Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Sint Anthonis 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Sint Anthonis 2012
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Sint Anthonis 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 1994, 494);

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-201206-01-2014herziening

17-02-2012

Peelrandwijzer 25 april 2012

nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Sint Anthonis 2012

De Raad van de gemeente Sint Anthonis;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 7 februari 2012;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende “Verordening gemeentelijke basisregistratie personen ge-meente Sint Anthonis 2012“.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

a. de Wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 1994, 494);

b. Besluit: het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

c. basisadministratie: de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Sint Anthonis als bedoeld in artikel 2 van de wet;

d. basisregistratie personen: de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Sint Anthonis;

e. GBA-V: de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het Besluit;

f. verantwoordelijke: het orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de uitvoering van het autorisatiebesluit;

g. beheerder: de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit;

h. autorisatiebesluit: een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de wet betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;

i. ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de basisadministratie is opgenomen;

j. geregistreerde: degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Sint Anthonis en over wie de verantwoordelijke persoonsgegevens heeft opgenomen in de basisregistratie personen;

k. afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht;

l. binnengemeentelijk afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

m. derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een geregistreerde;

n. vrije derde: een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet;

o. authentiek gegeven: een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt.

Artikel 2 Verantwoordelijkheid en beheer

 • 1

  De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregi-stratie personen is het college van burgemeester en wethouders;

 • 2

  Beheerder van de basisregistratie personen en het autorisatiebesluit is de functionaris die daarvoor krachtens besluit van de verantwoordelijke wordt aangewe-zen.

Artikel 3 Doel van de basisregistratie personen

 • 1.

  De basisregistratie personen heeft tot doel:

  de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen binnengemeen-telijke afnemers te voorzien van gegevens ter vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers kunnen voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 3b en 62 van de wet;

 • 2.

  de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen derden te voor-zien van gegevens;

 • 3.

  een ingeschrevene en een geregistreerde van hem betreffende gegevens te voorzien;

 • 4.

  gegevens te leveren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4 Categorieën van personen over wie gegevens worden verwerkt

In de basisregistratie personen worden gegevens verwerkt over ingeschrevenen en geregistreerden.

Artikel 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen en toegang tot de GBA-V

 • 1.

  De verantwoordelijke regelt de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisregi-stratie alsmede de verbanden tussen de basisregistratie en andere gegevens-verzamelingen van de gemeente;

 • 2.

  De verantwoordelijke regelt de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de wet;

 • 3.

  De verantwoordelijke regelt de toegang tot de GBA-V van de binnengemeente-lijke afnemers die daartoe op grond van het autorisatiebesluit zijn geautoriseerd voor de in het autorisatiebesluit genoemde publiekrechtelijke taken.

Artikel 6 Verstrekkingen aan vrije derden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens uit de basisadministratie ver-strekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de wet;

 • 2.

  Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van haar bekendmaking.

 • 2.

  Op dat tijdstip vervalt de “Verordening gemeentelijke basisadministratie per-soonsgegevens gemeente Sint Anthonis 2008, vastgesteld bij raadsbesluit van 30 juni 2008.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als : Verordening gemeentelijke basisregistratie perso-nen Sint Anthonis 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 26 maart 2012.

De Raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

mr. A.P.J.L. Keijzers M.L.P. Sijbers

Toelichting 1 Artikelsgewijze toelichting.

Algemeen

Deze verordening omvat het bestuurlijk-juridisch kader voor de persoonsinformatiehuishou-ding met ingang van 1 januari 2010. Vanaf genoemde datum moeten alle overheidsorganen die persoonsgegevens verwer¬ken, deze gegevens betrekken uit de gemeentelijke basisad-ministra¬tie personen. Burgers hebben dan het recht van eenmalige gegevensverstrekking. Dat wil zeggen dat de burger in het contact met de overheid de van hem in de basisadmini-stratie bekende authentieke gege¬vens niet meer opnieuw hoeft te verstrekken.

De gemeente vervult de rol van decentraal beheerder van persoonsgegevens over personen die zij tot haar eigen bevolking rekent en dient afnemers, zowel binnen als buiten de ge-meente van die persoonsgegevens te voorzien. Daarnaast is de gemeente zelf ook afnemer van per¬soonsgegevens over personen die niet tot haar inwoners worden gerekend. De ge-gevens van deze personen dienen afkomstig te zijn uit de basisadministraties van de andere gemeenten of uit de centrale administratie (GBA-V) die in beheer is bij de rijksoverheid.

De wetgever verplicht de gemeente om in ieder geval de systematische verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers, de bestandkoppelingen en de rechtstreekse raadplegingen van de eigen GBA in een verordening te regelen. Ook de verstrekkingen aan zogenaamde vrije derden dient bij of krachtens een verordening te worden geregeld. Deze verordening voorziet daarin en daarmee voldoet de gemeente aan de vereisten zoals gesteld in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Naast deze verplichtingen uit de wet GBA voor de eigen basisadministratie, is het noodzake-lijk ook de verantwoordelijkheid voor en het beheer van de persoonsgegevens die afkomstig zijn van andere gemeenten of uit de GBA-V te regelen. Deze gegevens worden binnen de gemeente Sint Anthonis opgeslagen en onderhouden in een centraal bestand, de basisregi-stratie personen (zie voor een definitie van dit begrip, artikel 1 onder d), en vandaar uit ge-distribueerd naar de afnemers. Op dit deel van de persoonsinformatie¬huishouding is de Wet bescherming per¬soonsgegevens van toepassing.

Artikel 2. Verantwoordelijkheid en beheer

De Wet GBA wijst in artikel 2 het college van burgemeester en wethouders aan als verant-woordelijke van de basisadministratie. Opneming van die verantwoordelijkheid in de veror-dening is daarom op zichzelf niet nodig. Wel is het noodzakelijk de verantwoordelijkheid en het beheer van basisregistratie personen, als overkoepelende voorziening waarvan de ba-sisadministratie deel uitmaakt, te beleggen.

Burgemeester en wethouders wijzen in de “Beheerregeling gemeentelijk basisregistratie personen (BRP) Sint Anthonis 2012” de beheerder van de basisregistratie personen aan.

 

Artikel 3. Doel van de basisregistratie personen

In het doel van de basisregistratie personen komt tot uitdrukking ten behoeve van welke organen en instellingen de gegevens worden geadministreerd. Bovendien geeft dit artikel aan ten behoeve waarvan deze organen en instellingen gegevens verstrekt kunnen krijgen.

Artikel 4: Categorieën van personen in de basisregistratie personen

Het verplicht gebruik van de gegevens van personen betreft zowel personen die in de basis-administratie van de gemeente Sint Anthonis zijn opgenomen c.q. in de gemeente Sint An-thonis woonachtig zijn, als in de basisadministratie van andere gemeenten. Zo dienen de gegevens van woningeigenaren die niet in gemeente Sint Anthonis woonachtig zijn, in ver-band met de belastingheffing te worden betrokken uit de basisadministratie van de andere gemeente. De begrippen ingeschrevene en geregistreerde zijn bepalend voor het onder-scheid tussen inwoners en niet inwoners.

Artikelen 5 en 6 verstrekkingen

Deze artikelen betreffen de informatievoorziening binnen de organisatie en aan vrije derden, zoals omschreven in het algemeen deel van de toelichting. Het is om redenen van efficiency aan te bevelen om de verstrekkingen uit de basisregistratie binnen de eigen organisatie alsmede de verdere uitwerking van de verstrekking aan vrije derden over te laten aan het college, binnen de door de wet en door de raad in de verordening gestelde kaders. Dit ge-beurt in het “Privacyreglement gemeentelijke basisregistratie personen Sint Anthonis 2012”.