Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Sint Anthonis

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Sint Anthonis
CiteertitelVerordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Sint Anthonis
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet inrichting antidiscriminatievoorzieningen, art. 2, eerste lid onder b.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-2010nieuwe regeling

28-06-2010

Peelrandwijzer 28-07-2010

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Sint Anthonis.

 

 

De Raad van de gemeente Sint Anthonis;

 

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 11 mei 2010;

 

gelet op het bepaalde in de gemeentewet en

 

gelet op het bepaalde in artikel 2, eerste lid, onder b, van de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende “Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening ge-meente Sint Anthonis“.

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

a.

wet:

de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

b.

besluit

het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

c.

de antidiscriminatievoorziening:

antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoor­zieningen;

d.

klacht:

klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet;

e.

klachtbehandelaar:

klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

f.

klager:

klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

g.

ingezetene:

ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 2.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaarsde mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 3.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  a. per post;

  b. per e-mail;

  c. telefonisch;

  d. persoonlijk.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van het besluit regelt in ieder geval:

 • a.

  de afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  de wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  De registratie van klachten.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van haar bekendmaking en werkt terug tot en met 27 januari 2010.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Sint Anthonis.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 28 juni 2010.

De Raad voornoemd,

de griffier,

mr. A.P.J.L. Keijzers

de voorzitter,

M.L.P. Sijbers