Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Beleidsregels bewoning bedrijfswoningen buitengebied gemeente Sint Anthonis

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels bewoning bedrijfswoningen buitengebied gemeente Sint Anthonis
CiteertitelBeleidsregels bewoning bedrijfswoningen buitengebied gemeente Sint Anthonis
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 3:42 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2017Onbekend

20-12-2016

Elektronisch Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels bewoning bedrijfswoningen buitengebied gemeente Sint Anthonis

 

 

Inleiding

Gebleken is dat in het buitengebied van de gemeente Sint Anthonis bedrijfswoningen worden bewoond door personen waarvan onduidelijk is of hun huisvesting noodzakelijk is gelet op de bestemming. Voor het bepalen van deze noodzakelijkheid worden de onderhavige beleidsregels toegepast.

 

Is de huisvesting gezien dit beleid noodzakelijk gelet op de bestemming, dan is de bewoning toegestaan op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan of de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Is dat niet het geval, dan is sprake van bewoning in strijd met het bestemmingsplan c.q. de bestemmingplannen. Handhavend optreden behoort dan tot de mogelijkheden.

 

Deze beleidsregels bestaan uit de volgende 7 artikelen:

Artikel 1: Begripsbepalingen

 • 1.

  Bedrijfswoning: een woning in of bij een gebouw of op een terrein, bedoeld voor het huishouden van één persoon of gezin, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming noodzakelijk is.

 • 2.

  Huishouden: één, of meerdere personen, die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke verbondenheid gericht op een duurzaam samenzijn.

 • 3.

  Rustende boer: het voormalig agrarisch bedrijfshoofd, die nog enige tijd in de bedrijfswoning blijft wonen nadat hij zijn werkzaamheden voor het agrarisch bedrijf heeft gestaakt of nadat het agrarisch bedrijf is opgehouden te bestaan.

 

Voor deze begrippen is aansluiting gezocht bij de begripsbepalingen uit het bestemmingsplan “Buitengebied Sint Anthonis 2013”. Het derde begrip is ten behoeve van deze beleidsregels omschreven.

Artikel 2: Noodzakelijkheid huisvesting

Om te kunnen beoordelen of de huisvesting van de betrokkene(n) in de bedrijfswoning noodzakelijk is gelet op de bestemming, worden de volgende criteria gehanteerd:

 • 1.

  De huisvesting is noodzakelijk voor het houden van toezicht.

 • 2.

  De huisvesting is noodzakelijk voor een doelmatige bedrijfsvoering.

 

Wordt aan één van beide criteria voldaan, dan is sprake van huisvesting die gelet op de bestemming noodzakelijk is.

Artikel 3: Algemene afwegingscriteria: noodzaak in verband met toezicht

Indien aan de volgende 3 eisen wordt voldaan is de huisvesting noodzakelijk voor het houden van toezicht:

 • ·

  Het houden van toezicht is niet alleen nodig gedurende reguliere openingstijden, maar ook daarbuiten.

 • ·

  Direct toezicht is noodzakelijk omdat een calamiteit alleen kan worden voorkomen door onmiddellijk ingrijpen.

 • ·

  Vanwege bijzondere bedrijfsprocessen is direct toezicht nodig. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij levend materiaal waarbij continue aanwezigheid noodzakelijk is.

Artikel 4: Algemene afwegingscriteria: noodzaak in verband met doelmatige bedrijfsvoering

Indien aan de volgende 3 eisen wordt voldaan is de huisvesting noodzakelijk voor een doelmatige bedrijfsvoering:

 • ·

  De persoon die de bedrijfswoning heeft betrokken is aantoonbaar daadwerkelijk en duurzaam bij de dagelijkse bedrijfsvoering betrokken.

 • ·

  De directe aanwezigheid van de bewoner is noodzakelijk vanwege het bijzondere verloop van het (interne) productieproces. Het productieproces ter plaatse vergt zoveel tijd en aandacht van de bewoner van de bedrijfswoning dat op grond daarvan een redelijk belang om op het bedrijfsperceel te wonen aanwezig geacht mag worden.

 • ·

  Aanwezigheid is noodzakelijk vanwege het product dat het bedrijf aanbiedt. De aan- en/of afvoer van producten is zodanig en zo frequent, dat dit plaats moet vinden op ongeregelde tijden en kan niet op een andere wijze georganiseerd worden binnen datgene dat binnen het maatschappelijk en zakelijk verkeer als redelijk wordt geacht (extern productieproces).

Artikel 5: Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders treden in ieder geval niet handhavend op tegen bewoning van een agrarische bedrijfswoning door een rustende boer. Aan de rustende boer wordt een persoonsgebonden gedoogbeschikking verstrekt.

 

Toelichting: het is onredelijk bezwarend voor een rustende boer om zijn woning te moeten verlaten nadat hij zijn werkzaamheden voor het agrarisch bedrijf heeft gestaakt of nadat het agrarische bedrijf is gestopt, mede omdat de rustende boer in het algemeen op leeftijd is. Verder betreft het relatief kortdurende bewoning, omdat de bewoning gebonden is aan de betreffende persoon. In het geval dat het bedrijf voort bestaat, vervult de rustende boer in het algemeen nog wel een toezichthoudende functie. Het beleid voorkomt verpaupering en verloedering van de bebouwing. Het beleid zorgt ook voor een invulling van vrijkomende agrarische bebouwing die anders wellicht leeg komt te staan en dan in verval kan raken. Tot slot verdient vermelding dat het niet de bedoeling is dat er een extra bedrijfswoning ontstaat.

Artikel 6: Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidsregels bewoning bedrijfswoningen buitengebied gemeente Sint Anthonis”.

Artikel 7: Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking de dag na publicatie zoals beschreven in artikel 3:42 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Burgemeester en wethouders 20 december 2016,

T. (Tijs) J. Breuer , M.(Marleen) L.P. Sijbers

secretaris a.i. , burgemeester