Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Beleidsregel subsidiëring Stichting Omroep Land van Cuijk 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel subsidiëring Stichting Omroep Land van Cuijk 2017
CiteertitelBeleidsregel subsidiëring Stichting Omroep Land van Cuijk 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4:2 en 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht;
 2. de nota Subsidiebeleid gemeente Sint Anthonis 2014
 3. artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-201701-01-2017Nieuwe regeling

18-04-2017

Elektronisch Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel subsidiëring Stichting Omroep Land van Cuijk 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis;

overwegende dat het noodzakelijk is een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot de subsidiëring van de Stichting Omroep Land van Cuijk;

 

gelet op:

 

titel 4:2 en 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

de nota Subsidiebeleid gemeente Sint Anthonis 2014;

 

artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014;

 

besluit vast te stellen de:

 

BELEIDSREGEL SUBSIDIËRING STICHTING OMROEP LAND VAN CUIJK 2017

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  De in artikel 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014 vermelde begripsomschrijvingen worden geacht onderdeel uit te maken van deze beleidsregel.

 • b.

  Stichting Omroep Land van Cuijk: een fusie van de publieke, lokale omroepen Peelstar FM (gemeente Sint Anthonis), BLOS (gemeente Boxmeer) en Rivierstad FM (gemeenten Cuijk en Grave) die onder andere uitzendt voor de gemeente Sint Anthonis, waarbij programma's op lokaal niveau geproduceerd en uitgezonden worden om inwoners te informeren en te amuseren.

 • c.

  Vrijwilliger: iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald of staat er een vergoeding tegenover die lager ligt dan het minimumloon bij betaald werk.

Artikel 2 Doelstelling

Het realiseren van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de subsidiëring van de Stichting Omroep Land van Cuijk.

Artikel 3 Doelgroep

De Stichting Omroep Land van Cuijk als lokale omroep voor de gemeente Sint Anthonis.

Artikel 4 Nadere regels

Een subsidie kan slechts worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende criteria:

 • a.

  De lokale omroep dient een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid te zijn;

 • b.

  De producten en activiteiten van Omroep Land van Cuijk worden op een toegankelijke wijze aangeboden, en zijn voor alle inwoners van de gemeente Sint Anthonis redelijkerwijs toegankelijk en bereikbaar;

 • c.

  Voor zolang de gemeente Sint Anthonis nog geen eigen audio-streamvoorziening heeft, zorgt Stichting Omroep Land van Cuijk er voor dat raadsvergaderingen via een audio-stream op internet te beluisteren zijn;

 • d.

  De lokale omroep werkt met vrijwilligers.

Artikel 5 Subsidievorm

De subsidie wordt verleend als integratiesubsidie, als bedoeld in artikel 1 onder f van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014.

Artikel 6 Subsidieverlening

Als grondslag voor het bepalen van de integratiesubsidie wordt de volgende regel gehanteerd: het aantal huishoudens, conform de maatstaf voor de berekening van de uitkering uit het gemeentefonds, in de gemeente Sint Anthonis x € 1,14.

Dit bedrag is gebaseerd op het vernieuwingsconvenant gemeenten – lokale omroepen 2015-2018 VNG/OLON/NLPO – waarin wordt gesteld dat de landelijke verdeelsleutel voor de gemeentelijke bekostiging van de lokale omroepen per 2015 is: € 1,14 per huishouden, jaarlijks te verhogen/verlagen met het gemeentefondsacres.

Artikel 7 Subsidieplafond

De raad kan een maximaal te besteden subsidiebedrag (subsidieplafond) vaststellen dat in zijn geheel besteed wordt voor subsidiëring van de Stichting Omroep Land van Cuijk.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen een artikel of artikelen van deze beleidsregel buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van de aanvrager leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel subsidiëring Stichting Omroep Land van Cuijk 2017”.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2017 in werking. Op hetzelfde tijdstip wordt de “Beleidsregel subsidiëring lokale omroep gemeente Sint Anthonis 2014” ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis d.d. 18 april 2017.

De secretaris, de burgemeester,

P.(Piet) W. Wanrooij, M. (Marleen) L.P. Sijbers