Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schiedam

Regeling Adviescommissie Beeldende Kunst Schiedam 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchiedam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Adviescommissie Beeldende Kunst Schiedam 2009
CiteertitelRegeling Adviescommissie Beeldende Kunst Schiedam 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpde regeling geeft de regels weer voor het functioneren van de adviescommissie beeldende kunst als adviesorgaan voor het college.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 84 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2009Regeling Adviescommissie Beeldende Kunst Schiedam 2009

29-09-2009

Onbekend

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Adviescommissie Beeldende Kunst Schiedam 2009

 

 

Regeling Adviescommissie Beeldende kunst Schiedam 2009  

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Adviescommissie beeldende kunst: de vaste commissie van advies van burgemeester en wethouders als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet, waaraan de in deze regeling genoemde taken en bevoegdheden zijn gegeven;

 • b.

  Beeldende kunst: ieder proces of product waarbij een beeldend kunstenaar is betrokken;

 • c.

  Kunstopdracht: een door de beheerder verstrekte opdracht aan één of meer beeldende kunstenaar(s) tot het vervaardigen of ontwerpen van een kunstwerk;

 • d.

  Gemeentelijk beeldend kunstbeleid: alle op het gebied van de beeldende kunst voorkomende aangelegenheden met uitzondering van het Stedelijk Museum Schiedam.

Artikel 2 Taken van de commissie

 • 1.

  De adviescommissie adviseert over het beheer en de besteding van de voor het gemeentelijk beeldend kunstbeleid beschikbaar gestelde geldelijke middelen.

 • 2.

  De adviescommissie adviseert het college inhoudelijk over de werkwijze bij een kunstopdracht voor kunst in de openbare ruimte.

 • 3.

  De adviescommissie is betrokken als adviseur bij kunstprojecten die geïnitieerd worden door het Centrum Beeldende Kunst Schiedam.

 • 4.

  De leden van de commissie zijn uitgesloten van deelname aan projecten en werkzaamheden die voortvloeien uit adviezen van de commissie, gedurende de periode dat zij zitting hebben in de commissie.

Artikel 3: Deskundigenadvies

Voordat het college een kunstopdracht verstrekt, wint het advies in bij de Adviescommissie Beeldende Kunst.

Artikel 4: Benoeming en samenstelling van de commissie

 • 1.

  De leden van de commissie worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De commissie bestaat uit vier beeldend kunstenaars of andere deskundigen op het gebied van beeldende kunst.

 • 3.

  De leden als bedoeld in lid 1 dienen professioneel werkzaam te zijn, ruime kennis te hebben van ontwikkelingen op het vakgebied en te beschikken over voldoende ervaring met beeldende kunstopdrachten.

 • 4.

  Een afgevaardigde van de beleidsafdeling cultuur is ambtelijk secretaris van de adviescommissie.

 • 5.

  De commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.

 • 6.

  De niet uit hoofde van functie benoemde leden treden af volgens een rooster van aftreden.

 • 7.

  De commissie heeft het recht voor vacatures als bedoeld in lid 1 een aanbeveling te doen.

 • 8.

  Indien de commissie geen aanbeveling doet binnen een door burgemeester en wethouders gestelde termijn, gaan burgemeester en wethouders tot benoeming over.

Artikel 5: Beëindiging lidmaatschap

 • 1.

  De leden worden benoemd voor een periode van 4 (vier) jaar en zijn eenmaal herbenoembaar voor een periode van 2 (twee) jaar.

 • 2.

  Het lidmaatschap eindigt bovendien:

  • a.

   Op eigen verzoek;

  • b.

   door overlijden;

  • c.

   bij verlies van hoedanigheid, waarin de benoeming plaatsvond;

  • d.

   door onder curatelenstelling of ander verlies van handelingsbekwaamheid;

  • e.

   door ziekte langer dan 6 (zes) maanden, indien die ziekte volledige deelname aan de werkzaamheden van de commissie belet.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld wanneer door (nalatig) handelen ernstig nadeel toegebracht wordt aan het in hun gestelde vertrouwen, een lid ontslaan.

Artikel 6: Vergaderingen en werkwijze van de commissie

 • 1.

  De commissie vergadert minimaal zes keer per jaar en voorts indien tenminste 3 (drie) leden dit nodig achten.

 • 2.

  De commissie kan personen uitnodigen aan vergaderingen deel te nemen. Deze personen hebben een adviserende stem.

 • 3.

  Besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen, waarbij ook de secretaris van de commissie stemrecht heeft.

 • 4.

  De adviezen van de commissie worden schriftelijk gegeven en behelzen alleen het gevoelen van de meerderheid, tenzij de minderheid verlangt dat ook zijn gevoelen wordt vermeld.

 • 5.

  De secretaris is onder toezicht van de voorzitter belast met de dagelijkse werkzaamheden die uit de taken van de commissie voortvloeien.

 • 6.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 7: Vacatiegelden

De niet-ambtelijke leden van de commissie ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen een vergoeding. De hoogte van deze vergoeding bedraagt het geldende bedrag in het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden tot uitvoering van de artikelen 95 en 96 van de Gemeentewet.

Artikel 8: Verslaglegging

De commissie evalueert aan het eind van elke beleidscyclus en brengt hiervan schriftelijk verslag aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 9: Intrekking oude regeling

De verordening Adviescommissie Beeldende Kunst Schiedam 1998 en de verordening op de Artoteekcommissie Schiedam 1995 worden ingetrokken met het vaststellen van deze regeling.

Artikel 10: Inwerkingtreding; citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Adviescommissie Beeldende Kunst Schiedam 2009.

 

Aldus vastgesteld op 29 september 2009

 

De secretaris, W.P.H. Redert

De burgemeester, W. M. Verver