Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Servicepunt71

Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende werktijden Werktijdenregeling voor de organisaties Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieServicepunt71
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende werktijden Werktijdenregeling voor de organisaties Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71
CiteertitelWerktijdenregeling voor de organisaties Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-201801-01-2020nieuwe regeling

14-04-2016

bgr-2018-693

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende werktijden Werktijdenregeling voor de organisaties Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71

Het bestuur van Servicepunt71;

 

gelet op:

 

 • -

  artikel 4:1 van de CAR-UWO en artikel 160 van de Gemeentewet;

 • -

  de instemming van de ondernemingsraad van 3 november 2015;

overwegende dat in het kader van een gezamenlijke bedrijfsvoering voor de vijf betrokken organisaties is gekozen voor harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de navolgende

 

Werktijdenregeling voor de organisaties Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71

Artikel 1 - Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  feitelijke arbeidsduur: het aantal uren dat de medewerker in een bepaalde periode arbeid heeft verricht;

 • b.

  formele arbeidsduur: de volgens de aanstelling vastgestelde omvang van het aantal uren dat de medewerker in een bepaalde periode arbeid moet verrichten;

 • c.

  arbeidsduur per jaar: de naar jaarbasis herleide formele arbeidsduur per week, gecorrigeerd voor feestdagen;

 • d.

  medewerker: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, sub a van de CAR-UWO;

 • e.

  werkgever: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 - Arbeidsduur

Lid 1

De formele arbeidsduur bedraagt bij een voltijd dienstverband gemiddeld 36 uur per week en gemiddeld 1.819 uur per jaar.

 

Lid 2

Bij een deeltijd dienstverband is de formele arbeidsduur per week het aantal uren als in de aanstelling of arbeidsovereenkomst vermeld. De formele arbeidsduur per jaar wordt naar rato berekend.

 

Lid 3

De feitelijke arbeidsduur kan afwijken van de formele arbeidsduur, met inachtneming van de artikelen uit hoofdstuk 4 van de CAR-UWO.

Artikel 3 – Toepassing

Lid 1

De werktijdenregeling is van toepassing op alle medewerkers. De regeling bestaat uit een standaard- en een bijzondere regeling.

 

Lid 2

De standaardregeling geldt voor de medewerkers die zelf regelruimte hebben voor het bepalen van hun werktijden.

 

Lid 3

De bijzondere regeling is van toepassing op medewerkers voor wie de individuele werktijden eenzijdig door de werkgever worden vastgesteld. Het college bepaalt welke functies onder de bijzondere regeling vallen. Deze functies zijn opgenomen in bijlage A van deze regeling.

Artikel 4 – Standaardregeling

Lid 1

Eenmaal per jaar – bij het jaarlijkse functioneringsgesprek - worden basisafspraken gemaakt tussen de leidinggevende en de medewerker over de werktijden, verlof en werkplanning binnen het dagvenster. Bijstelling van de afspraken kan in overleg plaatsvinden. Jaarlijks worden deze basisafspraken geëvalueerd.

 

Lid 2

Uitgangspunt bij het maken van afspraken over werktijden is een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, een goede procesgang van de werkzaamheden, goede bereikbaarheid voor interne en externe klanten en een optimale samenwerking binnen en tussen de organisatieonderdelen.

 

Lid 3

Indien de medewerker is aangewezen om buiten het dagvenster werkzaamheden te verrichten, worden de gewerkte uren buiten het dagvenster in tijd gecompenseerd. De medewerker maakt hierover afspraken met zijn leidinggevende.

 

Lid 4

De medewerker als bedoeld in lid 3 kan in aanmerking komen voor de buitendagvenstervergoeding. De voorwaarden voor toekenning, alsmede de wijze van vaststelling van de vergoeding, zijn beschreven in artikel 3:8 van de CAR-UWO.

Artikel 5 - Bijzondere regeling

Lid 1

De bijzondere regeling is van toepassing op de in bijlage A opgenomen functies. De leidinggevende stelt voor de medewerkers die werkzaam zijn in deze functies eenzijdig de individuele werktijden vast, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4:4 van de CAR-UWO.

 

Lid 2

De medewerkers als bedoeld in lid 1 kunnen conform de bepalingen in de CAR-UWO aanspraak maken op de overwerkvergoeding en een toelage onregelmatige dienst, zoals omschreven in hoofdstuk 3 van de CAR-UWO.

 

Lid 3

Het college kan de in de bijlage A genoemde lijst van functies wijzigen. De OR heeft op grond van artikel 4:2, lid 2 van de CAR-UWO de bevoegdheid voorstellen voor verbetering in te dienen.

Artikel 6 – overige regelingen

Afspraken met betrekking tot werktijden die voor de datum van inwerkingtredding van deze regeling per organisatieonderdeel, of voor de organisatie als geheel zijn vastgesteld, blijven onverkort van toepassing, voor zover dat geen strijd oplevert met deze regeling, de CAR-UWO of de Arbeidstijdenswet.

Artikel 7 - Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 8 - Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Werktijdenregeling voor de organisaties Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Servicepunt71 14 april 2016.

De voorzitter

dhr. M.H. van der Eng

De wnd. secretaris

dhr. R.L.W.M.R. Cortjens