Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Beleidsregels wegingsfactoren kostenvergoeding in bezwaar- en beroepsprocedures t.a.v. belastingaangelegendheden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels wegingsfactoren kostenvergoeding in bezwaar- en beroepsprocedures t.a.v. belastingaangelegendheden
CiteertitelBeleidsregels wegingsfactoren kostenvergoeding in bezwaar- en beroepsprocedures t.a.v. belastingsaangelegenheden gemeente Sint Anthonis
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht art. 1:3, lid 4, art. 7:15, en art. 2, lid 1, aahef en onderdeel a, Besluit proceskosten bestuursrecht juncto onderdeel C.1. van de bij dat besluit behorende bijlage en art. 2 lid 1, aanhef en onderdeel a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2009nieuwe regeling

21-12-2009

Peelrandwijzer 30-12-2009

Geen.
03-04-200823-04-2014nieuwe regeling

18-03-2008

Peelrandwijzer 02-04-2008

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels wegingsfactoren kostenvergoeding in bezwaar- en beroepsprocedures t.a.v. belastingaangelegendheden

Het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis en de gemeenteambtenaren als bedoeld in art. 231, lid 2, aanhef en onderdeel b en c, Gemeentewet, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft;

 

BESLUITEN:

 

gelet op art. 1:3, lid 4, Algemene wet bestuursrecht, art. 7:15 Algemene wet bestuursrecht en art. 2, lid 1, aanhef en onderdeel a, Besluit proceskosten bestuursrecht juncto onderdeel C.1. van de bij dat Besluit behorende bijlage,

 

vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

Beleidsregels over toepassing van de wegingsfactoren inzake kostenvergoeding aan belanghebbende in de bezwaar- en beroepsprocedures ten aanzien van belastingaange-legenheden gemeente Sint Anthonis.

 

Artikel 1 Reikwijdte en definities

1.

 

 

In deze beleidsregels wordt verstaan onder een belastingbedrag:

 

a.

 

het bedrag van een belastingaanslag tezamen met de bij de belastingaanslag opgelegde bestuurlijke boete, of:

 

b.

 

indien geen belastingaanslag is vastgesteld, maar wel een bestuurlijke boete is opgelegd: het bedrag van de boete, of:

 

c.

 

het bedrag van de belasting die op aangifte is voldaan. Onder een belastingaanslag wordt mede verstaan een bedrag als bedoeld in art. 233a, lid 2, aanhef en onderdeel a, Gemeentewet.

2.

 

 

Voor de toepassing van de wegingsfactoren, die zijn genoemd in onderdeel C.1. van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, wordt een zaak aangemerkt als

 

a.

 

zeer licht indien in geschil is:

 

 

a.1.

een belastingbedrag van minder dan € 500,--, of:

 

 

a.2.

een waardeverschil van minder dan € 50.000,--, of:

 

 

a.3.

een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waardeverschil, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van minder dan € 500,-- dan wel met een waardeverschil van minder dan € 50.000,--;

 

b.

 

licht indien in geschil is:

 

 

b.1.

een belastingbedrag van € 500,-- of meer, maar minder dan € 1.000,--

 

 

b.2

een waardeverschil van € 50.000,-- of meer, maar minder dan € 100.000,-- of:

 

 

b.3.

een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waardeverschil, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 500,-- of meer, maar minder dan € 1.000,-- dan wel met een waardeverschil van € 50.000,-- of meer, maar minder dan € 100.000,--;

 

 

c.

 

gemiddeld indien in geschil is:

 

 

c.1.

een belastingbedrag van € 1.000,-- of meer, maar minder dan € 10.000,-- of:

 

 

c.2.

een waardeverschil van € 100.000,-- of meer, maar minder dan € 1.000.000,-- of:

 

 

c.3.

een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waardeverschilverschil, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 1.000,-- of meer, maar minder dan € 10.000,--, dan wel met een waardeverschilverschil van € 100.000,-- of meer, maar minder dan € 1.000.000,--;

 

d.

 

zwaar indien in geschil is:

 

 

d.1.

een belastingbedrag van € 10.000,-- of meer, maar minder dan € 25.000,-- of:

 

 

d.2.

een waardeverschil van € 1.000.000,-- of meer, maar minder dan

€ 2.500.000,-- of:

 

 

d.3.

een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waardeverschil, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 10.000,-- of meer, maar minder dan € 25.000,-- dan wel met een waardeverschil van € 1.000.000, of meer, maar minder dan € 2.500.000,--;

 

e.

 

zeer zwaar indien in geschil is:

 

 

e.1.

een belastingbedrag van € 25.000,-- of meer, of:

 

 

e.2.

een waardeverschil van € 2.500.000,-- of meer, of:

 

 

e.3.

een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waardeverschil, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 25.000,-- of meer, dan wel met een waardeverschil € 2.500.000,-- of meer.

Artikel 2 Vaststellen factoren bewerkelijkheid en gecompliceerdheid

Onafhankelijk van de in artikel 1 genoemde wegingsfactoren dient de bewerkelijkheid en ge-compliceerdheid van een bezwaarschrift te worden vastgesteld. Deze factor wordt opgeteld bij de wegingsfactoren, die zijn genoemd in onderdeel C van de bijlage bij het Besluit proceskos-ten bestuursrecht. De factoren bewerkelijkheid en gecompliceerdheid worden op grond van artikel 4 van deze beleidsregels vastgesteld door de heffings- en de invorderingsambtenaar.

Artikel 3 Samenhangende zaken en beroepsmatige rechtsbijstand

Er is sprake van een samenhangende zaak, in het geval van de volgende omstandigheden:Er moet sprake zijn van één besluit (of meerdere nagenoeg gelijke besluiten), waartegen door één of meerdere belanghebbenden en op vergelijkbare gronden gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig bezwaar wordt gemaakt en waarbij beroepsmatige rechtsbijstand wordt verleend door dezelfde persoon, of personen die deel uitmaken van hetzelfde samenwerkingsverband (bijvoorbeeld accountantskantoor, advocatenkantoor of rechtsbijstandverzekeraar).In dat geval wordt niet per bezwaarschrift een vergoeding voor de kosten van beroepsmatige rechtsbijstand berekend, maar worden de bezwaarschriften van de samenhangende zaken als één zaak aangemerkt. De volgende aanvullende wegingsfactoren (D) zijn dan van toepassing:

 

minder dan 4 bezwaarschriften

wegingsfactor 1

4 bezwaarschriften of meer

wegingsfactor 1,5

De berekening van de vergoeding bij samenhangende zaken en van beroepsmatige rechtsbij-stand is dan als volgt: A x B x C x D

Artikel 4 Nadere regels door de heffings- en de invorderingsambtenaar

De in artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c, van de Gemeentewet bedoelde gemeente-ambtenaar kan schriftelijk nadere regels geven met betrekking tot uitvoering van de ‘Beleids-regels wegingsfactoren kostenvergoeding in bezwaar- en beroepsprocedures gemeente Sint Anthonis’.

Artikel 5 Overgangsrecht

De “Beleidsregels wegingsfactoren kostenvergoeding in bezwaar- en beroepsprocedures ten aanzien van belastingaangelegenheden gemeente Sint Anthonis” van 18 maart 2008, verval-len met ingang van 1 oktober 2009, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op alle bezwaar, beroep, hoger beroep en cassatie procedures welke zijn ingediend vóór 1 oktober 2009.

Slotbepalingen

Artikel 6 Inwerkingtreding

1. Deze beleidsregels hebben betrekking op alle bezwaar, beroep, hoger beroep en cassatie procedures welke zijn ingediend op of na 1 oktober 2009.

2. Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2009 in werking met ingang van de eerste dag na die van de Bekendmaking op de in art. 3:42 Awb voorge-schreven wijze.

3. De beleidsregels worden met inachtneming van de bepalingen in de Gemeentewetbekendgemaakt in huis aan huisblad de PeelrandWijzer.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels kostenvergoeding bezwaar- en beroepsprocedures WOZ & belasting- aangelegenheden gemeente Sint Anthonis”.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en Wethouders van Sint Anthonis van 21 december 2009,

 

 

de secretaris,

de wnd. burgemeester,

 

 

 

 

 

 

 

 

J.J.M. Sutmuller

J.M.P.J. Van Gorp-van de Ven

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar op 22 december 2009,

 

 

de heffingsambtenaar,

de invorderingsambtenaar,

 

 

 

 

 

 

 

 

A.F.M.M. Giesbers

J.G.M. van Ool

 

De heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar van de gemeente Sint Anthonis;

 

Gelet op het bepaalde in: artikel 4 van de “Beleidsregels kostenvergoeding bezwaar- en beroepsprocedures WOZ & belastingaangelegenheden gemeente Sint Anthonis”.

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de volgende:

 

Nadere regels kostenvergoeding bezwaar- en beroepsprocedures WOZ & belasting- aangelegenheden gemeente Sint Anthonis.

Artikel 1 Vergoeding besluit proceskosten

De proceskostenvergoeding voor door derden beroepsmatig verleende rechtsbijstand be-draagt met ingang van 1 oktober 2009 (wettelijk vastgesteld):

WOZ & belasting bezwaar procedures: één punt € 218,--

WOZ & belasting beroep, hoger beroep en cassatie procedures: één punt € 437,--

Artikel 2 Factoren bewerkelijkheid en gecompliceerdheid

In het geval een ingediend bezwaarschrift in aanmerking komt voor een kostenvergoeding op grond van de “Beleidsregels kostenvergoeding bezwaar- en beroepsprocedures WOZ & belastingaangelegenheden gemeente Sint Anthonis”, wordt de factor bewerkelijkheid en gecompliceerdheid van een bezwaarschrift als volgt vastgesteld:

 

 

factor

 

 

a

0,05

In het bezwaarschrift is voor het object een waarde genoemd die volgens belanghebbende juist is:

€ 10,90

b

0,05

Ingeval van onjuiste / onvolledige objectkenmerken worden door belanghebbende op onderdeelniveau de juiste objectkenmerken aangegeven:

€ 10,90

c

0,05

Indien één of meerdere foto’s van het onjuiste objectonderdeel c.q. onderdelen digitaal aan de gemeente worden verstrekt: (bij voorkeur mailen in jpeg formaat naar WOZ@sintanthonis.nl)

€ 10,90

d

0,10

Indien een oppervlakte / inhoudberekening conform NEN 2580 met tekening of schets wordt toegevoegd aan het bezwaar:

€ 21,80

e

0,15

Indien een vergelijkbare matrix is toegevoegd, welke de voor-naamste objectkenmerken weergeeft, en de waarde onder-bouwd die belanghebbende juist acht:

€ 32,70

f

0,40

Indien een taxatierapport met onderbouwing c.q. vergelijkbare objecten op adresniveau wordt ingediend, dat voldoet aan de Wet WOZ:

€ 87,20

g

0,25

Indien een berekening met onderbouwing van de kapitalisatie-factor wordt toegevoegd:

€ 54,50

h

0,75

Indien, in het geval van onjuiste objectafbakening van grondge-bonden objecten en (bedrijfs)verzamelgebouwen / complexen, de juiste objectafbakening van alle objectenonderdelen wordt aangegeven op een (kadastrale) tekening of splitsingstekening:

€ 163,50

i

0,75

Indien, ter onderbouwing van de door belanghebbende juist geachte waarde, een DCF of bedrijfswaarde berekening wordt overlegd.

€ 163,50

 

Bovengenoemde factoren worden gesommeerd en opgeteld bij de wegingsfactoren, die zijn genoemd in onderdeel C van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht.

Artikel 3 Uitbetaling kostenvergoeding

a. Aan belanghebbende wordt middels een brief met antwoordformulier verzocht aan te to-nen dat er daadwerkelijk kosten zijn gemaakt, zoals aangegeven in artikel 1 van het Be-sluit proceskosten bestuursrecht (Bpb).

b. Kostenvergoeding wordt alleen uitbetaald aan degene ten aanzien van wie de beschikking is genomen.

c. Een kostenvergoeding zal eerst na volledige betaling van de aanslag gemeentelijke belas-tingen uitbetaald worden.

d. Belanghebbende kan de invorderingsambtenaar schriftelijk verzoeken om de toegekende kostenvergoeding te verrekenen met de (gedeeltelijke) openstaande aanslag(en) gemeen-telijke belastingen.

Artikel 4 Opschorting beslistermijn

De termijn voor het doen van een uitspraak (beschikking) wordt opgeschort:

a. gedurende de termijn waarvoor de aanvrager met uitstel heeft ingestemd,

b. zolang de vertraging aan de aanvrager kan worden toegerekend,

zolang het bestuursorgaan door overmacht niet in staat is een beschikking af te geven, of

c. gedurende de termijn dat het bestuursorgaan voor het nemen van de beschikking noodza-kelijke informatie bij derden heeft opgevraagd, maar nog niet heeft ontvangen.

 

 

 

Aldus vastgesteld door de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar op 21 december 2009,

 

 

de heffingsambtenaar,

de invorderingsambtenaar,

 

 

 

 

 

 

 

 

A.F.M.M. Giesbers

J.G.M. van Ool