Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Verordening kleinschalige nevenactiviteiten gemeente Sint Anthonis

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kleinschalige nevenactiviteiten gemeente Sint Anthonis
CiteertitelVerordening kleinschalige nevenactiviteiten gemeente Anthonis
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet stankemissie veehouderijen in landbouw-ongtwikkelings- en verwevingsgebieden, art. 1 en 6.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2005Nieuwe regeling.

26-09-2005

Peelrandwijzer 12-10-2005

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kleinschalige nevenactiviteiten gemeente Sint Anthonis

Verordening kleinschalige nevenactiviteiten gemeente Sint Anthonis.

De Raad van de gemeente Sint Anthonis;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 2 augustus 2005;

gehoord de Commissie Grondgebied van 13 september 2005; gelet op de artikelen 1 en 6 onder c van de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden en artikel 147 e.v. van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende “Verordening kleinschalige nevenactiviteiten gemeente Sint Anthonis".

Artikel 1.  

a. wet: Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden;

b. kleinschalige nevenactiviteit: Bij gemeentelijke verordening als zodanig aangewezen activiteit, die een organisatorische binding heeft met een agrarisch bedrijf en binnen de inrichting, of in de onmiddellijke nabijheid daarvan plaatsvindt. Deze activiteiten zijn in de bijlage behorende bij deze verordening opgesomd;

c. zodanige activiteit: Bij gemeentelijke verordening als zodanig aangewezen activiteit, qua aard en omvang vergelijkbaar met een kleinschalige nevenactiviteit (zie artikel 1. lid b), die na het geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van het agrarische bedrijf op of na 19 maart 2000 is voortgezet of opgestart.

d. agrarisch bedrijf: Veehouderij of andere inrichting die tot een krachtens artikel 1.1 derde lid van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor het verbouwen van akkerbouw- of tuinbouwproducten.

e. veehouderij: Inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het kweken, fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Artikel 2.  

Op grond van artikel 6, onder c van de wet wordt een kleinschalige nevenactiviteit en een zodanige activiteit gelijkgesteld met een gevoelig object, behorende tot dezelfde categorie als een bij een veehouderij behorende woning.

Artikel 3.  

Een kleinschalige nevenactiviteit, zoals vermeld in de bij deze Verordening behorende bijlage, kan slechts worden gelijkgesteld met een gevoelig object, behorende tot dezelfde categorie als een bij de veehouderij behorende woning, als is voldaan aan de volgende voorwaarden:

1. De aanvrager van de nevenactiviteit dient te beschikken over een agrarisch bedrijf met een positieve agrarische bestemming;

2. de aanvrager van de nevenactiviteit dient te beschikken over een geldige milieuvergunning of het bedrijf dient te vallen onder het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer, het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer of het Besluit glastuinbouwbedrijven milieubeheer;

3. de nevenactiviteit moet plaatsvinden op het bedrijf (bouwblok en/of gebouwen) of direct aangesloten aan het bedrijf;

4. de nevenactiviteit moet naar aard en schaal passen in het buitengebied.

Artikel 4.  

Een zodanige activiteit (verder te noemen activiteit), zoals vermeld in de bij deze Verordening behorende bijlage, kan slechts worden gelijkgesteld met een gevoelig object, behorende tot dezelfde categorie als een bij de veehouderij behorende woning, als is voldaan aan de volgende voorwaarden:

1. De aanvrager van de activiteit moet kunnen aantonen dat de betreffende locatie op òf na 19 maart 2000 een agrarisch bedrijf was met een positieve agrarische bestemming;

2. de aanvrager van de activiteit moet kunnen aantonen dat het betreffende agrarische bedrijf op òf na 19 maart 2000 beschikte over een geldende milieuvergunning of viel onder het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer, het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer of het Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt;

3. de activiteit moet plaatsvinden op het voormalige agrarische bedrijf (bouwblok en/of gebouwen) of direct aangesloten aan het voormalige agrarische bedrijf;

4. de activiteit moet naar aard en schaal passen in het buitengebied.

Artikel 5.  

Als kleinschalige nevenactiviteiten of zodanige activiteiten worden de activiteiten aangemerkt als opgenomen in de bij deze verordening behorende bijlage. Deze lijst met nevenactiviteiten heeft echter een niet-limitatief karakter. Het college van B&W kan te allen tijde een voorstel tot aanpassing van deze lijst ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden. De gemeenteraad kan het college mandateren om de lijst te mogen wijzigen. Bij stapeling van meerdere activiteiten kan niet op voorhand worden uitgegaan van het optellen van de verschillende oppervlaktes. De maximaal toelaatbare hoeveelheid m2 moet voor elke afzonderlijke situatie bepaald worden, waarbij het kleinschalige karakter behouden blijft (maatwerk).

Artikel 6.  

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van haar bekendmaking.

Artikel 7.  

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening kleinschalige nevenactiviteiten gemeente Sint Anthonis.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 26 september 2005.

De Raad voornoemd,

de griffier,                       de voorzitter,

mr. A.P.J.L. Keijzers       J.M.J. Verbeeten