Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Beleidsregels woonwagenlocatie De Hoef

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels woonwagenlocatie De Hoef
CiteertitelBeleidsregels woonwagenlocatie De Hoef
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. bronvermelding
 2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-2013Nieuwe Beleidsregel

01-03-2011

Elektronisch gemeenteblad 30-10-2013

oppersS&B

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels woonwagenlocatie De Hoef

Het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis;

gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen:

Beleidsregels woonwagenlocatie De Hoef

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a. Bewoner(s): de persoon of personen die woonachtig zijn in een woonwagen op woonwagenlocatie De Hoef in Sint Anthonis en daarvoor aan Mooiland Maasland een huurbedrag per maand betalen.

b. Woonwagen: een voor bewoning bestemd gebouw, dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst.

c. Standplaats: een kavel(deel), bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingennet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten.

Artikel 2 Herhuisvesting

 • 1

  De bewoner(s) mag herhuisvesting in een reguliere huurwoning worden aangeboden.

 • 2

  Het staat bewoner(s) vrij dit aanbod te accepteren of te weigeren.

Artikel 3 Leegkomende woonwagens

 • 1

  Een leegkomende woonwagen, op welke wijze dan ook, wordt niet opnieuw te huur aangeboden.

 • 2

  Een leeggekomen woonwagen wordt van de standplaats verwijderd en verkocht.

 • 3

  De standplaats wordt gesaneerd.

Artikel 4 Vervanging

 • 1

  Een woonwagen die door ouderdom, vernieling, brand of iets vergelijkbaars niet langer bewoonbaar is, wordt niet vervangen.

 • 2

  De woonwagen wordt van de standplaats verwijderd.

 • 3

  De standplaats wordt gesaneerd.

Artikel 5 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien, beslist het college van burgemeester en wethouders naar redelijkheid.

Artikel 6 Nieuw Artikel

 • 1

  De beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: ‘Beleidsregels woonwagenlocatie De Hoef’.

Aldus besloten in de collegevergadering van 1 maart 2011

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis,

de secretaris,                                      de burgemeester,

Mr. G.J.M. Timmermans                             M.L.P. Sijbers