Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Verordening Wmo Adviesraad 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wmo Adviesraad 2015
CiteertitelVerordening Wmo Adviesraad 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 47 Participatiewet
 2. Artikel 11 Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 3. Artikel 150 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-201501-01-201501-01-2020Gewijzigde regeling

12-03-2015

Elektronisch gemeenteblad

I-SZ/2014/1479

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wmo Adviesraad 2015

Onderwerp:

 

Vaststelling van de Verordening WMO Adviesraad 2015.

 

De Raad van de gemeente Sint Anthonis;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; gezien het advies van de WMO Adviesraad;

 

gelet op artikel 11 Wet maatschappelijke ondersteuning, artikel 47 van de Participatiewet en artikel 150 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat het noodzakelijk is om burgerparticipatie bij verordening te regelen;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de Verordening WMO Adviesraad 2015.

Artikel 1. Definities

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   college: het college van burgemeester en wethouders;

  • b.

   WMO: Wet maatschappelijke ondersteuning;

  • c.

   doelgroep: de personen/groepen, die vallen onder de werkingssfeer van de WMO en Participatiewet;

  • d.

   belangenorganisaties: organisaties die de belangen behartigen van de doelgroepen behorende bij de prestatievelden zoals beschreven in artikel 1 lid 1, onder g, van de WMO;

  • e.

   WMO Adviesraad: participatieorgaan, zoals bedoeld in deze verordening;

  • f.

   overlegvergadering: het overleg met de voor de WMO verantwoordelijke wethouder.

   

 • 2.

  Voor zover niet anders is bepaald worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in de WMO.

Artikel 2. Doelstelling

 • 1.

  Het doel van de WMO Adviesraad is, gelet op artikel 150 van de Gemeentewet en gelet op de artikelen 11 en 12 van de WMO en artikel 47 van de Participatiewet, om de algemene belangen, in het kader van de WMO en de Participatiewet, van de inwoners van de gemeente Sint Anthonis te behartigen.

 • 2.

  Door middel van de inbreng van en het overleg met de WMO Adviesraad wordt beoogd meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de uitvoering van de WMO en de Participatiewet.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden

De WMO Adviesraad heeft als gemeentelijk adviesorgaan het recht om initiatief te nemen, te beschikken over informatie en te adviseren.

 • 1.

  De WMO Adviesraad heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die de vorming van nieuw en de uitvoering van vastgesteld gemeentelijk beleid ten aanzien van de WMO en de Participatiewet betreffen.

 • 2.

  De WMO Adviesraad polst, informeert en oriënteert zich actief op ontwikkelingen en knelpunten die ervaren worden in de samenleving waar het de uitvoering van de WMO en de Participatiewet betreft. De WMO Adviesraad geeft de signalen door aan de gemeente.

 • 3.

  De WMO Adviesraad informeert de doelgroepen en organisaties als bedoeld in artikel 4, adequaat over de adviezen van de WMO Adviesraad betreffende de ontwikkeling en praktische uitvoering van beleid en regelingen van de gemeente op het gebied van de WMO en de Participatiewet.

 • 4.

  Op verzoek van de WMO Adviesraad kunnen deskundigen worden uitgenodigd om deel te nemen in een werkgroep met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp.

Artikel 4. Samenstelling WMO Adviesraad

 • 1.

  In de WMO Adviesraad hebben burgers en cliënten zitting die affiniteit hebben met individuele maatschappelijke ondersteuning, collectieve maatschappelijke ondersteuning,de WMO en de Participatiewet.

 • 2.

  Een evenwichtige en representatieve afspiegeling van de bevolking van de gemeente Sint Anthonis (samenstelling, leeftijdsopbouw) dient te wordennagestreefd.

 • 3.

  Medewerkers en bestuurders van de gemeente Sint Anthonis kunnen geen deel uit maken van de WMO Adviesraad.

 • 4.

  Bestuurders en medewerkenden van de gemeente en medewerkers ten behoeve van de in de gemeente werkzaam zijnde instellingen kunnen geen deel uit maken van de WMOAdviesraad.

Artikel 5. Benoeming en zittingsduur

 • 1.

  Teneinde leden van de doelgroepen en andere burgers de gelegenheid te geven zich kandidaat te stellen voor de WMO Adviesraad wordt door deze raad een oproep geplaatst in deplaatselijke media.

 • 2.

  De WMO Adviesraad verzorgt de selectie en doet een voordracht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis.

 • 3.

  De zittingsduur van de leden van de WMO Adviesraad is vier jaar, welke periode maximaaleenmaal verlengd kan worden.

 • 4.

  Een lid van de WMO Adviesraad kan zijn lidmaatschap tussentijds middels een schriftelijke kennisgeving beëindigen.

Artikel 6. Overleg

 • 1.

  Het college betrekt de WMO Adviesraad in een zo vroeg stadium bij de beleidsontwikkeling van beleid en regelingen betreffende de uitvoering van de WMO en Participatiewet.

 • 2.

  Ten minste driemaal per jaar vindt een overlegvergadering plaats met de verantwoordelijk wethouder. Verder is de verantwoordelijk wethouder op afroep beschikbaar.

 • 3.

  Het Dagelijks bestuur van de WMO Adviesraad stelt, in overleg met de verantwoordelijk wethouder, de agenda vast van de overlegvergaderingen met de verantwoordelijk wethouder.

 • 4.

  De coördinerende ambtenaar kan op afroep als toehoorder aanwezig bij vergaderingen van de WMO Adviesraad en ontvangt daartoe alle stukken.

Artikel 7. Advisering

 • 1.

  Het college legt onderwerpen als bedoeld in artikel 3 lid 1 middels een schriftelijke adviesaanvraag voor aan de WMO Adviesraad. In de aanvraag wordt expliciet vermeld over welke punten advies wordt gevraagd.

 • 2.

  De WMO Adviesraad brengt binnen zes weken na ontvangst van de adviesaanvraag schriftelijk advies uit aan het college.

  • a.

   Het besluit omtrent de advisering wordt bij meerderheid van stemmen genomen.

  • b.

   Minderheidsstandpunten worden apart vermeld.

   

 • 3.

  Indien het college een gevraagd of ongevraagd advies van de WMO Adviesraad niet overneemt, deelt het dat met redenen omkleed, uiterlijk binnen 6 weken, schriftelijk mee aan de WMO Adviesraad.

Artikel 8. Budget en faciliteiten

 • 1.

  Op verzoek van de WMO Adviesraad kan het college faciliteiten beschikbaar stellen die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de Adviesraad .

 • 2.

  De leden van de WMO Adviesraad hebben recht op een onkostenvergoeding.

 • 3.

  Het college faciliteert de WMO Adviesraad op grond van een tijdig ingediend werkprogramma en een begroting.

Artikel 9. Overige bepalingen

 • 1.

  De WMO Adviesraad behandelt geen zaken die op individuen betrekking hebben.

 • 2.

  De vergaderingen zijn in principe openbaar. De WMO Adviesraad kan bepalen dat een vergadering geheel of gedeeltelijk besloten is.

 • 3.

  Burgers en belanghebbenden hebben spreekrecht tijdens de vergaderingen van de WMO Adviesraad. Voor de beschrijving van het spreekrecht, zie huishoudelijk reglement.

Artikel 10. Inwerkingtreding en Citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening WMO Adviesraad 2015.

 • 3.

  De ‘Verordening Burgerparticipatie WMO gemeente Sint Anthonis 2008’, vastgesteld in de vergadering van 16 maart 2009 en de ‘Verordening Cliëntenparticipatie WWB en WIJ’,vastgesteld in de vergadering van 13 april 2010, worden ingetrokken op de dag van inwerkingtreding als bedoeld in het eerste lid.

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Sint Anthonis in zijn openbare vergadering van 12 maart 2015.

De Raad voornoemd,

de griffier,

mr. A.P.J.L. Keijzers

de voorzitter,

M.L.P. Sijbers

Toelichting

Artikelsgewijs

Enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven worden hier behandeld.

Artikel 2. Doelstelling

In dit artikel wordt het bestaan van de WMO Adviesraad bevestigd en wordt aangegeven dat het doel van dit orgaan enerzijds is de belangenbehartiging van de inwoners van de gemeente Sint Anthonis die zijn aangewezen op ondersteuning en anderzijds om een meerwaarde te creëren in de kwaliteit van de uitvoering van de WMO en Participatiewet.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden,

De taken van de WMO Adviesraad vloeien voort uit de doelstelling zoals verwoord in artikel 2. In het eerste lid wordt aangegeven dat de WMO Adviesraad fungeert als een adviesorgaan voor het college en dus niet voor de gemeenteraad. Uiteraard wordt daarmee niet uitgesloten dat de WMO Adviesraad door leden van de gemeenteraad kan worden geraadpleegd.

Ook blijft het mogelijk dat leden van de WMO Adviesraad zelf contact zoeken met gemeenteraadsleden. Dit behoort echter niet tot de, volgens deze verordening geformuleerde,structurele taak van de WMO Adviesraad.

De advisering betreffende zowel de ontwikkeling van nieuw beleid als de uitvoering van vastgesteld beleid, richt zich mede op alle relevante aspecten, waaronder de inhoud, devoortgang, de controle en de evaluatie.

Artikel 4 . Samenstelling WMO Adviesraad

De WMO Adviesraad zal bestaan uit burgers en klanten in het bijzonder die affiniteit hebben met georganiseerde en niet georganiseerde doelgroepen die behoren bij de prestatievelden, of zich betrokken voelen bij de genoemde terreinen en sectoren. Een evenwichtige leeftijdsopbouw en samenstelling, overeenkomstig de samenstelling en leeftijdsopbouw van de bevolking van de gemeente, is van belang.

Artikel 5. Benoeming en zittingsduur

In dit artikel wordt geregeld op welke wijze nieuwe leden van de Adviesraad worden geworven. In principe geldt een zittingsduur van 4 jaar met de mogelijkheid van een verlenging van maximaal 4 jaar ofwel een zittingsperiode. Indien zich na afloop van een zittingsperiode onvoldoende nieuwe kandidaten hebben gemeld kan naar bevind van zaken worden gehandeld. Aangezien alle leden voor de eerste zittingstermijn gelijktijdig aantreden bestaat het risico dat na de eerste periode van vier jaar de volledige raad aftreedt. Om dit te ondervangen wordt voor de eerste periode door de WMO Adviesraad een overgangsregeling opgesteld.

Artikel 6. Overleg

In dit artikel worden de vormen van overleg geregeld, te weten:

de vergaderingen van de WMO Adviesraad zelf, al dan niet met de coördinerende ambtenaar en de overlegvergaderingen met de wethouder.

Artikel 7. Advisering

In dit artikel wordt de werkwijze van de WMO Adviesraad met betrekking tot de advisering beschreven.

Artikel 8. Budget en faciliteiten

Voor kleine kosten kan een budget voor een onkostenvergoeding worden opgenomen in de jaarlijkse begroting. In de begroting wordt ook aangegeven wat de geschatte kosten zijn voor het kunnen inschakelen van een deskundige derde of het kunnen bezoeken van relevante congressen of workshops of andere vormen van deskundigheidsbevordering. Ook de kosten van de communicatie met de ‘achterban’ worden opgenomen in de begroting. Jaarlijks moet over de besteding van dit bedrag verantwoording worden afgelegd.

Op verzoek van de WMO Adviesraad kunnen ook, indien mogelijk, bepaalde faciliteiten beschikbaar worden gesteld die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de Adviesraad. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het door de gemeente beschikbaar stellen van een vergaderruimte of spreekkamer, kopieerfaciliteiten of aan vergoeding van de kosten van kinderopvang. Een verzoek om faciliteiten ter beschikking te stellen wordt in de vorm van een aanvraag gericht aan het college.