Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Besluit Werkgeverschap griffie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit Werkgeverschap griffie
CiteertitelBesluit Werkgeverschap griffie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet
  2. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-12-201201-01-2021Nieuw

17-09-2012

Peelrandwijzer

TK2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Werkgeverschap griffie

De Raad van de gemeente Sint Anthonis;

gelezen het voorstel van het Presidium van de gemeenteraad van 21 augustus 2012 en gelezen de ledenbrief van het College voor Arbeidszaken van de VNG d.d. 5 juli 2011;

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Ge-meentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

Artikel Besluit  

1. een werkgeverscommissie in te stellen;

2. aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet*, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107 e, eerste lid van de Gemeentewet**;

3. het delegatiebesluit d.d.15 september 2003 waarin de gemeenteraad bevoegdheden met betrekking tot werkgeverstaken aan het college delegeert, in te trekken;

4. vast te stellen de “Verordening werkgeverscommissie gemeente Sint Anthonis“.

5. de arbeidsvoorwaardenregelingen van de gemeente Sint Anthonis, zoals deze gelden voor het ambtelijk personeel van het college van burgemeester en wethouders, over te nemen en vast te stellen voor de griffie.

 

* De vaststelling van regelingen (algemeen verbindende voorschriften) blijft bij de raad, de te nemen perso-nele besluiten en dergelijke worden gedelegeerd.

**Dus met uitzondering van benoeming, schorsing en ontslag griffier, de vaststelling van de instructie grif-fier, de vervanging van de griffier en de vaststelling van de organisatieverordening.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de

Raad van de gemeente Sint Anthonis van 17 september 2012.

De Raad voornoemd,

de griffier,   de voorzitter,

mr. A.P.J.L. Keijzers   M.L.P. Sijbers