Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Nadere regels jeugdhulp Sint Anthonis 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels jeugdhulp Sint Anthonis 2017
CiteertitelNadere regels jeugdhulp Sint Anthonis 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

De artikelen 2, derde lid, 10, derde en vierde lid, en 14 vierde lid van de Verordening jeugdhulp gemeente Sint Anthonis 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-201712-11-2020Onbekend

17-01-2017

Elektronisch Gemeenteblad 2017

Z-16-19374 INT/015426

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels jeugdhulp Sint Anthonis 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis;

gelet op de artikelen 2, derde lid, 10, derde en vierde lid, en 14 vierde lid van de Verordening jeugdhulp gemeente Sint Anthonis 2015

 

besluit vast te stellen:

 

Nadere regels jeugdhulp Sint Anthonis 2017

Artikel 1 Vormen van jeugdhulp

1.Categorieën jeugdhulp

Jeugdhulp wordt vanaf 1 januari 2015 toegekend op basis van de volgende indeling in hoofd- en subcategorieën:

Hoofdcategorie

Subcategorieën

 

Jeugdhulp zonder verblijf

Ambulante zorg op locatie van de aanbieder

Basis GGZ

SGGz

Dyslexie

Overig

Daghulp op locatie van de aanbieder

Licht

Zwaar

Jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige

 

Jeugdhulp met verblijf

Pleegzorg

 

Gezinsgericht

 

Gesloten plaatsing

 

Overig residentieel

 

2.Omschrijving jeugdhulp

Jeugdhulp zonder verblijf

De jeugdige verblijft thuis, in het eigen gezin. Of anders gezegd, de jeugdige slaapt thuis. In ieder geval formeel. Het kan zijn dat de jeugdige bijvoorbeeld bij zijn grootouders slaapt of bij iemand anders, echter dit is dan niet formeel zo geregeld.

 

·Ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder

Ambulante jeugdhulp op locatie betreft ambulante hulp of groepsgesprekken op het kantoor waarbij in principe een (algemene) expertise tegelijkertijd binnen de hulpverlening wordt ingezet. Het betreft o.a. face-to-face contacten met de jeugdige en/of ouders, ook wel poliklinische contacten genoemd. Ook groepsgesprekken of SOVA trainingen vallen onder deze categorie. De gesprekken duren maximaal twee uur.

 

 • -

  Ambulante jeugdhulp op locatie – Basis GGz

  De basis-GGz is gericht op de diagnose en kortdurende, generalistische behandeling van mensen met niet-complexe psychische aandoeningen, gebaseerd op een (vermoeden van) DSM-IV stoornis. Ze kenmerkt zich door 4 zorgprestaties: kort, middel, intensief en chronisch. Het gaat alleen om vormen van GGz-zorg die vielen binnen de reikwijdte van de Zvw, zoals beschreven door Zorginstituut Nederland (ZIN).

 

 • -

  Ambulante jeugdhulp op locatie – SGGz

  In de specialistische jeugd-GGz worden mensen behandeld met ernstige psychiatrische aandoeningen. Hierbij gaat het om complexe en/of risicovolle problematiek. Het gaat alleen om vormen van GGz-zorg die vielen binnen de reikwijdte van de Zvw, zoals beschreven door Zorginstituut Nederland (ZIN). Ernstige enkelvoudige dyslexie valt onder specialistische Jeugd-GGz zonder verblijf.

 

·Daghulp op locatie van de aanbieder

Bij daghulp is een begeleider of hulpverlener minimaal een dagdeel in de nabije omgeving van de jeugdige. De hulp kan individueel plaatsvinden, maar ook in een groep. Dagbesteding en dag-structurering vallen hier ook onder. Daghulp vindt plaats op de locatie van de aanbieder. Een belangrijk kenmerk van de dagbehandeling is dat een multidisciplinair team voor de dagbehandeling wordt ingezet. Het gaat bijvoorbeeld om een combinatie van fysiotherapie, gedragstherapie en psychotherapie die tijdens de dagbehandeling wordt ingezet.

 

 • -

  Daghulp op locatie van de aanbieder – Licht

  Daghulp op locatie van de aanbieder Licht omvat hulp waarbij een normaal begaafd, niet lichamelijk gehandicapt kind zonder psychiatrische problematiek een of meer dagdelen (ochtend, middag, avond, nooit een nacht) in een groep wordt opgevangen, waarbij het zwaartepunt ligt op ontlasting van de ouders en vrije tijdsbesteding of dagbesteding, naast vormen van behandeling.

 

 • -

  Daghulp op locatie van de aanbieder – Zwaar

  Daghulp op locatie van de aanbieder Zwaar omvat hulp waarbij het kind met psychiatrische problematiek en/ of een verstandelijke of lichamelijke beperking een of meer dagdelen (ochtend, middag, avond, nooit een nacht) in een (kleine) groep wordt opgevangen en waarbij specialistische behandeling dan wel begeleiding een groot deel van de invulling van de daghulp bepaalt.

 

·Ambulante jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige

Jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige vindt plaats bij de jeugdige thuis, op school of elders in het netwerk van de jeugdige. In ieder geval niet op locatie bij de aanbieder. De intensiteit kan variëren van een of enkele uren tot 24 uur per dag.

 

Jeugdhulp met verblijf

De jeugdige verblijft elders. Of anders gezegd, de jeugdige slaapt formeel elders, niet zijnde thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.

 

·Pleegzorg

Onder Pleegzorg wordt verstaan de tijdelijke of langdurige opvang van een jeugdige in een gezin, anders dan het gezin van herkomst, door pleegouders. De jeugdige verblijft dan in een pleeggezin. Er is van pleegzorg sprake als er een pleegcontract is tussen de pleegouder(s) en een pleegzorgaanbieder. Hiervan is ook sprake in geval van vakantie-/weekendopvang indien dat onderdeel uitmaakt van het hulpaanbod.

 

·Jeugdhulp met verblijf – gezinsgericht

Onder gezinsgerichte jeugdhulp met verblijf wordt verstaan:

 • a)

  Verblijfsvoorzieningen (voltijd of deeltijd), inclusief behandelsetting, die zoveel als mogelijk een gezinssituatie benaderen en waarbij tenminste één ouder een professioneel opgeleide opvoeder is,

 • b)

  Voorzieningen die eraan bijdragen dat het gezin in staat blijft om een goede thuissituatie te creëren, bijvoorbeeld door ouders even te ontlasten of door bij te dragen aan structuur in het leven van de Jeugdige.

 • c)

  Verblijfsvoorzieningen met een FTE van minder dan 0,85 per jeugdige (fase-huizen etc)

Het betreft zowel gezinshuizen als logeerfaciliteiten. Pleegzorg valt hier niet onder.

 

·Jeugdhulp met verblijf – gesloten plaatsing

De jeugdige verblijft bij een jeugdhulpaanbieder op basis van een machtiging gesloten jeugdzorg of op basis van een machtiging BOPZ (Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen).

 

·Jeugdhulp met verblijf – overig residentieel

Onder residentiële Jeugdhulp verstaan we alle hulp met verblijf op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, niet zijnde pleegzorg of gezinsgerichte ondersteuning, gericht op het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen die ondersteuning nodig hebben bij psychische of psychosociale problemen, dan wel ondersteuning nodig hebben vanwege beperkingen of gedragsproblemen en waarvoor die ondersteuning in de thuissituatie of een andere gezinssituatie niet geboden kan worden. Hieronder vallen ook begeleid wonen en kamertraining.

 

3.Prestatie-eisen jeugdhulp

Jeugdhulp zonder verblijf

Ten aanzien van te leveren jeugdhulp gelden de volgende algemene eisen:

 • ·

  Doel van de ondersteuning is het herstellen of waar mogelijk vergroten van de zelfredzaamheid en participatie, of het behoud van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en participatie, van de jeugdige en zijn gezin;

 • ·

  De ondersteuning is zo kort en licht mogelijk maar zo lang en zwaar als nodig om de afgesproken doelen uit het door hulpvrager of het Basisteam opgestelde persoonlijk plan te bereiken;

 • ·

  De jeugdhulp richt zich op het inschakelen van het eigen sociale netwerk en andere voorzieningen; het gezin krijgt altijd de mogelijkheid tot het maken van een familiegroepsplan aangeboden.

 • ·

  De jeugdhulpaanbieder ondersteunt de jeugdige én zijn sociale omgeving. Dat betekent dat ondersteuning en advies aan gezins- en familieleden, school, vereniging, enzovoort onderdeel uitmaakt van de jeugdhulp wanneer dat leidt tot een grotere inzet van het sociale netwerk of meer zelfredzaamheid en participatie van de jeugdige;

 • ·

  De jeugdhulp wordt in samenspraak met de ouders en, waar mogelijk, de jeugdige ingevuld. Jeugdigen en ouders hebben invloed op inhoud, planning en levering van de jeugdhulp. Waar nodig wordt in de avonduren jeugdhulp verleend;

 • ·

  De jeugdhulp past binnen het plan van aanpak van het basisteam jeugd en gezin. Als een gezinsregisseur is aangewezen binnen het basisteam of een andere jeugdhulpaanbieder die jeugdhulp aan het gezin verleent, houdt de jeugdhulpaanbieder zich aan de afspraken met en richtlijnen van de regisseur.

 

Ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder - Basis GGz: Ten aanzien van Basis GGz gelden naast de algemene eisen de volgende eisen:

 • ·

  De jeugdhulpaanbieder neemt de registratieverplichtingen, zoals vastgelegd in de Nadere regeling Generalistische Basis GGz (NR/CU-539) of de opvolger daarvan, in acht. Daar waar zorgautoriteit en zorgverzekeraar staat, dient gemeenten te worden gelezen;

 • ·

  De behandeling wordt door de jeugdhulpaanbieder uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de BIG-geregistreerde hoofdbehandelaar. Er kan sprake zijn van medebehandelaars, mits deze in de CONO beroepentabel voorkomen;

 • ·

  De jeugdhulpaanbieder heeft de inspanningsverplichting om tenminste 5% van de behandelingen blended uit te voeren (combinatie van face-to-face en e-health behandeling) en dit inzichtelijk te maken.

 

Ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder – SGGz:Ten aanzien van SGGz zonder verblijf gelden naast de algemene eisen de volgende eisen:

 • ·

  De landelijke Treeknormen zijn van toepassing;

 • ·

  De behandelingen zijn vastgelegd in zorgtrajecten met een gemarkeerd einde van de behandeling;

 • ·

  De jeugdhulpaanbieder heeft de inspanningsverplichting om tenminste 5% van de behandelingen blended uit te voeren (combinatie van face-to-face en e-health behandeling) en dit inzichtelijk te maken;

 • ·

  De behandeling wordt door de jeugdhulpaanbieder uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de BIG-geregistreerde hoofdbehandelaar. Er kan sprake zijn van medebehandelaars, mits deze in de CONO beroepentabel voorkomen. Er dient sprake te zijn van multidisciplinair overleg;

 • ·

  Er is sprake van een vastgesteld hulpverleningsplan en gebleken toestemming van de ouders en, waar mogelijk, de jeugdige. Er dient een 100% aanwezigheid te zijn van hulpverleningsplannen.

 

Jeugdhulp met verblijf

 

Pleegzorg:

Ten aanzien van de Pleegzorg gelden de volgende eisen:

 • ·

  De zorg richt zich in eerste instantie op het realiseren van een veilige omgeving en een goed opvoedingsklimaat voor de jeugdige, wanneer dat in de thuissituatie onvoldoende gegarandeerd kan worden;

 • ·

  De zorg is, waar mogelijk, gericht op een terugkeer naar het eigen gezin;

 • ·

  De zorg is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, dan wel zoveel als mogelijk het behouden daarvan;

 • ·

  Waar mogelijk wordt het eigen sociaal netwerk van de jeugdige betrokken, ingezet en, waar nodig, ondersteund;

 • ·

  Wanneer meerdere aanbieders zijn betrokken bij de jeugdhulpverlening en een andere aanbieder of het basisteam de regie voert, richt de zorg zich naar de afspraken van en de richtlijnen van de regisseur;

 • ·

  De pleegzorgaanbieder faciliteert de pleegouders maximaal en bemiddelt in de contacten met de verwijzer, in de meeste gevallen de Gecertificeerde Instelling.

 

Gezinsgericht Verblijf:

Ten aanzien van Gezinsgericht Verblijf gelden de volgende eisen:

 • ·

  De jeugdhulp richt zich in eerste instantie op het realiseren van een veilige omgeving en een goed opvoedingsklimaat voor de jeugdige;

 • ·

  De jeugdhulp is zo mogelijk gericht op een terugkeer naar het eigen gezin;

 • ·

  De jeugdhulp is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, dan wel het zoveel mogelijk behouden daarvan;

 • ·

  Waar mogelijk wordt het eigen sociaal netwerk van de jeugdige betrokken, ingezet en waar nodig ondersteund;

 • ·

  Wanneer meerdere jeugdhulpaanbieders zijn betrokken en een andere of het basisteam de regie voert, richt de jeugdhulp zich naar de afspraken van en de richtlijnen van de regisseur.

 

Gesloten plaatsing & overig residentieel:

Ten aanzien van Met Verblijf Gesloten en Overig gelden de volgende eisen:

 • ·

  Waar mogelijk blijft de thuissituatie betrokken bij de jeugdige en de ondersteuning;

 • ·

  In die gevallen dat de thuissituatie betrokken kan blijven, organiseert de jeugdhulpaanbieder tevens de begeleiding van de ouders/de thuissituatie;

 • ·

  De jeugdhulp richt zich in eerste instantie op het realiseren van een veilige omgeving en een goed opvoedingsklimaat voor de jeugdige;

 • ·

  De jeugdhulp is zo mogelijk gericht op een terugkeer naar het eigen gezin;

 • ·

  De jeugdhulp is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, dan wel het zoveel mogelijk behouden daarvan;

 • ·

  Waar mogelijk wordt het eigen sociaal netwerk van de jeugdige betrokken, ingezet en, waar nodig, ondersteund;

 • ·

  Wanneer meerdere jeugdhulpaanbieders zijn betrokken en een andere aanbieder of het basisteam de regie voert, richt de zorg zich naar de afspraken met de jeugdige en zijn ouders en, waar nodig, de richtlijnen van de regisseur.

 

Specialistische Jeugd-ggz met verblijf:

Ten aanzien van Specialistische Jeugd-ggz met verblijf gelden naast de algemene eisen de volgende eisen:

 • ·

  De behandelingen zijn vastgelegd in zorgtrajecten met een gemarkeerd einde van de behandeling;

 • ·

  De behandeling wordt door de jeugdhulpaanbieder uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de BIG-geregistreerde hoofdbehandelaar. Er kan sprake zijn van medebehandelaars, mits deze in de CONO beroepentabel voorkomen.

 • ·

  Er is sprake van een vastgesteld hulpverleningsplan en gebleken toestemming van de ouders en, waar mogelijk, de jeugdige. Er dient een 100% aanwezigheid te zijn van hulpverlenings(crisis)plannen. Er dient sprake te zijn van multidisciplinair overleg.

Artikel 2 Hoogte Persoonsgebonden Budget (PGB)

 • 1.

  In alle gevallen geldt dat het PGB toereikend moet zijn om de benodigde hulp in te kunnen kopen.

 • 2.

  Het persoonsgebonden budget voor de verschillende jeugdhulpvormen is niet direct afgeleid van de tarieven waarvoor het college deze diensten heeft gecontracteerd bij verstrekking in natura (lumpsumfinanciering).

  • a.

   Voor de hulpvormen persoonlijke verzorging, begeleiding, begeleiding groep, kortdurend verblijf, beschermd wonen / specialistisch verblijf en overige hulpvormen gelden de tarieven zoals benoemd in bijlage 1. Waarin deze bijlage niet voorziet, wordt aangesloten bij de (geïndiceerde) tarieven van voorheen de AWBZ.

  • b.

   In bijlage 1 zijn de geldende maximum PGB-bedragen per hulpvorm opgenomen.

 • 3.

  Er is sprake van een gedifferentieerde tariefstelling voor het persoonsgebonden budget.

  • a.

   Een PGB budgethouder die een zorgorganisatie inschakelt met medewerkers in loondienst kan het maximum (100%) PGB-tarief ontvangen.

  • b.

   Inschakeling van een zzp’er, met aannemelijke minder kosten c.q. overheadkosten, leidt tot een verlaging van het maximum PGB-tarief met 15%.

  • c.

   Bij inschakeling van iemand uit het sociaal netwerk door een PGB budgethouder geldt een korting van 50% met een maximum uurtarief van € 20,- per uur. Bij begeleiding groep geldt een maximum tarief van € 20,- per dagdeel en bij kortdurend verblijf maximaal € 60,- per etmaal (het uurtarief is overeenkomstig PGB-tarief Wet langdurige zorg voor hulp van niet professionele zorgverleners).

  • d.

   Het genoemde kortingspercentage geldt als uitgangspunt. Indien de PGB budgethouder kan aantonen dat in zijn situatie het PGB-tarief niet toereikend is om passende ondersteuning in te kopen, kan in uitzonderlijke gevallen aanpassing plaatsvinden.

Artikel 3 Inzet Sociaal Netwerk bij boven-gebruikelijke hulp

 • 1.

  Onder het sociaal netwerk wordt de informele hulpverlener verstaan, hieronder vallen onder andere ouders, familie, vrienden en kennissen van de jeugdige en/of ouder.

 • 2.

  Het is mogelijk om mensen uit het sociale netwerk te betalen met een PGB als:

 • a.

  het aantoonbaar tot betere en effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is dan een maatwerkvoorziening in natura, en;

 • b.

  het gebruikelijke zorg overstijgt, en;

 • c.

  er sprake is van langdurige, omvangrijke en frequente ondersteuningsvraag, en;

 • d.

  in alle redelijkheid en billijkheid niet verwacht kan worden dat iemand dit in het kader van gebruikelijke zorg en mantelzorg doet.

 • 3.

  Indien een jeugdhulpaanbieder niet voldoet aan de wettelijke criteria van een zorgorganisatie of aan die van een ZZP-er, valt deze onder het sociaal netwerk. Ouders die jeugdhulp bieden aan hun eigen kind en tevens ZZP-er zijn, vallen onder het sociaal netwerk.

 • 4.

  Bij inzet van het sociale netwerk moet in de onderzoeksfase zoals bedoeld in artikel 5 van de Verordening jeugdhulp gemeente Sint Anthonis 2015 worden aangetoond dat wordt voldaan aan de voorwaarden uit 3.2.

Artikel 4 Betrekken van ingezetenen bij het beleid

Het college stelt de Adviesraad Sociaal Domein Sint Anthonis vroegtijdig in de gelegenheid voorstellen voor het jeugdhulpbeleid te doen en advies uit te brengen bij de besluitvorming.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regels, treden na vaststelling door het college, in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Bij inwerkingtreding van deze nadere regels worden de oude nadere regels, de Nadere regels jeugdhulp gemeente Sint Anthonis 2015, ingetrokken en vervallen deze.

 • 3.

  Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels jeugdhulp Sint Anthonis 2017.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 januari 2017.

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis,

 

De secretaris,

De burgemeester,

 

T.J. Breuer

M.P.L. Sijbers

 

 

Bijlage 1 PGB tarieven jeugdhulp in 2017

Onderstaande tabellen geven de maximale PGB bedragen aan die de gemeente Cuijk voor jeugdhulp in 2017 verstrekt. De tabel is afgeleid van de bruto PGB bedragen die het College voor Zorgverzekeringen in 2015 voor PGB-budgethouders hanteerde.

Voor nieuwe aanvragen of herbeoordelingen PGB geldt een gedifferentieerde PGB-tariefstelling. Dat wil zeggen:

 • a.

  Een PGB-budgethouder die een zorgorganisatie inschakelt met medewerkers in loondienst, kan het maximum (100%) PGB-tarief ontvangen.

 • b.

  Inschakeling van een zzp’er, leidt tot een verlaging van het maximum PGB-tarief met 15%.

 • c.

  Bij inschakeling van iemand uit het sociaal netwerk door een PGB budgethouder geldt een korting van 50% met een maximum uurtarief van € 20,- per uur. Bij begeleiding groep geldt een maximum tarief van € 20,- per dagdeel en bij kortdurend verblijf maximaal € 60,- per etmaal (het uurtarief is overeenkomstig PGB-tarief Wet langdurige zorg voor hulp van niet professionele zorgverleners).

 • d.

  Het genoemde kortingspercentage geldt als uitgangspunt. Indien de PGB budgethouder kan aantonen dat in zijn situatie het PGB-tarief niet toereikend is om passende ondersteuning in te kopen, kan in uitzonderlijke gevallen aanpassing plaatsvinden.

Voor de jeugdhulpvormen die tot op heden geen PGB mogelijkheid kenden, gelden specialistische individuele maatwerktarieven. Bij deze zware vormen zoals specialistische jeugd GGz, pleegzorg, crisisverblijf zal waarschijnlijk slechts in hoge uitzondering een PGB aan de orde kunnen zijn.

 

A.Persoonlijke verzorging

 

Bij inschakeling zorgorganisatie

Bij inschakeling zzp'er

Bij inschakeling

sociaal netwerk

Per uur

100% uurtarief PGB

85% uurtarief PGB

50% uurtarief PGB met een maximum van € 20 per uur

 

1

€ 27,02

€ 22,97

€ 13,51

 

B.Begeleiding individueel

 

Bij inschakeling zorgorganisatie

Bij inschakeling

zzp’er

Bij inschakeling

sociaal netwerk

Per uur

100% uurtarief PGB

85% uurtarief PGB

50% uurtarief PGB met een maximum van € 20 per uur

 

1

€ 35,84

€ 30,47

€ 17,97

 

C.Begeleiding Groep

 

Bij inschakeling zorgorganisatie

Bij inschakeling

zzp’er

Bij inschakeling

sociaal netwerk

Per dagdeel

100% tarief dagdeel PGB

85% tarief dagdeel PGB

50% tarief dagdeel PGB met een maximum van € 20

 

1

€ 44,30

€ 37,66

€ 20

 

D.Kortdurend verblijf

Maximum PGB per etmaal bij inschakeling zorgorganisatie (maximaal 3 etmalen per week)

€ 220

Korting 15% bij inschakeling zzp’er (maximaal 3 etmalen per week)

€ 187

€ 60 per etmaal bij inschakeling sociaal netwerk (maximaal 3 etmalen per week)

€ 60

Bedragen voor halve dagen worden naar rato berekend.

 

E.Beschermd wonen / specialistisch verblijf

Het persoonsgebonden budget voor beschermd wonen (ZZP GGz-C) en specialistisch verblijf (ZZP LVG 1 t/m 3 en VG 1 t/m 3) wordt vastgesteld op basis van een door belanghebbende aan te leveren offerte van de kosten. Deze offerte wordt beoordeeld aan de hand van de in de beleidsregels jeugdhulp Cuijk 2017 opgenomen werkinstructie met criteria.

 

F.Overige jeugdhulpvormen

Binnen deze categorie dient eveneens een specialistisch individueel maatwerktarief gevormd te worden. Dit kan gedaan worden aan de hand van de onderstaande richtlijnen:

Specialistische behandeling jeugd-GGz per uur: € 70,52

Behandeling in de basis jeugd-GGz per uur: € 59,66

Specialistische ambulante behandeling per uur: € 49,51

 

G.Vervoer van en naar de jeugdhulpinstelling

Uitgangspunt is dat ouders in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor vervoer van en naar de jeugdhulpinstelling. Een tegemoetkoming in de kosten van vervoer is alleen mogelijk indien ouders zelf of binnen het sociaal netwerk niet in staat zijn voor vervoer te zorgen. Vergoeding kan dan plaatsvinden voor het gedeelte van het vervoer dat beschouwd wordt als boven gebruikelijk. De vergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer.