Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Beleidsregels zoektermijn 27+ 2015.1

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels zoektermijn 27+ 2015.1
CiteertitelBeleidsregels zoektermijn 27+ 2015.1
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet
 2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 3. Wet inkomensvoorziening gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-201601-01-2015Nieuwe beleidsregels

12-01-2016

Elektronisch Gemeenteblad

I-SZ/2015/3196

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels zoektermijn 27+ 2015.1

Beleidsregels zoektermijn 27+

 

Betreffende de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

 

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I Algemeen 2

Hoofdstuk II Zoektermijn 2

Hoofdstuk III Slotbepalingen 3

Toelichting 4

Hoofdstuk I Algemeen

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   college: het college van burgemeester en wethouders;

  • b.

   uitkering: de door het college verleende bijstand in het kader van de Participatiewet en de uitkering in het kader van de IOAW en IOAZ;

  • c.

   Participatiewet: de Participatiewet met inbegrip van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).

Hoofdstuk II Zoektermijn

 

Artikel 2. Zoektermijn voor personen van 27 jaar of ouder

 • 1.

  De zoektermijn van 4 weken geldt voor personen van 27 jaar of ouder die zich melden voor een uitkering en start vanaf datum melding voor een uitkering.

 • 2.

  De activiteiten tijdens de zoekperiode worden door het college schriftelijk aan de belanghebbende kenbaar gemaakt.

 • 3.

  In overleg met belanghebbende komt de feitelijke aanvraag pas tot stand na de zoektermijn van 4 weken. Dit wordt schriftelijk bevestigd.

 • 4.

  Als belanghebbende eerder een aanvraag wil indienen dan wordt die wens gerespecteerd en volgt een hersteltermijn omdat gegevens over houding en gedrag van belanghebbende tijdens de zoekperiode nog ontbreken.

Artikel 3. Afzien van een zoektermijn

Het college ziet af van een zoektermijn als bedoeld in het vorige artikel in de volgende situaties:

 • a.

  als de uitkering aansluit op een beëindiging van een WW-uitkering;

 • b.

  als belanghebbende een zeer lage kans heeft op uitstroom naar werk;

 • c.

  als er sprake is van ‘broodnood’ en het uitstellen van een aanvraag grote geldproblemen oplevert;

 • d.

  als belanghebbende met een vluchtelingenstatus vanuit een AZC in de gemeente komt wonen;

 • e.

  als belanghebbende in een verpleeg- of verzorgingsinstelling verblijft;

 • f.

  als een zoektermijn in redelijkheid en billijkheid niet van belanghebbende gevergd kan worden door bijzondere omstandigheden.

Hoofdstuk III Slotbepalingen

 

Artikel 4. Gevallen waarin de beleidsregels niet voorzien

Inzake de onderwerpen die vallen onder de discretionaire bevoegdheid van het college, waarin deze beleidsregels niet voorzien, beslist het college.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en werken terug tot en met 1 januari 2015, behoudens situaties waarbij sprake is van negatieve gevolgen voor de belanghebbende.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervangen de eerder door het College van burgemeester en wethouders op 27 januari 2015 vastgestelde notitie ‘Zoektermijn personen van 27 jaar en ouder’.

 • 3.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels zoektermijn 27+ 2015.1”.

 

Sint Anthonis, 12 januari 2016

 

Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis,

 

De secretaris, De burgemeester,

 

Drs. Ing. N.M.P. van Hooy, M.L.P. Sijbers

Toelichting op de beleidsregels zoektermijn 27+ 2015.1

Artikel 1. Begripsbepalingen

Dit artikel bevat de begripsbepalingen die op deze beleidsregels van toepassing zijn.

Artikel 2. Zoektermijn voor personen van 27 jaar en ouder

De wetgever heeft er voor gekozen om in de Participatiewet de zoektermijn verplicht te stellen voor de jongeren tot 27 jaar. Zij staan aan het begin van hun loopbaan en dienen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. De regering benadrukt hiermee dat de jongere in zijn eigen inkomen moet voorzien. Hiermee wordt het activerende karakter van de Participatiewet benadrukt.

Dit principe geldt ook voor de groep van 27+ -ers. Ook zij moeten inzien dat een beroep doen op de samenleving alleen bedoeld is voor mensen die het echt nodig hebben. Het past in de tijdgeest om mensen eerst op eigen kracht een oplossing voor zelfstandigheid te laten zoeken voordat de overheid hulp biedt.

Voor personen van 27 jaar en ouder is de zoektermijn niet als een verplichting opgenomen in de Participatiewet. De gemeente kan er voor kiezen om een zoektermijn ook te vragen van 27 + -ers. Met instemming van de klant komt de feitelijke aanvraag pas tot stand na de 4 weken zoektermijn. Die afspraak wordt ook richting klant bevestigd. Uiteraard komt een aanvraag wel eerder tot stand indien de klant dat wenst (CRvB 18-06-2015, nrs. 14/588 WWB e.a.).

Artikel 3. Afzien van een zoektermijn

Maatwerk leveren staat hoog in het vaandel bij de afdeling Sociale Zaken. Het opleggen van de zoektermijn aan personen van 27 + -ers staat dit principe niet in de weg. Er zijn situaties benoemd waarbij geen zoektermijn gevraagd wordt. Indien zich vanuit de praktijk andere situaties aandienen, kan de genoemde ‘lijst’ worden aangevuld. Soms kan het vragen van een zoektermijn in redelijkheid en billijkheid (nog) niet van een persoon gevergd worden. Een zorgvuldig afgewogen geïndividualiseerde benadering is dan geboden.

Te denken valt aan onvoorziene echtscheidingen, waarbij de klant sociaal/emotioneel en ook financieel volledig uit zijn evenwicht is.

Ook kan worden gedacht aan asielzoekers en uitgenodigde vluchtelingen, die voor het eerst zelfstandige woonruimte krijgen en gedurende de daarop volgende 4 weken hun volledige aandacht nodig zullen hebben voor het regelen van diverse zaken, zoals woninginrichting, school voor de kinderen, zoeken huisarts en aanvragen toeslagen en kortingen.

Artikel 4. Gevallen waarin de beleidsregels niet voorzien

Het college besluit in gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

Spreekt voor zich.