Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Compensatie Zorgkosten 2017
CiteertitelRegeling Compensatie Zorgkosten 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 2. Participatiewet
 3. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2021Uitbereiding

01-11-2016

Elektronisch Gemeenteblad

I-SZ/2016/1995

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis besluit tot uitbreiding van de gemeentelijke Regeling Compensatie Zorgkosten met inachtneming van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

Verder ook te noemen als: “regeling”.

Artikel 1. Begrippen

Alle begrippen die in deze regeling worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Algemene wet bestuursrecht, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis;

 • b.

  Bijstand: een uitkering ter voorziening in het levensonderhoud;

 • c.

  Bijstandsnorm: de geldende uitkeringsnorm op grond van de Participatiewet;

 • d.

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • e.

  Eigen bijdrage Wmo: de eigen bijdrage op grond van de Wmo;

 • f.

  CAK: het Centraal Administratie Kantoor, de organisatie die de bijdrage Wmo int;

 • g.

  CZV: collectieve ziektekostenverzekering via de gemeente;

 • h.

  Verzekeraar: de verzekeringsmaatschappij waarbij de gemeente de collectieve ziektekostenverzekering heeft afgesloten;

 • i.

  Eigen Risico: het jaarlijks verplichte eigen aandeel in de ziektekosten;

 • j.

  Gemeentepakket: de polis binnen de CZV.

Artikel 2. Rechthebbenden

Als rechthebbenden worden aangemerkt:

 • a.

  De in Nederland woonachtige Nederlander vanaf 18 jaar of een daarmee gelijkgestelde vreemdeling, die volgens de gemeentelijke basisadministratie woonachtig is in de gemeente Sint Anthonis; én,

 • b.

  Een inkomen heeft lager of gelijk aan 115 % van de geldende bijstandsnorm; én,

 • c.

  Geen vermogen heeft boven de geldende vermogensgrens volgens de bijstand.

 • d.

  Een persoon welke uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs volgt komt niet in aanmerking voor de regeling.

Artikel 3. Compensatie via de Wmo

De gemeentelijke regeling voorziet in een financiële compensatie voor de eigen bijdrage die is verbonden aan de Wmo voorziening.

Artikel 4. Compensatie via de CZV

De gemeentelijke regeling voorziet in een financiële bijdrage in de maandpremie van het Gemeentepakket.

Artikel 5. Voorwaarden voor recht op compensatie

 • a.

  Een rechthebbende komt in aanmerking voor compensatie via de Wmo indien men zorg ontvangt op grond van de Verordening Wmo en daarvoor een eigen bijdrage is verschuldigd; én of,

 • b.

  Een rechthebbende komt in aanmerking voor compensatie via de CZV indien men deelneemt aan de collectiviteit en premie betaald voor het Gemeentepakket.

Artikel 6. Uitvoering van de compensatie

 • a.

  Personen die in aanmerking komen voor de regeling worden voor de eigen bijdrage Wmo gecompenseerd via het geautomatiseerde systeem van het CAK.

 • b.

  Personen die in aanmerking komen voor de regeling worden voor de maandpremie van het Gemeentepakket gecompenseerd via de verzekeraar.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

De Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 treedt in werking per 1 januari 2017.

 

De regeling wordt aangehaald als “Regeling Compensatie Zorgkosten 2017”.

 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 25 oktober2016.

 

 

Secretaris a.i., De burgemeester,

T.(Tijs) J. Breuer M. (Marleen) L.P. Sijbers

TOELICHTING

De gemeentelijke Regeling Compensatie Zorgkosten (RCZ) is in 2015 tot stand gekomen ter vervanging van de vervallen landelijke regelingen: de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER).

 

De regeling is bedoeld om mensen met een laag inkomen jaarlijks voor hun zorgkosten te compenseren. Het maatwerk via de gemeente richt zich op de meest kwetsbare burgers. Dit zijn de inwoners die hun zorgkosten moeten voldoen uit een laag inkomen. De regeling is opgezet vanuit de gedachte een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken en de rechthebbenden niet te belasten met administratieve handelingen.

 

De RCZ bestaat uit twee componenten. Compensatie loopt via de Wmo en/of via de collectieve ziektekostenverzekering (CZV). Vanaf 1 januari 2017 wordt de regeling uitgebreid met een extra keuzemogelijkheid binnen de component CZV.

 

Voor de regeling geldt een inkomensgrens tot 115 % van de bijstandsnorm. Daarmee wordt aangesloten bij de inkomensgrens van het overige minimabeleid. Uiteraard geldt voor de regeling ook de vermogensgrens zoals gebruikelijk voor het minimabeleid.

Personen die studeren op kosten van de staat (studiefinanciering) komen niet in aanmerking voor de regeling. Deze doelgroep is in de gelegenheid om tijdens de studie meer inkomen te genereren. Men bepaalt zelf de hoogte van de lening bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), en/of men kan inkomen bijverdienen via werk tijdens de studieperiode. Deze doelgroep wordt daarom niet aangemerkt als behorend tot de minima.

Via de Wmo

Op grond van de Verordening Wmo wordt aan elke voorziening, cq ondersteuning vanuit de Wmo een eigen bijdrage verbonden. De hoogte van de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Personen die onder de RCZ vallen en zorg ontvangen vanuit de Wmo komen in aanmerking voor compensatie. De regeling maakt geen onderscheid in de aard van de Wmo-voorziening. Het komt er op neer dat personen met een laag inkomen geen eigen bijdrage betalen voor de ondersteuning vanuit de Wmo. De compensatie vindt plaats via het CAK doordat het eigen beleid in het geautomatiseerde systeem van het CAK is opgenomen. Het te betalen bedrag aan het CAK is dan € 0,00.

Via de CZV

Het Gemeentepakket kent een ruime dekking voor de meeste ziektekosten inclusief tandartskosten. Per 1 januari 2017 kunnen deelnemers kiezen tussen twee varianten. Een Gemeentepakket waarbij het verplichte eigen risico wordt meeverzekerd en een Gemeentepakket waarbij dit niet het geval is. Deelnemers bepalen zelf welk pakket het beste past bij hun eigen situatie. Als richtlijn ligt het omslagpunt bij een eigen risico ter hoogte van ongeveer € 200,- (op jaarbasis). Betaalt men meer dan dit bedrag dan is het Gemeentepakket waarbij het eigen risico is meeverzekerd de beste optie.

 

De hoogte van de compensatie verschilt per Gemeentepakket. Indien het eigen risico wordt verzekerd is de maandpremie hoger. De compensatie is daardoor ook hoger.

 

In deze beleidsregels worden bewust geen bedragen opgenomen aangezien die per kalenderjaar variëren. Elk jaar met Prinsjesdag wordt het beleid vanuit de regering bekend gemaakt en stemmen verzekeraars hun tarieven daarop af. Vervolgens wordt op deze tarieven de hoogte van de gemeentelijke compensatie gebaseerd.

 

De compensatie voor de maandpremie wordt rechtstreeks door de verzekeraar in mindering gebracht op de door de deelnemer te betalen maandpremie.

 

Via voorlichting zal jaarlijks de hoogte van de compensatie aan burgers van de gemeente kenbaar worden gemaakt.