schager Weekblad’.

Vanaf 1 januari 2014 wijzigt artikel 139 van de Gemeentewet op zo’n manier dat bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften geschiedt in een elektronisch gemeenteblad. Met andere woorden: bekendmaking gebeurt niet meer in een huis-aan-huisblad, maar in een elektronisch gemeenteblad.

Artikel 3:42, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht (verder te noemen: Awb) maakt het mogelijk ook besluiten (niet inhoudende een algemeen verbindend voorschrift) die niet zijn gericht tot een of meer belanghebbenden (zoals beleidsregels, aanwijzingsbesluiten, uitvoeringsbesluiten, plannen met een besluitkarakter, concretiserende besluiten van algemene strekking) elektronisch bekend te maken in een van overheidswege uitgegeven blad. Het elektronisch uitgegeven Gemeenteblad Schagen is zo’n blad.

Besluiten moeten vaak ter inzage worden gelegd, vooral als niet de integrale tekst wordt gepubliceerd, maar slechts de zakelijke inhoud van een besluit. Terinzagelegging van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht kan elektronisch, mits dat bij wettelijk voorschrift is bepaald, ingevolge artikel 2:14, tweede lid van de Awb. Dat is de reden voor deze verordening. Met deze verordening wordt voorzien in een wettelijk voorschrift waarmee is geregeld dat ook dit type berichten in het elektronisch gemeenteblad kunnen worden gepubliceerd.

Kennisgevingen van besluiten, terinzageleggingen, algemene informatie (zonder wettelijke grondslag), bekendmakingen en alle andere aangelegenheden die het gemeentebestuur haar inwoners wil laten weten, kunnen elektronisch gebeuren via het Gemeenteblad Schagen. In het (landelijk) regeerakkoord is de doelstelling opgenomen dat bedrijven en burgers alle zaken die ze met de overheid doen, in 2017 digitaal kunnen afhandelen. De verwachting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is dat alle publicaties van overheden in 2017 verplicht elektronisch zullen moeten plaatsvinden.

Naast het elektronisch publiceren kan bij wijze van service in het huis-aan-huisblad, maar bijvoorbeeld ook via het publicatiebord bij de balie van het gemeentehuis aan Laan 19, mededeling worden gedaan van genomen besluiten. Dit zijn geen rechtsgeldige bekendmakingen, maar deze mededelingen kunnen de toegankelijkheid van gemeentelijke publicaties verhogen en ervoor zorgen dat een zo groot mogelijk publiek wordt bereikt.

Er is een type besluiten dat niet elektronisch kan worden bekendgemaakt. Hierbij gaat het om besluiten gericht tot een of meer belanghebbenden die niet aan een bepaalde belanghebbende kunnen worden verzonden of uitgereikt. Meestal gaat het hierbij om belanghebbenden waarvan de identiteit niet bekend is. Bijvoorbeeld: een besluit tot toepassing van bestuursdwang ten aanzien van een voertuigwrak waarvan de eigenaar niet te traceren is, kan niet elektronisch worden bekendgemaakt. Aanplakken van de beschikking op het voertuig is de geëigende weg om de beschikking aan de belanghebbende bekend te maken.

In de Bekendmakingsverordening kan niet worden geregeld dat beschikkingen elektronisch worden bekendgemaakt, of andere individuele mededelingen elektronisch worden gedaan. Artikel 2:14, eerste lid van de Awb bepaalt dat een bericht dat tot een of meerdere geadresseerden is gericht, elektronisch kan worden verzonden als de geadresseerde kenbaar heeft gemaakt dat hij langs deze weg voldoende bereikbaar is. Of een mededeling elektronisch kan worden gedaan hangt dus af van de geadresseerde. Geeft de geadresseerde aan dat hij via de elektronische weg voldoende bereikbaar is? Dan kan het gemeentebestuur de mededeling elektronisch doen. Doet de geadresseerde dat niet, dan zal dit schriftelijk moeten gebeuren. Overigens wordt een beschikking bekendgemaakt door toezending ervan aan de aanvrager, ingevolge artikel 3:41, eerste lid van de Awb.

Beschikkingen en andere individuele berichten vallen daarom buiten de reikwijdte van deze verordening. 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

De bekendmakingsverordening beoogt alle vormen van elektronische berichtgeving vanuit de gemeente mogelijk te maken, behoudens wettelijke uitzonderingen.

Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, aanwijzingsbesluiten, uitvoeringsbesluiten, (ontwerp-)besluiten, kennisgevingen, terinzageleggingen en mededelingen van niet-besluitvormende aard (zoals openingstijden, of vergaderdata) worden via het elektronische Gemeenteblad Schagen gepubliceerd.

Verkeersbesluiten worden ingevolge artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bekendgemaakt in de Staatscourant. Deze besluiten zijn wettelijk uitgesloten van bekendmaking in het Gemeenteblad Schagen.

Kennisgeving van ontwerpbesluiten waarop de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb van toepassing is, geschiedt op grond van artikel 3:12, eerste lid van de Awb in een huis-aan-huisblad, of op andere geschikte wijze. Deze ‘andere geschikte wijze’ kan het elektronische gemeenteblad zijn. Volgens artikel 2:14, tweede lid van de Awb geschiedt de verzending van berichten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht (zoals een ontwerp-bestemmingsplan) niet uitsluitend elektronisch, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. Deze verordening bepaalt dat (ontwerp)besluiten elektronisch worden bekendgemaakt, dat kennisgeving van (ontwerp)besluiten elektronische gebeurt en dat terinzagelegging van (ontwerp)besluiten elektronisch gebeurt.

Het begrip ‘andere geschikte wijze’ impliceert dat het gemeentebestuur een verantwoordelijkheid heeft ervoor te zorgen dan een bericht daadwerkelijk alle belanghebbenden kan bereiken. Elektronisch publiceren is soms niet voldoende. Afhankelijk van het soort (ontwerp)besluit strekt het daarom soms tot aanbeveling om naast elektronische publicaties of bekendmakingen, ook te kiezen voor het aanplakken van mededelingen, het huis-aan-huis verspreiden van een informatiefolder, het organiseren van informatieavonden of het gebruik maken van het publicatiebord bij de balie in het gemeentehuis.

Met name voor ontwerpbesluiten geldt de voorwaarde dat de kennisgeving daadwerkelijk al diegenen kan bereiken die naar verwachtingen bedenkingen zullen hebben tegen het ontwerpbesluit. Vooral bij bestemmingsplanwijzigingen zal dit een rol kunnen spelen.

Ook terinzagelegging kan niet uitsluitend elektronisch tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, ingevolge artikel 2:14, tweede lid van de Awb. Deze Bekendmakingsverordening bepaalt dat terinzageleggingen elektronisch geschieden in Schagen. Hierbij dient het gemeentebestuur er rekening mee te houden dat niet iedereen de toegang of de beschikking over computer of internet heeft. Om de informatie zo breed mogelijk ter beschikking te stellen, draagt het gemeentebestuur zorg voor openbaar toegankelijke computers op diverse locaties, waardoor diegenen die geen beschikking hebben over computer of internet toch toegang hebben tot de gemeentelijke publicaties.

Artikel 2

Volgens artikel 1 van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden bepaalt het college van burgemeester en wethouders het internetadres waar het elektronisch gemeenteblad wordt uitgegeven. Alleen als elektronische uitgifte geheel of gedeeltelijk onmogelijk is (bijvoorbeeld in het geval van een storing) voorziet het gemeentebestuur in een vervangende uitgifte, bijvoorbeeld door middel van een gedrukte uitgave.

De Regeling bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden bepaalt aan welke technische eisen het elektronisch gemeenteblad moet voldoen.

Artikel 3

In deze Bekendmakingsverordening is ervoor gekozen de tekst van bekend te maken besluiten en overige publicaties integraal op te nemen in het elektronisch gemeenteblad. Daardoor is terinzagelegging op papier in de meeste gevallen niet meer nodig. Terinzagelegging is immers slechts dan nodig wanneer in het gemeenteblad alleen een zakelijke opgave van het besluit gepubliceerd zou worden.

Onder bepaalde omstandigheden kan het college van burgemeester en wethouders bepalen dat toch alleen een gedeelte of een samenvatting van het besluit in het gemeenteblad wordt opgenomen, waarbij daarnaast het gehele besluit ter inzage wordt gelegd. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn, wanneer besluiten een zodanige omvang hebben dat in het geheel opnemen van het besluit in het gemeenteblad onwerkbaar wordt.

Op grond van artikel 176 Gemeentewet kan de burgemeester algemeen verbindende voorschriften geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn (meestal in geval van crisis en rampen). Hij maakt deze voorschriften bekend op een door hem te bepalen wijze. Deze besluiten zijn daarom in beginsel uitgezonderd van de toepassing van deze verordening.

Artikel 4

Voor de meeste besluiten is met de plaatsing van de tekst in het elektronisch gemeenteblad de bekendmaking afgerond. Voor een aantal besluiten is naast publicatie in het elektronisch gemeenteblad nog een gelijktijdige mededeling op een andere plaats vereist of gewenst. Dat kan bijvoorbeeld een informatiefolder zijn, aanplakken van een mededeling, of gebruik van het mededelingenbord bij de balie van het gemeentehuis. Omdat ruimtelijke plannen veelal omvangrijk zijn en zij veel foto- en kaartmateriaal bevatten, kunnen zij vanwege artikel 3, vierde lid uitgezonderd worden van publicatie in het elektronisch gemeenteblad. Volstaan wordt dan met een mededeling in het elektronisch gemeenteblad, terwijl de besluiten volgens wettelijk voorschrift beschikbaar zijn op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Artikel 5

Een ieder kan een papieren afschrift van het elektronisch gemeenteblad krijgen, tegen ten hoogste de kosten van het maken van een afschrift (printkosten). De hoogte van de kosten is bepaald in de Legesverordening.