Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Protocol Geheimhouding gemeente Sint Anthonis 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProtocol Geheimhouding gemeente Sint Anthonis 2017
CiteertitelProtocol Geheimhouding gemeente Sint Anthonis 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Wet openbaarheid van bestuur

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-09-201714-09-2017Nieuwe regeling

14-09-2017

Elektronisch gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Protocol Geheimhouding gemeente Sint Anthonis 2017

Protocol Geheimhouding gemeente Sint Anthonis 2017

Afspraken tussen gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders en burgemeester (vastgesteld d.d. 14 september 2017)

Algemeen
 • 1.

  In principe zijn alle stukken openbaar. Alle vergaderingen zijn openbaar tenzij bij wet, verordening of reglement anders is geregeld.

 • 2.

  Tot een besloten vergadering, geheimhouding van stukken of van ter vergadering mondeling verstrekte of gewisselde (beeld)informatie wordt alleen besloten als dat strikt noodzakelijk is.

   

Besloten vergadering

 • 3.

  Als een geheim stuk of onderwerp wordt besproken, gebeurt dit in een besloten vergadering. Tijdens een openbare raadsvergadering kan worden besloten de vergadering in beslotenheid voort te zetten.

 • 4.

  Als geheimhouding van het ter vergadering behandelde nodig is, wordt hierover tijdens de vergadering zelf een besluit genomen.

 

Geheime stukken

 

 • 5.

  Een stuk kan alleen geheim worden verklaard op grond van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • 6.

  Geheimhouding kan worden opgelegd door de bestuursorganen: burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en een commissie, ingesteld door de raad. Individuele raadsleden en wethouders kunnen geen geheimhouding opleggen. Geheimhouding kan door bestuursorganen worden opgelegd aan zichzelf, aan andere organen of aan individuele raadsledenin het geval een individueel raadslid informatie wenst welke vertrouwelijk is of waarop geheimhouding is opgelegd.

 • 7.

  Een voorstel voor opleggen of bekrachtigen van geheimhouding bevat een goed onderbouwde motivering met verwijzing naar de artikelen uit de Gemeentewet en Wob, en een precieze aanduiding welke informatie geheim moet blijven. Zo mogelijk wordt hierbij aangegeven wanneer de geheimhouding vervalt.

 • 8.

  Geheimhouding opleggen en opheffen is altijd een afzonderlijk beslispunt voor het bestuursorgaan.

 • 9.

  Als een stuk geheim is, staat dit duidelijk en gemotiveerd op het stuk zelf en in de documentnaam. Geheimhouding wordt beperkt tot dat deel van het stuk dat daadwerkelijk geheim moet zijn.

 • 10.

  Een stuk waaromtrent geheimhouding is opgelegd wordt hetzij op de griffie ter inzage gelegd, hetzij schriftelijk verstrekt, hetzij geplaatst op het afgesloten gedeelte van het raadsinformatiesysteem. Het is niet toegestaan een geheim stuk te kopiëren (in welke vorm dan ook), noch digitaal aan derden door te sturen of te tonen.

   

Bekrachtigen geheimhouding

 • 11.

  Voor bekrachtiging van de geheimhouding door de raad worden een afzonderlijk raadsvoorstel en –besluit gemaakt, dat het inhoudelijke raadsvoorstel over het betreffende onderwerp vergezelt.

 • 12.

  Als een stuk onder geheimhouding aan de raad wordt aangeboden, moet de raad de geheimhouding in zijn eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigen. Als minder dan de helft van de raadsleden bij deze vergadering aanwezig is, wordt een besluit over het al dan niet bekrachtigen aangehouden tot de eerstvolgende vergadering waarin wel het vereiste aantal raadsleden aanwezig is.

 • 13.

  Als de raad de geheimhouding heeft bekrachtigd, geldt de geheimhoudingsplicht tot de raad deze opheft.

 • 14.

  Als de raad niet bekrachtigd, vervalt de geheimhoudingsplicht per direct.

   

Opheffen geheimhouding

 • 15.

  Als een stuk is voorgelegd aan de raad, kan alleen de raad de geheimhouding opheffen, ongeacht wie de geheimhouding heeft opgelegd.

 • 16.

  Als de geheimhouding op een commissiestuk is opgelegd door de commissie zelf, kan alleen de commissie zelf deze opheffen. Als geheimhouding op een commissiestuk is opgelegd door een ander orgaan, kan dat orgaan dan wel de raad de geheimhouding opheffen.

 • 17.

  Als de raad of de commissie voornemens is de geheimhouding op te heffen wordt, indien daarom wordt verzocht door het orgaan dat geheimhouding heeft opgelegd, in een besloten vergadering met het desbetreffende orgaan overleg gevoerd.

 • 18.

  Als het college geheimhouding heeft opgelegd op een collegestuk, kan het zelf de geheimhouding opheffen.

   

Registratie geheimhouding

 • 19.

  Het bestuursorgaan dat de geheimhouding oplegt houdt een registratie bij van alle documenten waarop geheimhouding is gelegd of bekrachtigd. De registratie bevat de data van oplegging, bekrachtiging en (vermoedelijke) opheffing. Periodiek wordt getoetst of geheimhouding nog steeds noodzakelijk is.

   

Schending geheimhouding

 • 20.

  Iedereen die kennis heeft van de geheime stukken en de geheimhouding schendt, maakt zich schuldig aan een ambtsmisdrijf waarvan door de burgemeester aangifte wordt gedaan.