Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Reglement burgerlijke stand 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand 2016
CiteertitelReglement burgerlijke stand 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 2. de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 3. artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-09-201601-08-2016Nieuwe regeling

19-07-2016

Elektronisch Gemeenteblad

Z-16-19329 INT/015836

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994 en artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen het “Reglement burgerlijke stand 2016”, ofwel het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

 

Artikel 1. Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: ·Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het besluit: ·Besluit burgerlijke stand 1994;

 • c.

  de ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • d.

  de buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • e.

  het gemeentehuis: alle locaties welke bij raadsbesluit als zodanig zijn aangewezen;

 • f.

  openbare locatie: locaties in eigendom van de gemeente.

Artikel 2. Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente Sint Anthonis;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is drie.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders kan voor één dag een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen. Deze (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand dient te zijn benoemd tot (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en als zodanig te zijn beëdigd. Een schriftelijk verzoek is noodzakelijk.

Artikel 3. Benoemingsperiode.

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit bepaalde periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen waarin de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2.

  De buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit bepaalde periode benoemd.

Artikel 4. Locatie.

Met betrekking tot de locatie van de huwelijksvoltrekkingen kent de gemeente de volgende mogelijkheden:

 • 1.

  De kosteloze huwelijksvoltrekkingen vinden plaats in het gemeentehuis in een door de gemeente gekozen ruimte, waarbij spreekkamer 0.10 de voorkeur heeft.

 • 2.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

 • 3.

  Als huis der gemeente waar huwelijken kunnen worden voltrokken is de gehele gemeente Sint Anthonis aangewezen, onder de voorwaarden zoals gesteld in het “Protocol voor huwelijken op locatie in de gemeente Sint Anthonis”.

Artikel 5. Leiding van het bureau.

De consulent burgerzaken van het bureau burgerlijke stand is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 6. Vormen van huwelijksvoltrekking.

 • 1.

  De huwelijksvoltrekking als bedoeld in artikel 4, lid 1:

 • a.

  Is uitsluitend bedoeld voor ingezetenen indien tenminste één van de partners staat ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Sint Anthonis;

 • b.

  duurt maximaal 10 minuten;

 • c.

  vindt plaats in aanwezigheid van maximaal 10 personen, inclusief het bruidspaar, kinderen jonger dan 12 jaar worden niet meegerekend;

 • d.

  wordt verricht door een door de gemeente aangewezen ambtenaar van de burgerlijke stand zonder voorafgaand gesprek en zonder toespraak.

 • 2.

  De huwelijksvoltrekking als bedoeld in artikel 4, lid 2:

 • a.

  duurt maximaal 30 minuten;

 • b.

  vindt plaats in aanwezigheid van maximaal 75 personen exclusief het bruidspaar, de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand;

 • c.

  wordt verricht met ondersteuning van een gemeentelijke bode en

 • d.

  wordt verricht door een door de gemeente aangewezen (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2.

 • 3.

  De huwelijksvoltrekking als bedoeld in artikel 4, lid 3:

 • a.

  duurt maximaal 30 minuten;

 • b.

  vindt plaats in aanwezigheid van het maximale aantal personen dat is toegestaan om de veiligheid te kunnen waarborgen, of zoveel als door ons veilig wordt geacht;

 • c.

  wordt verricht door een door de gemeente aangewezen (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2.

 • d.

  in bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en wethouders besluiten af te wijken van het gestelde onder a.

Artikel 7. Reservering huwelijk

 • 1.

  Een huwelijk als bedoeld in artikel 6, lid 1, dient minimaal twee weken voor de huwelijksvoltrekking te zijn vastgelegd.

 • 2.

  Een huwelijk als bedoeld in artikel 6, lid 2 en lid 3, dient minimaal een maand voor de huwelijksvoltrekking te zijn vastgelegd.

Artikel 8. Bezoldiging

De bezoldiging voor het voltrekken van een huwelijk door de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zoals bedoeld in artikel 2, lid 3 is geregeld in de “Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Sint Anthonis en Boxmeer”.

Artikel 9. Dagen en tijden

 • 1.

  Het voltrekken van huwelijken is mogelijk op maandag tot en met zondag van 09.00 tot 20.00 uur, mits het geen algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet betreft óf een andere door het college van burgemeester en wethouders aangewezen dag waarop het bureau van de burgerlijke stand niet of slechts gedeeltelijk is geopend, met dien verstande dat er voor een huwelijk op locatie een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand beschikbaar is.

 • 2.

  Kosteloze huwelijken worden voltrokken in het gemeentehuis op maandag en dinsdag om 09.00 uur.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek voor overige werkzaamheden geopend:

  • ·

   maandag van 09.00 tot 18.30 uur

  • ·

   dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur

   mits het geen algemeen erkende feestdag of daarmee gelijkgestelde feestdag

   in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet betreft, of een andere

   door het college van burgemeester en wethouders aangewezen dag waarop

   het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door het college van burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 5.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan het college van burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 6.

  In bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het tweede lid aangegeven uren.

Artikel 10. Schakelbepaling

De bepalingen in dit reglement over een huwelijk c.q. het voltrekken van een huwelijk zijn ook van toepassing op het geregistreerde partnerschap en het registreren van een partnerschap, en tevens op de omzetting van een partnerschap in een huwelijk.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als “Reglement burgerlijke stand 2016”.

 • 2.

  Het reglement treedt in werking op 1 augustus 2016, nadat het bekend is gemaakt.

 • 3.

  Het “Reglement burgerlijke stand 2013” wordt met ingang van 1 augustus 2016 ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 19 juli 2016.

De secretaris, De burgemeester,

Drs.ing. N.M.P. van Hooy, M.L.P. Sijbers