Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer Sint Anthonis 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer Sint Anthonis 2014
CiteertitelBesluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer Sint Anthonis 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpautomatisering en informatisering

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder afdeling 2.3 “Verkeer langs elektronische weg”

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-2014Nieuwe regeling

21-01-2014

Elektronisch Gemeenteblad

e-berichtenverkeer

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer Sint Anthonis 2014

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Sint Anthonis, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder afdeling 2.3 “Verkeer langs elektronische weg”;

gelezen het voorstel aan burgemeester en wethouders en de burgemeester d.d. 7 januari 2014;

overwegende dat:

- de gemeente  het berichtenverkeer langs elektronische weg gaat openstellen;

- de Algemene wet bestuursrecht regels bevat voor het verkeer langs elektronische weg;

- deze regels van toepassing zijn op het verkeer langs elektronische weg als de betreffende bestuursorganen kenbaar hebben gemaakt dat deze weg is geopend;

- de betreffende bestuursorganen nadere eisen kunnen stellen aan het gebruik van deze elektronische weg;

B E S L U I T E N:

I. het berichtenverkeer langs elektronische weg tussen burgers en de gemeente  open te stellen, voor zover dit betreft e-mailberichten of berichten die zijn verzonden via een webformulier op de gemeentelijke website;

II. de navolgende nadere eisen vast te stellen betreffende het gebruik van de elektronische weg ten behoeve van berichtenverkeer van en naar de gemeente Sint Anthonis.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. elektronische berichten; informatie die in de vorm van e-mailberichten of door middel van berichten via het daarvoor bestemde webformulier op de gemeentelijke website is verzonden. Overige vormen van elektronisch verkeer, bijvoorbeeld SMS berichten,

zijn uitgesloten.

b. gemeentelijke website: de internetsite van de gemeente Sint Anthonis, www.sintanthonis.nl;

c. algemene postbus: de elektronische postbus van de gemeente Sint Anthonis, die niet is gekoppeld aan een specifieke medewerker van de gemeente Sint Anthonis, maar aan de organisatie als geheel, postbus@sintanthonis.nl;

d. webformulier: het formulier dat op de gemeentelijke website is geplaatst ten behoeve van het gebruik van de elektronische weg;

e. DigiD: een landelijk systeem om de identiteit van personen te verifiëren die langs elektronische weg toegang zoeken tot een bij de voorziening aangesloten bestuursorgaan;

f.  bestuurlijke berichten: elektronische aanvragen, bezwaarschriften, klachten en zienswijzen die worden ontvangen of verzonden door of namens een bestuursorgaan. 

 

Artikel 2 Openstelling elektronische weg

 • 1

  Berichten kunnen elektronisch naar de gemeente Sint Anthonis worden verzonden via de algemene postbus.

 • 2

  Bestuurlijke berichten worden alleen in behandeling genomen wanneer deze zijn verstuurd via het daarvoor bestemde webformulier. Uitzondering hierop vormen bezwaarschriften in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Deze dienen schriftelijk te worden ingediend

   

 • 3

  Overige elektronische berichten worden alleen in behandeling genomen wanneer deze verstuurd zijn via het daarvoor bestemde webformulier op de gemeentelijke website of wanneer deze verzonden zijn naar de algemene postbus.

   

Artikel 3 Ondertekening van webformulieren

Als elektronische handtekening ter ondertekening van het elektronisch berichtenverkeer als bedoeld in artikel 2:16 Algemene wet bestuursrecht, wordt aangemerkt de uitgegeven toegangscode (DigiD) tot de webserver van de gemeente.

 

Artikel 4 Weigering van elektronische berichten

Berichten waarvan de bijlagen niet geopend kunnen worden, die de maximale e-mail grootte overschrijden of een virus bevatten worden geweigerd en niet in behandeling genomen.

 

Artikel 5 Wijze van verzending van aanvullende informatie

Aanvullende informatie en bijlagen kunnen alleen digitaal ingevoegd worden bij het te gebruiken webformulier. Een combinatie van het gebruiken van het webformulier voor elektronisch berichtenverkeer en het per post versturen van de aanvullende informatie en bijlagen is niet mogelijk.

 

Artikel 6 Ontvangstbevestiging

Voor elektronische berichten die binnenkomen via een webformulier op de gemeentelijke website wordt automatisch een technische ontvangstbevestiging verstuurd. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht, technisch gezien, in goede orde is ontvangen.

 

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin dit besluit niet voorziet beslist het betreffende bestuursorgaan. 

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer Sint Anthonis 2014”.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

 

Ondertekening

Sint Anthonis, 21 - 01- 2014

Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis,

de secretaris,                                     de burgemeester,

Ir. S. Middelkamp                               M.L.P. Sijbers