Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Winkeltijdenverordening Sint Anthonis 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening Sint Anthonis 2014
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-2014Herziening

27-01-2014

Elektronisch gemeenteblad

DIV2014

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening Sint Anthonis 2014

De Raad van de gemeente Sint Anthonis;

 

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 10 december

2013;

 

gelet op de reacties dienaangaande van de ondernemersvereniging SWO en de

dorpsraden;

 

gelet op het bepaalde in de Winkeltijdenwet;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de volgende Winkeltijdenverordening Sint Anthonis 2014

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a.  wet: de Winkeltijdenwet;

b.  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

c.  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag; 

d.  werkdagen: maandag tot en met zaterdag; 

e.  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet. 

Artikel 2 Vrijstelling zon- en feestdagen

 • 1

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, en tweede lid van de wet vervatte verboden geldt van 06.00 uur tot 22.00 uur een algemene vrijstelling.

 • 2

  De in lid 1 vermelde vrijstelling geldt niet op:

  a.  Goede vrijdag, na 19.00 uur

  b.  Eerste Paasdag;

  c.  Hemelvaartsdag;

  d.  4 mei, na 19.00 uur;

  e.  Eerste Pinksterdag;

  f.  24 december, na 19.00 uur;

  g.  Eerste Kerstdag

   

Artikel 3 Individuele ontheffingen

 • 1

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

   

 • 2

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de ontheffing voorschriften verbinden. 

 • 3

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel/straatverkoop.

   

 • 4

  Op de ontheffing bedoeld in dit artikel is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 4 Beslistermijn

 • 1

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 5 Intrekken of wijzigen ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

a.  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b.  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in

verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is

vereist;

c.  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel

gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter

plaatse;

d.  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden

nagekomen;

e.  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of,

bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

f.  de houder dit aanvraagt.

 

Artikel 6 Toezicht

Met het toezicht op het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

 

Artikel 7 Intrekking oude verordening

De Verordening winkeltijden Sint Anthonis, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 14 oktober 1996, wordt ingetrokken met ingang van het tijdstip van inwerking treden van deze verordening. 

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking.  

 • 2

  Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening Sint Anthonis 2014. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de

Raad van de gemeente Sint Anthonis van 27 januari

2014.

De Raad voornoemd,

de griffier,                          de voorzitter,

mr. A.P.J.L. Keijzers        M.L.P. Sijbers

 

Toelichting 1  

Algemene toelichting 

 

Op 1 juli 2013 is een wijziging van de Winkeltijdenwet in werking getreden.

Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op

zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelf

bestaan. Gemeenten kunnen na de wetswijziging echter zelf bepalen of – en in hoeverre

– zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. 

 

De met betrekking tot deze verordening meest relevante bepalingen van de

Winkeltijdenwet, de artikelen 2 en 3, luiden na de wetswijziging als volgt:

 

Artikel 2

1.  Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

a.  op zondag;

b.  op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op

Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en

tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur;

c.  op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

2.  Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de

uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden

of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

 

Artikel 3

1.  De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

2.  De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing

van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen.

3.  De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.

 

De bevoegdheid van gemeenten wordt zo ruim dat zowel algehele handhaving van de verboden als het volledig terzijde stellen daarvan tot de mogelijkheden behoort. Hetzelfde geldt voor alle opties die daartussen zitten.

 

Artikelgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de definitie van winkel wordt verwezen naar artikel 1 van de Winkeltijdenwet. Daarin is een winkel gedefinieerd als: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht.

 

Voor de omschrijving van het begrip feestdag is aansluiting gezocht bij artikel 2, eerste lid onder b van de Winkeltijdenwet. In de wet is geen definitie opgenomen van feestdag, maar worden de volgende dagen genoemd als dagen waarop de winkels gesloten moeten

zijn (naast de zondag): Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag. Deze dagen zijn in artikel 1 van de verordening gedefinieerd als feestdag. Daarnaast noemt artikel 2, eerste lid onder b van

de Winkeltijdenwet nog drie dagen waarop de winkels gesloten moeten zijn vanaf 19.00 uur: Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december.

 

Artikel 2 Vrijstelling zon- en feestdagen

In het eerste lid van de verordening wordt voor de zon- en feestdagen een algemene vrijstelling gegeven voor alle winkels en de straathandel. Alle winkeliers kunnen zelf bepalen of zij wel of niet van deze mogelijkheid gebruik maken. Voor de winkels die vallen onder het Activiteitenbesluit (o.a. supermarkten) geldt dat het laden en lossen in gebieden waar winkels en woningen e.d. in elkaar (directe) nabijheid gelegen, in de praktijk alleen kan plaatsvinden tussen 7.00 en 19.00 uur. Van de ondernemers wordt gevraagd dat zij goed communiceren en afspraken maken met de omwonenden aangaande de bevoorrading op zondag.  

 

In het tweede lid is, in overeenstemming met het verzoek van SWO, aangegeven op welke zon- en/of feestdagen de in het eerste lid genoemde vrijstelling niet geldt. 

 

Artikel 3 Individuele ontheffingen

In dit artikel wordt aan het college de bevoegdheid gegeven om ontheffing te verlenen van het verbod van winkelopenstelling en straathandel op zon- en feestdagen en voor de nachturen op werkdagen. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

Ook is aangegeven in wanneer een ontheffing kan worden geweigerd. Een aanvraag om een ontheffing is, bij niet tijdig beslissen, van rechtswege verleend.

 

Artikel 4 Beslistermijn

Geen nadere toelichting.

 

Artikel 5 Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen indien er sprake is van één of meer van de aangegeven situaties.

 

Artikel 6 Toezicht

Met het toezicht zullen zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

 

Artikel 7 Intrekking oude verordening

De op 14 oktober 1996 vastgestelde Verordening winkeltijden Sint Anthonis dient te worden ingetrokken.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

Er is er voor gekozen om de verordening direct na bekendmaking in werking te laten treden.