Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schiedam

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchiedam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2010
CiteertitelVerordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpverordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010Onbekend

17-12-2009

Onbekend

VR 96/2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2010

 

 

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen

 • 1.

  Daar waar in deze verordening de mannelijke persoonsvorm wordt

  gebruik t, dient ook de vrouwelijke persoonsvorm te worden gelezen.

Artikel 1: begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Wet: de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA);

 • b.

  Verordening: de Verordening Gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens 2010;

 • c.

  Verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  Beheerder: een daartoe ingevolge de beheerregeling, bedoeld in artikel 14 van de wet, aangewezen gemeenteambtenaar of diens plaatsvervanger die is belast met het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • e.

  Ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente is opgenomen;

 • f.

  Ingezetenen: de ingeschrevene op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van zijn vertrek uit Nederland als actueel gegeven is opgenomen;

 • g.

  Afnemer: afnemer als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • h.

  Binnengemeentelijke afnemer: binnengemeentelijke afnemer als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • i.

  Derde: elke andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene;

 • j.

  Authentiek gegeven: een in de basisadministratie opgenomen gegeven dat bij wettelijk voorschrift als authentiek wordt aangemerkt.

 • k.

  Aangehaakte gegevens: in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bestaande uit de basisadministratie en de aangehaakte gegevens;

 • l.

  Protocol: het vastleggen van gegevensverstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens aan een afnemer of derde;

Artikel 2 Doelstellingen met betrekking tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 • 1.

  de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens heeft tot doel:

  • a.

   Gegevens te verwerken ten behoeve van het verlenen van diensten aan burgers en het uitvoeren van bij of krachtens de wet opgelegde taken;

  • b.

   Gegevens te verwerken ter uitvoering van de door het gemeentebestuur opgedragen taken;

  • c.

   Informatie te leveren aan afnemers en derden, slechts voor zover dezen daar recht op hebben.

 • 2.

  De aangehaakte gegevens worden alleen gebruikt indien dit noodzakelijk is voor ingeschrevenen en ingezetenen van de gemeente Schiedam.

Artikel 3 Aangehaakte gegevens

 • 1.

  Naast de gegevens die op grond van de wet in de gemeentelijke basisadministratie worden verkregen en op de in de wet vermelde wijze worden verkregen, kunnen worden opgenomen de aangehaakte gegevens zoals vermeld in Bijlage 2 bij deze verordening.

 • 2.

  Aangehaakte gegevens kunnen, voor zover zij niet zijn verkregen onder de regelgeving die vigerend was tot 1 oktober 1994, worden verkregen door opgave van een ingeschrevene of van afnemers of derden in het kader van wettelijke bepalingen

Artikel 4 Verwijdering van opgenomen gegevens

Verwijdering van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie vindt plaats:

 • a.

  Op grond van bepalingen bij of krachtens de wet;

 • b.

  Op grond van een daartoe strekkend besluit van de verantwoordelijke, indien de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 5 Beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 • 1.

  Informatiebeheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, is de functionaris als bedoeld in artikel 1 onder d;

 • 2.

  De informatiebeheerder is de afdelingsmanager van de afdeling Frontoffice;

 • 3.

  De informatiebeheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

  • a.

   (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

  • b.

   (rechtstreekse) toegang tot de basisadministratie middels andere geautomatiseerde toepassingen;

  • c.

   Verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisadministratie.

Artikel 6 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Op grond van artikel 96 van de wet, met het oog op het in elkaar in verband brengen, van verwerkingen van persoonsgegevens, worden aan de verantwoordelijken van andere gemeentelijke registraties gegevens verstrekt.

Hoofdstuk 2: Binnengemeentelijke verstrekkingen

Artikel 7
 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, regelt de verantwoordelijke de toegang tot de GBA dan wel de verstrekking uit de GBA voor de binnengemeentelijke afnemers die gegevens uit de GBA nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de wet kunnen voldoen.

 • 2.

  In Bijlage 3 bij deze verordening worden de in het eerste lid bedoelde afnemers krachtens de verantwoordelijke aangewezen.

Artikel 8 Rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 • 1.

  Rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens hebben:

  • a.

   de beheerder;

  • b.

   de door de beheerder aangewezen ambtenaren die werkzaam zijn op de afdeling Frontoffice;

  • c.

   de systeem- en databasebeheerder voor het verrichten van technische en administratieve handelingen;

  • d.

   met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet de in Bijlage 4 bij deze verordening genoemde binnengemeentelijke afnemers voor wat betreft de in deze Bijlage door de beheerder aangewezen gegevens uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de aan hen opgedragen publiekrechtelijke taak (Inzagerecht).

 • 2.

  De beheerder kan in verband met de rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens de in Bijlage 4 genoemden aanwijzingen geven met betrekking tot het gebruik van het inzagerecht van de basisadministratie

Artikel 9 Verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

 • 1.

  Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet aan de in de als Bijlage 3 bij deze verordening te vermelden krachtens de verantwoordelijke binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens de in de tabel aangegeven gegevens systematisch verstrekt ten behoeve van de eveneens in die tabel aangegeven doeleinden.

 • 2.

  Aan binnengemeentelijke afnemers kunnen op verzoek alle verdere gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de hun opgedragen publiekrechtelijke taak;

 • 3.

  Aan binnengemeentelijke afnemers kunnen op schriftelijk, mondeling, telefonisch verzoek of via de email slechts gegevens kunnen worden verstrekt indien buiten twijfel, ter beoordeling van de beheerder, is dat het verzoek afkomstig is van een binnengemeentelijke afnemer en deze de gegevens nodig heeft ter vervulling van zijn publieksrechtelijke taken.

Artikel 10 Terugmeldplicht

 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, doet hiervan mededeling aan de verantwoordelijke.

 • 2.

  In Bijlage 5 bij deze verordening worden krachtens de verantwoordelijke de binnengemeentelijke afnemers aangewezen die tevens mededeling doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Aangegeven wordt welke gegevens het betreft.

 • 3.

  De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan.

 • 4.

  De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het besluit GBA.

Hoofdstuk 3 Buitengemeentelijke verstrekkingen

Artikel 11 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

 • 1.

  Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in artikel 98 en 99 van de wet, aan de in Bijlage 6 bij deze verordening krachtens de verantwoordelijke aan te geven overige verzoekers gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

 • 2.

  Particulieren die aantonen bij de verstrekking een gerechtvaardig belang te hebben, kunnen uitsluitend gegevens verstrekt krijgen met schriftelijke toestemming van degene over wie de gegevens worden gevraagd.

 • 3.

  In bijzondere gevallen kunnen telkens gegevens als bedoeld in artikel 100, derde lid van de wet worden verstrekt, voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 12 Voorwaarden voor verstrekking

 • 1.

  Teneinde voor een verstrekking in aanmerking te komen:

  • a.

   Dient uit een schriftelijk verzoek om verstrekking duidelijk te blijken voor welk doel en op welke(juridische) grond de informatie wordt gevraagd;

  • b.

   Dient aangegeven te worden welke persoon of personen het verzoek behelsd;

  • c.

   Dienen door de beheerder aan te geven bewijsstukken te worden overlegd.

 • 2.

  Voor alle verstrekkingen geldt dat zij niet mogen worden gebruikt voor enig ander doel dan waarvoor zij zijn gedaan.

Artikel 13 Telefonische verzoeken om gegevensverstrekking

Aan buitengemeentelijke afnemers, verplichte derden als bedoeld in artikel 98 van de wet, en andere gemeenten worden telefonisch slechts in bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de beheerder, inlichtingen verstrekt.

Hoofdstuk 4: Overige bepalingen

Artikel 14 Protocollering

De beheerder houdt gegevens bij inzake de gegevensverstrekking als bedoeld in artikelen 6 en 110 van de wet.

Artikel 15 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer maatregelen als vermeld in het krachtens de verantwoordelijke vastgestelde Beveiligings- en Privacy Handboek gemeente Schiedam en het Beheer Reglement GBA Gemeente Schiedam 2010.

Artikel 16 Slotbepalingen

 • 1.

  De verordening voor de gemeentelijke basisadministratie van 28 juni 2004 wordt 1 januari 2010 ingetrokken.

 • 2.

  Het GBA Privacy Reglement Gemeente Schiedam van januari 2005 wordt 1 januari 2010 ingetrokken.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening GBA 2010.

 • 5.

  De verordening ligt ter inzage bij de verantwoordelijke voor het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in de openbare raadsvergadering van 17 december 2009.

De griffier, J. Gordijn

De voorzitter, W.M. Verver Aartsen

Toelichting op de Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens gemeente Schiedam 2010  

Vanaf 1 april 2007 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie (Wet GBA) op een aantal punten gewijzigd en is het formele traject ingegaan waarin de gemeentelijke basisadministratie dé basisregistratie personen is voor de overheid. Afnemers worden verplicht de in het Besluit GBA aangewezen authentieke persoonsgegevens te gebruiken bij hun beslissingen en bij gerede twijfel omtrent de juistheid of volledigheid van deze gegevens dit aan gemeenten terug te melden.

Omdat ook binnen de gemeente Schiedam de GBA als basisregistratie moet worden ingevoerd per 1 januari 2010, dient de Verordening GBA te worden herzien.

Voor de binnengemeentelijke verstrekking van GBA-gegevens dient een verordening aanwezig te zijn. Deze verordening bevat overigens ook een voorziening voor de verstrekking aan zogenaamde vrije derden, als bedoeld in artikel 100 van de Wet GBA.

Door de bestaande verordening uit te breiden met het Privacy Reglement GBA, als vastgesteld in januari 2005, voldoet de gemeente Schiedam aan de wettelijke eisen, zoals gesteld in de Wet GBA, de aanpassingswet WBP (Staatsblad 2001, 180) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302).

Zoals voorgeschreven in artikel 96, eerste lid van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens regelt deze verordening het volgende:

 • ·

  De verstrekking van gegevens uit de GBA aan de binnengemeentelijk afnemers die deze gegevens nodig hebben voor de vervulling van hun publiekrechterlijke taken en die deze gegevens uit hoofde van artikel 3b van de Wet GBA moeten gebruiken;

 • ·

  De systematische verstrekking van de gegevens uit de GBA aan de binnengemeentelijke afnemers;

 • ·

  De toegang van de binnengemeentelijke afnemers tot de GBA;

 • ·

  De verbanden tussen de GBA en de andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

Daarbij wordt in Bijlage 3 aangegeven welke de binnengemeentelijke afnemers als bedoeld in artikel 1 van de Wet GBA zijn en voor welke taken zij welke gegevens verstrekt krijgen

Overeenkomstig artikel 62, vierde lid, van de Wet GBA geeft deze verordening voorts:

 • ·

  Nadere regels omtrent de terugmelding door de binnengemeentelijke afnemers aan de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • ·

  Nadere regels omtrent de kennisgeving door het college aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding (regels omtrent terugkoppeling);

 • ·

  Een overzicht van binnengemeentelijke afnemers die een terugmelding doen op andere dan de authentieke gegevens in de GBA, waarbij is aangegeven welke gegevens dit betreft. Dit overzicht wordt wegens het ambtelijk-organisatorische karakter vastgesteld door het college van burgermeester en wethouders.