Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Simpelveld

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSimpelveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2021)
CiteertitelLegesverordening 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
 5. artikel 7 van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2020bijlage 1

22-10-2020

gmb-2020-316091

124411
19-11-202011-12-2020nieuwe regeling

10-11-2020

gmb-2020-300984

VII - 43

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2021)

De raad van de gemeente Simpelveld;

gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 26 augustus 2020;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, art. 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

besluit vast te stellen de

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2021’.

(Legesverordening 2021)

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten vanhandelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitkaart of een reisdocument;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verstrekt;

 • c.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende ‘Tarieventabel 2021’.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 5 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.3 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1.1 (verklaring omtrent gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde normbedragen voor de berekening van de bouwkosten. De normbedragen staan vermeld in bijlage 1 ‘overzicht berekening bouwkosten’ bij de tarieventabel behorende bij deze legesverordening.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Legesverordening 2020’ en de bijbehorende ‘Tarieventabel 2020’ van 7 november 2019 worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 5.

  De verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2021’.

 • 6.

   

  • a.

   Het in onderdeel 2.1.1.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemd overzicht ‘Berekening bouwkosten’ (bijlage 1 van de tarieventabel), wordt bekendgemaakt door terinzagelegging in het gemeentehuis.

  • b.

   Het in onderdeel 2.1.1.2. van de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde Taxatieboekje (Her)bouwkosten, uitgave Vakmedianet Bouw Communities BV (bijlage 2 van de tarieventabel), wordt bekendgemaakt door terinzagelegging in het gemeentehuis.

    

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2020.

De griffier,

…………………….

De voorzitter,

mr. R. de Boer

Bijlage 1: TARIEVENTABEL 2021 BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2021 GEMEENTE SIMPELVELD

 

INDELING TARIEVENTABEL

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de BasisRegistratie Personen (BRP)

Hoofdstuk 5

N.v.t.

Hoofdstuk 6

N.v.t.

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

N.v.t.

Hoofdstuk 12

N.v.t.

Hoofdstuk 13

N.v.t.

Hoofdstuk 14

N.v.t.

Hoofdstuk 15

N.v.t.

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

Telecommunicatie

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19

Diversen

Hoofdstuk 20

Vervallen

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9

Vervallen

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

N.v.t.

Hoofdstuk 4

N.v.t.

Hoofdstuk 5

N.v.t.

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7

N.v.t.

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

Tarief 2020

Tarief 2021

TITEL 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of van de registratie van een partnerschap alsmede het omzetten van een huwelijk en/of partnerschap met enig ceremonieel op een andere dag dan op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand van 23 april 1879, Stbl.72, sedertdien gewijzigd voor kosteloze huwelijksvoltrekking, partnerschapregistratie alsmede omzetting van akten is bepaald op:

1.1.1.1

op maandag t/m vrijdag:

€ 212,00

€ 215,00

1.1.1.2

op zaterdag en zondag:

€ 212,00

€ 215,00

1.1.1.3

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk als baliehandeling en zonder enig decorum anders dan op tijdstippen die door de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn aangewezen als kosteloze tijdstippen:

€ 19,40

€ 19,70

1.1.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om een huwelijk te sluiten of partnerschap te registreren in een bijzonder (goedgekeurd) huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 93,00

€ 94,40

1.1.1.5

De tarieven leges akten burgerlijke stand voor:

 • -

  een afschrift akte burgerlijke stand,

 • -

  een uittreksel van akte geboorte, huwelijk, registratie partnerschap of overlijden,

 • -

  verklaring huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek,

 • -

  een attestatie de vita bedoeld in artikel 19K van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek,

 • -

  een meertalig uittreksel uit akte van burgerlijke stand,

zijn overeenkomstig met het in het vigerende "Legesbesluit akten burgerlijke stand" opgenomen bedrag, zoals dat geldt op het moment van de aanvraag.

1.1.1.6

Het tarief per persoon voor het inhuren van getuigen uit het amtenarenkorps voor de voltrekking van een huwelijk/registratie van een partnerschap:

€ 11,65

€ 11,85

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.2.1

een trouw- partnerschapregistratieboekje dan wel een duplicaat exemplaar in een luxe uitvoering:

€ 42,30

€ 42,95

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld:

1.1.3.1

alle in één maand geborenen, overledenen, ondertrouwde en getrouwde en geregistreerde paren, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elke verstrekking:

€ 7,70

€ 7,80

1.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van lijsten als in 1.1.3.1 bedoeld voor de periode van een jaar:

1.1.4.1

per onderdeel:

€ 93,00

€ 94,40

1.1.4.2

voor alle onderdelen tezamen:

€ 93,00

€ 94,40

1.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de Basis Registratie Personen, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 22,95

€ 23,30

1.1.5.1

alsmede voor elke inlichting:

€ 22,95

€ 23,30

1.1.6

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand (Stbl.1879, 72) geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand (Stbl. 1969, 36) of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

€ 74,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,35

€ 56,55

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

€ 74,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,35

€ 56,55

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

€ 74,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,35

€ 56,55

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 55,35

€ 56,55

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 58,30

€ 64,00

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 30,70

€ 32,90

1.2.6

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 49,85

€ 50,90

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 40,65

€ 41,00

1.3.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen:

€ 4,50

€ 4,50

1.3.3

Het tarief als genoemd in het onderdeel 1.3.1 wordt bij spoedlevering vermeerderd met een bedrag overeenkomstig met het in het besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu opgenomen bedrag zoals op het moment van de aanvraag geldt.

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de BasisRegistratie Personen (BRP)

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 2,35

€ 2,40

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.2.3

voor 100 verstrekkingen:

€ 120,80

€ 122,60

1.4.2.4

voor 500 of meer verstrekkingen:

€ 201,80

€ 204,85

1.4.2.5

tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente:

€ 201,80

€ 204,85

1.4.3

Voor toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder een vertstrekking verstaan een of meer gegevens over een persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 7,70

€ 7,80

1.4.5

In afwijking van de voorafgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen een bedrag overeenkomstig het besluit van de Minister van BZK.

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen een bedrag overeenkomstig het besluit van de Minister van BZK.

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder hieraan besteed kwartier.

€ 22,90

€ 23,20

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een afschrift van de programmabegroting of jaarstukken met bijlagen:

€ 29,20

€ 29,65

1.7.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.2.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina:

€ 6,30

€ 6,40

1.7.2.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina:

€ 6,30

€ 6,40

1.7.2.3

een abonnement voor een kalenderjaar op het verslag van de raadsvergaderingen:

€ 60,65

€ 61,60

1.7.2.4

een abonnement voor een kalenderjaar van de stukken behorende bij een raadsvergadering inclusief de verslagen van genoemde raadsvergaderingen:

€ 81,55

€ 82,75

1.7.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.3.1

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina:

€ 6,30

€ 6,40

1.7.3.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina:

€ 6,30

€ 6,40

1.7.3.3

een abonnement voor een kalenderjaar op de verslagen van de vergadering van een raadscommissie:

€ 81,55

€ 82,75

1.7.3.4

een abonnement voor een kalenderjaar op de overige stukken van de vergadering van een raadscommissie:

€ 81,55

€ 82,75

1.7.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van :

1.7.4.1

een afschrift van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 29,30

€ 29,75

1.7.4.2

een afschrift van alle overige verordeningen voor de eerste pagina:

€ 11,50

€ 11,70

1.7.4.3

voor elke volgende pagina:

€ 2,35

€ 2,40

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van vastgoed/bestemmingsplaninformatie per perceel (kopie facet bestemmingsplankaart met bijbehorende voorschriften/regels) :

€ 20,90

€ 21,20

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 • a.

  Een bestemmingsplan bestaande uit toelichting met gebruiksvoorschriften/regels:

€ 62,70

€ 63,60

 • b.

  Een ongekleurde bestemmingsplankaart:

€ 62,70

€ 63,60

 • c.

  Een gekleurde bestemmingsplankaart:

€ 62,70

€ 63,60

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1.1

tot het verstrekken van een bewijs van opneming in de gemeentelijke basisregistratie personen:

€ 8,30

€ 8,40

1.9.1.2

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag:

€ 41,35

€ 41,35

1.9.1.3

tot legalisatie van de handtekening van de aanvrager:

€ 7,70

€ 7,80

1.9.1.4

tot het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager:

€ 14,95

€ 15,15

1.9.1.5

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap:

€ 7,70

€ 7,80

1.9.1.6

tot het waarmerken van één kopie:

€ 7,70

€ 7,80

1.9.1.7

voor de uitoefening van het recht op inzage en het recht op verzet ingevolge art. 39 en 40 Wet bescherming persoonsgegevens:

€ 11,65

€ 11,80

1.9.1.8

indien het afschrift van een bericht meer dan 100 pagina’s bevat of een bericht bestaat uit een afschrift van moeilijk toegankelijke gegevensverwerking:

€ 26,55

€ 26,95

1.9.2

Vervallen

1.9.2.1

Vervallen

1.9.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.3.1

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening:

€ 138,55

€ 140,65

1.9.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau of het bieden van gastouderopvang (art. 1.45 eerste en tweede lid, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalen) ofwel voor het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal:

€ 146,15

€ 148,30

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 13,60

€ 13,80

1.10.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk:

€ 7,00

€ 7,10

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitlenen van archiefbescheiden:

€ 7,00

€ 7,10

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheids-vergunnning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat:

€ 56,00

€ 56,00

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,00

€ 56,00

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

€ 34,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

€ 12,80

€ 12,80

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verlenen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet:

€ 108,80

€ 110,45

1.17.1.1

Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, bermen of groenstroken en dergelijke voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met:

€ 2,25

€ 2,30

1.17.1.2

Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voorzover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met:

€ 2,25

€ 2,30

1.17.2

Het in 1.18.1 genoemde bedrag wordt:

1.17.2.1

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk verhoogd met:

€ 175,60

€ 178,25

1.17.2.2

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.17.3

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.1.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stbl.459) voor zover noodzakelijk voor een direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 43,85

€ 44,50

1.18.1.2

tot het verlenen, door RDW namens de gemeente, van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stbl. 459) anders dan bedoeld in 1.18.1.1

€ 30,00

€ 30,00

1.18.1.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 20,90

€ 21,20

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.19.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor de eerste pagina

€ 6,50

€ 6,60

1.19.1.2

voor elke volgende pagina

€ 1,30

€ 1,35

1.19.2.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van afschriften of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.19.2.2

per pagina op papier van A4-formaat

€ 1,30

€ 1,35

1.19.2.3

per pagina op papier van een ander formaat

€ 1,30

€ 1,35

1.19.3.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van afschriften van of fotokopieën van kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.1.1 en 1.20.2.1 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk van:

 • a.

  een kaart van de gemeente

€ 1,30

€ 1,35

 • b.

  het formaat A4 en kleiner

€ 1,30

€ 1,35

 • c.

  het formaat groter dan A4 en kleiner en gelijk A3

€ 1,30

€ 1,35

 • d.

  het formaat groter dan A3

€ 1,30

€ 1,35

1.19.4.1

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 51,05

€ 51,85

1.19.4.2

Het tarief bedraagt voor stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.19.4.3

voor de eerste pagina

€ 10,45

€ 10,60

1.19.4.4

voor elke volgende pagina

€ 3,50

€ 3,55

1.19.5

Voor het verstrekken van kopieën van documenten op grond van artikel 7, eerste lid, onder a, van de Wet openbaarheid van bestuur wordt een vergoeding in rekening gebracht.

1.19.5.1

De vergoeding voor het verstrekken van kopieën van schriftelijke stukken, bedraagt:

 • a.

  voor minder dan 6 kopieën

€ 3,50

€ 0,00

 • b.

  voor 6 tot 13 kopieën

€ 3,50

€ 4,50

 • c.

  voor 14 of meer kopieën; bedrag per kopie

€ 3,50

€ 0,35

1.19.5.2

Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat, bedraagt deze niet meer dan de kostprijs.

1.19.6

Voor het verstrekken van een uittreksel van een document of een samenvatting van de inhoud van een document op grond van artikel 7, eerste lid, onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur wordt een vergoeding in rekening worden gebracht.

1.19.6.1

De vergoeding bedraagt per pagina van het uittreksel of de samenvatting

€ 5,30

€ 2,25

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

Tarief 2020

Tarief 2021

TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING / OMGEVINGSVERGUNNING

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

2.1.1.2

bouwkosten:

de bouwkosten exclusief omzetbelasting op basis waarvan de leges worden vastgesteld, worden berekend op basis van het 'overzicht berekening bouwkosten' (bijlage 1 bij deze tarieventabel). Indien een project uit meerdere typen bouwwerken bestaat, bedragen de bouwkosten de som van de afzonderlijke bouwkosten, berekend op basis van het 'overzicht berekening bouwkosten' voor de betreffende typen bouwwerken. Indien het 'overzicht berekening bouwkosten' niet voorziet in het type bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd, worden de bouwkosten op basis waarvan de leges worden vastgesteld, berekend met gebruik neming van de meest recente uitgave 'Taxatieboekjes (Her)bouwkosten 2020', zoals die worden uitgegeven door Vakmedianet BouwCommunities BV. Indien zowel het 'overzicht berekening bouwkosten' als de 'Taxatieboekjes (Her)bouwkosten niet voorzien in het type bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd, worden de bouwkosten vastgesteld volgens het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (aannemingssom exclusief omzetbelasting), of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten exclusief omzetbelasting die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een concept-aanvraag:

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 68,00

€ 69,00

2.2.2

tot het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevings-vergunning indien deze concept-aanvraag niet leidt tot een formele aanvraag:

- Indien de aanvraag past binnen het bestemmingsplan en de bouwkosten minder dan € 5.000,- bedragen of de concept-aanvraag is omgevingsvergunningvrij:

€ 68,00

€ 69,00

- Indien de concept-aanvraag strijdig is met het bestemmingsplan en/of de bouwkosten € 5.000,- of meer bedragen:

€ 267,00

€ 271,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1A

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, en de bouwkosten minder bedragen dan of gelijk zijn aan € 5.000, bedraagt het tarief ongeacht de uitkomst:

indien de bouwkosten minder bedragen dan of gelijk zijn aan € 5.000:

€ 68,00

€ 69,00

vermeerderd met:

2,10%

2,10%

van de bouwkosten;

2.3.1B

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, en de bouwkosten meer bedragen dan € 5.000, bedraagt het tarief ongeacht de uitkomst:

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 5.000,- maar minder dan € 50.000,-:

€ 267,00

€ 271,00

vermeerderd met:

3,06%

3,06%

van de bouwkosten;

indien de bouwkosten meer bedragen dan of gelijk zijn aan € 50.000,- maar minder dan € 300.000,- bedragen:

€ 1.797,00

€ 1.801,00

vermeerderd met:

3,01%

3,01%

van de bouwkosten voor zover die het bedrag van € 50.000,- te boven gaan;

indien de bouwkosten meer bedragen dan of gelijk zijn aan € 300.000,- maar minder dan € 1.000.000,- bedragen:

€ 9.322,00

€ 9.326,00

vermeerderd met:

1,90%

1,90%

van de bouwkosten voor zover die het bedrag van € 300.000,- te boven gaan;

indien de bouwkosten meer dan bedragen dan of gelijk zijn aan € 1.000.000,-:

€ 22.622,00

€ 22.626,00

vermeerderd met:

1,70%

1,70%

van de bouwkosten voor zover die het bedrag van € 1.000.000,- te boven gaan;

Extra welstandstoets

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1 en 2.2.2 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 39,10

€ 39,70

Verplicht advies agrarische commissie

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 39,10

€ 39,70

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 en 2.3.10 bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, of voor het moment van vergunningverlening:

0,50%

0,50%

bovenop de in 2.3.1 genoemde percentages van de bouwkosten met een minimumbedrag van

€ 357,50

€ 362,85

Beoordeling aanvullende gegevens

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 en 2.3.6 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 39,10

€ 39,70

Start- en gereedmeldingsformulier

2.3.1.6

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning wordt voor de extra werkzaamheden die nodig zijn voor het start- en gereedmeldingsformulier te verkrijgen het volgende in rekening gebracht:

 • -

  het startmeldingsformulier

€ 81,20

€ 82,40

 • -

  het gereedmeldingsformulier

€ 81,20

€ 82,40

Beoordeling bodemrapport

2.3.1.7

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.1.7.1

tot het verstrekken van een verklaring met betrekking tot de verwachting van de kwaliteit van de bodem (historisch bodemonderzoek)

€ 79,10

€ 80,30

2.3.1.7.2

tot het opstellen van een historisch bodemonderzoek inclusief de beoordeling van het daaruit voortvloeiende verkennend bodemonderzoek voor een locatie met een oppervlakte van:

2.3.1.7.2.1

 • -

  minder dan 5.000 m2

€ 309,50

€ 314,15

2.3.1.7.2.2

 • -

  5.000 tot en met 10.000 m2

€ 422,40

€ 428,75

2.3.1.7.2.3

 • -

  10.000 m2 en meer

€ 422,40

€ 428,75

vermeerderd met € 84,80 per hectare of een evenredig deel daarvan boven de 10.000 m2

2.3.1.7.3

voor de beoordeling van een aanvullend bodemonderzoek, nadat reeds een advies is opgesteld voor een eerder onderzoek

€ 228,70

€ 232,10

2.3.1.7.4

tot het verkrijgen van een verklaring tot de kwaliteit van de bodem:

2.3.1.7.4.1

 • -

  voor particulieren

€ 17,10

€ 17,35

2.3.1.7.4.1

 • -

  voor bedrijven

€ 66,00

€ 67,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 174,50

€ 177,10

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en ongeacht de uitkomst:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 412,00

€ 418,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 615,00

€ 624,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 • -

  voor de eerste beoordeling van de ingediende stukken

€ 5.887,00

€ 5.975,00

 • -

  voor de tweede beoordeling van de stukken

€ 3.527,00

€ 3.580,00

 • -

  voor iedere verdere beoordeling

€ 1.776,00

€ 1.803,00

2.3.3.4

vervallen

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 • -

  voor de eerste beoordeling van de ingediende stukken

€ 5.887,00

€ 5.975,00

 • -

  voor de tweede beoordeling van de stukken

€ 3.527,00

€ 3.580,00

 • -

  voor iedere verdere beoordeling

€ 1.776,00

€ 1.803,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 • -

  voor de eerste beoordeling van de ingediende stukken

€ 5.887,00

€ 5.975,00

 • -

  voor de tweede beoordeling van de stukken

€ 3.527,00

€ 3.580,00

 • -

  voor iedere verdere beoordeling

€ 1.776,00

€ 1.803,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 • -

  voor de eerste beoordeling van de ingediende stukken

€ 5.887,00

€ 5.975,00

 • -

  voor de tweede beoordeling van de stukken

€ 3.527,00

€ 3.580,00

 • -

  voor iedere verdere beoordeling

€ 1.776,00

€ 1.803,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 4.098,00

€ 4.160,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 412,00

€ 418,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 615,00

€ 624,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 • -

  voor de eerste beoordeling van de ingediende stukken

€ 5.887,00

€ 5.975,00

 • -

  voor de tweede beoordeling van de stukken

€ 3.527,00

€ 3.580,00

 • -

  voor iedere verdere beoordeling

€ 1.776,00

€ 1.803,00

2.3.4.4

vervallen

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 • -

  voor de eerste beoordeling van de ingediende stukken

€ 5.887,00

€ 5.975,00

 • -

  voor de tweede beoordeling van de stukken

€ 3.527,00

€ 3.580,00

 • -

  voor iedere verdere beoordeling

€ 1.776,00

€ 1.803,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 • -

  voor de eerste beoordeling van de ingediende stukken

€ 5.887,00

€ 5.975,00

 • -

  voor de tweede beoordeling van de stukken

€ 3.527,00

€ 3.580,00

 • -

  voor iedere verdere beoordeling

€ 1.776,00

€ 1.803,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 • -

  voor de eerste beoordeling van de ingediende stukken

€ 5.887,00

€ 5.975,00

 • -

  voor de tweede beoordeling van de stukken

€ 3.527,00

€ 3.580,00

 • -

  voor iedere verdere beoordeling

€ 1.776,00

€ 1.803,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 4.098,00

€ 4.160,00

2.3.4.9

vervallen

2.3.4.10

vervallen

2.3.4.11

indien sprake is van een persoonsgebonden omgevingsvergunning voor een bewoner, die onrechtmatig een pand bewoont in strijd met het bestemmingsplan als bedoeld in de wet ruimtelijke ordening

€ 976,00

€ 991,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

in het geval dat het een bouwwerk dat is opgericht c.q. als inrichting in werking treedt of dat gewijzigd is:

 • a.

  voor bouwwerken met een oppervlakte tot 100 m2

€ 357,00

€ 362,00

 • b.

  voor bouwwerken met een oppervlakte van 101 m2 tot 500 m2 + voor het aantal vierkante meters waarmee 100 m2 worden overschreden, te vermeerderen met € 1,12 per m2

€ 357,00

€ 362,00

 • c.

  voor bouwwerken met een oppervlakte van 501 m2 tot 2.000 m2 + voor het aantal vierkante meters waarmee 500 m2 worden overschreden, te vermeerderen met € 0,39 per m2

€ 892,00

€ 905,00

 • d.

  voor bouwwerken met een oppervlakte van 2001 m2 tot 5.000 m2 + voor het aantal vierkante meters waarmee 2.000 m2 worden overschreden, te vermeerderen met € 0,10 per m2

€ 1.600,00

€ 1.624,00

 • e.

  voor bouwwerken met een oppervlakte van 5.001 m2 en meer + voor het aantal vierkante meters waarmee 5.000 m2 worden overschreden, te vermeerderen met € 0,02 per m2

€ 1.981,00

€ 2.011,00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 235,00

€ 238,50

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 235,00

€ 238,50

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1

vervallen

2.3.7.1.1

vervallen

2.3.7.1.2

vervallen

2.3.7.2

vervallen

2.3.7.3

vervallen

2.3.7.4

vervallen

2.3.7.5

vervallen

Aanleggen of veranderen weg

2.3.8

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:6 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 68,00

€ 69,00

2.3.9

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:7 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 68,00

€ 69,00

2.3.10

Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 12,60

€ 12,80

2.3.11

Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 12,60

€ 12,80

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 12,60

€ 12,80

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 12,60

€ 12,80

2.3.12

Natura 2000-projecten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 173,50

€ 176,00

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 173,50

€ 176,00

2.3.14

Andere activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 68,00

€ 69,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 68,00

€ 69,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 68,00

€ 69,00

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: 60% van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in art. 2.3.1;

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: 60% van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in art. 2.3.1;

2.3.16

Beoordeling bodemrapport / archeologie

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 1.776,00

€ 1.803,00

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 1.776,00

€ 1.803,00

2.3.17

Advies

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning:

€ 173,50

€ 176,00

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 402,00

€ 408,00

2.3.18.1.2

indien Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het van toepassing zijnde tarief zoals opgenomen in paragraaf 2.6 van de vigerende Tarieventabel behorende bij de vigerende Legesverordening van de Provincie Limburg.

2.3.18.1.3

Indien een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de gemeente wordt geweigerd, als gevolg van het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot dit onderdeel door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, vindt restitutie door de gemeente aan de aanvrager plaats van 75% van de geheven leges van de aanvrager.

2.3.18.1.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de aanvrager wordt ingetrokken alvorens daarop door de gemeente is beschikt, vindt restitutie door de gemeente aan de aanvrager als volgt plaats:

2.3.18.1.4.1

indien het verzoek tot intrekking is gedaan binnen zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de gemeente, vindt restitutie plaats door de gemeente aan de aanvrager van 50% van de geheven leges van de aanvrager.

2.3.18.1.4.2

indien het verzoek tot intrekking is gedaan zes maanden of langer na datum van ontvangst van de aanvraag bij de gemeente, vindt restitutie plaats door de gemeente aan de aanvrager van 25% van de geheven leges van de aanvrager.

2.3.18.1.5

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.18.1.5.1

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

2.4.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

5%

5%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

10%

10%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

12%

12%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen doch voor het verlenen ervan

60%

60%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken doch voor het verlenen van de vergunning, na het in behandeling nemen ervan

40%

40%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

0%

0%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

0%

0%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag wordt niet teruggegeven als het bedrag lager is dan:

€ 68,00

€ 69,00

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevings-vergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 68,00

€ 69,00

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning a.g.v. wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 68,00

€ 69,00

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (postzegel-bestemmingsplan)

 • -

  voor de eerste beoordeling van de ingediende stukken

€ 5.887,00

€ 5.975,00

 • -

  voor de tweede beoordeling van de stukken

€ 3.527,00

€ 3.580,00

 • -

  voor iedere verdere beoordeling

€ 1.776,00

€ 1.803,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (wijzigingsplan):

€ 4.098,00

€ 4.160,00

Hoofdstuk 9 Vervallen

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 68,00

€ 69,00

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Tarief 2020

Tarief 2021

TITEL 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet:

€ 141,00

€ 143,00

3.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:23 van de Algemeen Plaatselijke Verordening:

€ 141,00

€ 143,00

3.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:24 van de Algemeen Plaatselijke Verordening:

€ 42,80

€ 43,40

3.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet:

€ 40,80

€ 41,40

3.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet:

€ 60,00

€ 60,90

3.1.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van het aanhangel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

€ 60,00

€ 60,90

3.1.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet:

€ 60,00

€ 60,90

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.19 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

3.2.1.1

Indien het evenement geschikt is voor maximaal 100 bezoekers gelijktijdig en/of er geen straten en/of pleinen worden afgezet, wordt volstaan met een melding.

3.2.1.2

Voor een klein evenement, waarbij het evenement geschikt is voor maximaal 750 bezoekers gelijktijdig en/of waarbij maximaal één straat en/of plein wordt afgezet en/of geen extra verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn, en/of er geen sprake is van bus- of doorgaande route:

€ 21,50

€ 21,80

3.2.1.3

Voor een regulier evenement, waarbij het evenement geschikt is voor maximaal 2.500 bezoekers gelijktijdig en/of waarbij meer dan één straat en/of plein wordt afgezet en/of extra verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn en/of sprake is van een bus- of doorgaande route:

€ 86,10

€ 87,40

3.2.1.4

Voor een middelgroot evenement, waarbij het evenement geschikt is voor maximaal 5.000 bezoekers gelijktijdig en aanvullende maatregelen gelden:

€ 129,10

€ 131,00

3.2.1.5

Voor een groot evenement, waarbij het evenement geschikt is voor meer van 5.000 bezoekers gelijktijdig en aanvullende maatregelen gelden:

€ 323,10

€ 327,95

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

3.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.6.1.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 55,90

€ 56,75

3.6.1.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.6.1.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 55,90

€ 56,75

3.6.1.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 3.6.1.1 bedoelde ontheffing

€ 55,90

€ 56,75

 

 

Bijlage 1 bij de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2021 gemeente Simpelveld

m3

prijs / m3

WOONGEBOUWEN

1

Appartement, drielaags en meer

1

287,44

2

Flat, drielaags en meer

1

247,89

3

Serviceflat, drielaags en meer

1

272,01

4

Urban Villa drielaags en meer

1

318,31

-

WONINGEN - NORMAAL

5

Drive-in woning, drielaags

1

187,13

6

Geschakeld, eenlaags, plat dak

1

240,18

7

Geschakeld, eenlaags, met kap

1

215,10

8

Geschakeld, tweelaags, plat dak

1

216,06

9

Geschakeld, tweelaags, met kap

1

189,06

10

Geschakeld, tweelaags, met kap(hout)

1

222,82

11

Vrijstaand, tweelaags met kap

1

247,89

-

WONINGEN - BETER

12

Landhuis, eenlaags met kap

1

280,69

13

Twee onder een kap, met schuin dak

1

242,11

14

Vrijstaand, eenlaags met kap (recreatie)

1

213,17

15

Vrijstaand, eenlaags met kap

1

224,74

16

Vrijstaand, eenlaags met kap (houtskelet)

1

209,31

17

Vrijstaand, tweelaags met kap

1

250,79

-

WONINGEN - LUXE

18

Bungalow

1

274,90

19

Herenhuis, tussenwoning

1

243,07

20

Herenhuis, halfvrijstaand

1

291,30

21

Herenhuis, vrijstaand

1

272,97

22

Landhuis, eenlaags met kap

1

361,71

23

Landhuis, tweelaags met kap

1

382,93

-

WONINGEN - AANVULLINGEN:

24

Aan- en uitbouw woonruimte < 100m3

1

498,68

25

Aan- en uitbouw woonruimte > 100m3

1

400,30

26

Carport / overkapping

1

197,74

27

Dakkapel

1

945,28

28

Garage / berging, plat dak, aangebouwd

1

171,69

29

Garage / berging, plat dak, vrijstaand

1

228,60

30

Garage / berging, met kap, aangebouwd

1

152,40

31

Garage / berging, met kap, vrijstaand

1

175,55

32

Kelder

1

318,31

33

Serre, géén woonruimte

1

279,73

34

Serre, woonruimte

1

472,64

35

Tuinhuisje (hout)

1

106,10

-

BIJEENKOMSTGEBOUW

36

Multifunctioneel centrum

1

289,37

-

GEZONDHEIDSZORGGEBOUW

37

Gezondheidscentrum

1

298,05

38

Verzorgingsflat, vier- of vijflaags

1

241,14

39

Woonzorgcentrum, drielaags

1

222,82

40

Ziekenhuis

1

332,78

-

HORECAGEBOUW

41

Cafe (taria) met bovenwoning

1

286,48

42

Restaurant

1

268,15

43

Wegrestaurant, eenlaags

1

295,16

-

INDUSTRIEEL GEBOUW

44

Bedrijfshal, 5,4 hoog, inhoud ca 500m3

1

140,83

45

Bedrijfshal, 7,2 hoog, inhoud ca 750m3

1

126,36

46

Bedrijfshal, 5,4 hoog, inhoud ca 1500m3

1

114,78

47

Bedrijfshal, 7,2 hoog, inhoud ca 2000m3

1

95,49

48

Bedrijfshal, 5,4 hoog, inhoud ca 5000m3

1

101,28

49

Bedrijfshal, 7,2 hoog, inhoud ca 10000m3

1

78,13

50

Bedrijfshal, 12,2 hoog, inhoud ca 25000m3

1

92,60

-

KANTOORGEBOUWEN

51

Kantoor norm ontw, eenlaags <2500m3

1

346,28

52

Kantoor norm ontw, tweelaags <2500m3

1

319,27

53

tweelaags, inhoud 2500 tot 7000 m3

1

251,75

54

drielaags, inhoud 2500 tot 10000 m3

1

277,80

55

vierlaags, inhoud 4500 tot 12500 m3

1

256,58

56

vijflaags, inhoud 10000 tot 17500 m3

1

245,97

57

zeslaags, inhoud 30000 tot 55000 m3

1

183,27

-

LOGIESVERBLIJF/LOGIESGEBOUW

58

Hotel

1

366,54

59

Motel

1

255,61

-

ONDERWIJSGEBOUW

60

School, tweelaags

1

223,78

61

School, semie permanent, eenlaags

1

264,29

-

SPORTGEBOUW

62

Gymzaal

1

114,78

63

Kleedgebouw ( al dan niet met kantine)

1

310,59

64

Tennishal, met kantine

1

82,95

-

WINKELGEBOUW :

65

Doe-het-zelf-hal

1

114,78

66

Garage met showroom

1

166,87

67

Meubelhal

1

153,37

68

Warenhuis, drielaags

1

246,93

69

Winkel, tweelaags

1

311,56

70

Winkel met bovenwoning

1

231,50

71

Winkelcentrum eenlaags

1

191,95

72

Winkelcentrum met bovenwoning

1

251,75

-

PARKEERGARAGES :

73

Parkeergarages gemiddeld

1

130,22