Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Verordening elektronische bekendmaking gemeente Sint Anthonis 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische bekendmaking gemeente Sint Anthonis 2013
CiteertitelVerordening elektronische bekendmaking gemeente Sint Anthonis 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:14, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht en Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2012nieuwe verordening

10-12-2012

Peelrandwijzer

Z-12-05394

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische bekendmaking gemeente Sint Anthonis 2013

De Raad van de gemeente Sint Anthonis;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 27 november 2012;

gelet op het bepaalde in artikel 2:14, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

BESLUIT:

Vast te stellen de “Verordening elektronische bekendmaking gemeente Sint Anthonis 2013”

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt onder publicatie verstaan: mededeling, kennisgeving en bekendmaking.

Artikel 2 Nieuw Artikel

Deze verordening is van toepassing op berichten als bedoeld in artikel 2:14, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht, van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.

Artikel 3 Nieuw Artikel

  • 1

    Publicatie van de ontvangst van meldingen, de ontvangst van aanvragen, ontwerpbesluiten en besluiten vindt uitsluitend plaats in het elektronische gemeenteblad van de gemeente Sint Anthonis, tenzij bij wettelijk voorschrift een andere wijze van publicatie is voorgeschreven.

  • 2

    De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester kan in voorkomend geval, naast de publicatie in het elektronisch gemeenteblad, tevens voorzien in een schriftelijke publicatie.

Artikel 4 Nieuw Artikel

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 10 december 2012.

De Raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

mr. A.P.J.L. Keijzers M.L.P. Sijbers