Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Beleidsregel ‘Eenmalige koopkrachttegemoetkoming Sint Anthonis 2014’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel ‘Eenmalige koopkrachttegemoetkoming Sint Anthonis 2014’
CiteertitelBeleidsregel ‘Eenmalige koopkrachttegemoetkoming Sint Anthonis 2014’
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpWWB

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 36a
 2. Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens
 3. artikel 2 vijfde lid Besluit koopkrachttegemoetkoming lage inkomens, de Wet werk en bijstand (WWB
 4. de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen (Ioaw
 5. de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)
 6. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-10-2014Nieuwe regelgeving

21-10-2014

Gemeenterubriek weekblad Sint Anthonis; website gemeente Sint Anthonis

I-SZ/2014/1318

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel

Eenmalige koopkrachttegemoetkoming Sint Anthonis2014’

 

Beleidsregel Eenmalige koopkrachttegemoetkoming,

gelet op de Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens, artikel 2 vijfde lid Besluit koopkrachttegemoetkoming lage inkomens, de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen (Ioaw), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

overwegende dat het college gehouden is aanvullende regels op te stellen behorende bij de Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens.

Artikel 1 Doelgroep

 • a.

  De doelgroep van de Eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014 bestaat uit inwoners van Sint Anthonis die 18 jaar of ouder zijn met een inkomen van maximaal 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

 • b.

  Alleen inwoners met de Nederlandse nationaliteit, of die rechtmatig in Nederland verblijven of aan Nederlander zijn gelijkgesteld, komen voor de tegemoetkoming in aanmerking.

 • c.

  Uitgesloten zijn gedetineerden, personen jonger dan 27 jaar die uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs kunnen volgen (en die in verband hiermee al dan niet aanspraak hebben op studiefinanciering) en personen van 18, 19 of 20 jaar die in een inrichting verblijven.

Artikel 2 Bedragen

 • a.

  De tegemoetkoming bedraagt € 100 voor een gezin, € 90 voor een alleenstaande ouder en € 70 voor een alleenstaande.

 • b.

  Voor de begrippen ‘gezin’, ‘alleenstaande ouder’ en ‘alleenstaande’ wordt verwezen naar de begripsbepaling zoals opgenomen in artikel 4 van de WWB.

Artikel 3 Peilmaand

Voor de bepaling van de hoogte van het inkomen, ter vaststelling of een persoon tot de doelgroep van rechthebbenden behoort, geldt als peildatum 1 september 2014.

Artikel 4 Aanvraag

 • a.

  Personen met een uitkering op grond van de WWB, IOAW of IOAZ ontvangen de tegemoetkoming ambtshalve uiterlijk in december 2014.

 • b.

  Personen zonder een onder a genoemde uitkering, maar van wie de inkomensgegevens bekend zijn bij het college, zullen de tegemoetkoming waar mogelijk ambtshalve toegekend krijgen.

 • c.

  Overige minima die tot de doelgroep behoren, kunnen een aanvraag alleen indienen middels het hiervoor bestemde aanvraagformulier (schriftelijk) ofwel via een aanvraag via de gemeentelijke website (digitaal).

 • d.

  Er vindt geen vermogenstoets plaats.

Artikel 5 Uiterste aanvraagtermijn

Aanvraagformulieren, schriftelijk of digitaal, kunnen tot uiterlijk 15 december 2014 worden ingediend bij het college.

Artikel 6 Inwerkingtreding en vervaldatum

 • a.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Beleidsregel Eenmalige koopkrachttegemoetkoming Sint Anthonis 2014;

 • b.

  Deze regeling treedt in werking de dag na die van bekendmaking;

 • c.

  Deze regeling komt te vervallen per 1 januari 2015

Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis,

de secretaris, de burgemeester,

Ir. S. Middelkamp M.L.P. Sijbers