Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Verordening Recreatiegebied Radioplassen te Stevensbeek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Recreatiegebied Radioplassen te Stevensbeek
CiteertitelVerordening Recreatiegebied Radioplassen te Stevensbeek
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 29-06-1998.Bron ondertekening inwerkingstredingbesluit PeelrandWijzer 01-07-1998.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147 en 154

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-1998Nieuwe regeling

29-06-1998

PeelrandWijzer 01-07-1998

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Recreatiegebied Radioplassen te Stevensbeek

De Raad van de gemeente Sint Anthonis;gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 juni 1998; gehoord de commissie Bestuurszaken; overwegende, dat het voor de orde en veiligheid voor het recreatiegebied "Radioplassen" te Stevensbeek gewenst is een verordening vast te stellen;gelet op de artikelen 147 en 154 van de Gemeentewet; B E S L U I T : vast te stellen de volgende " Verordening Recreatiegebied Radioplassen te Stevensbeek".

Artikel 1.  

Deze verordening is van toepassing op het gebied plaatselijk bekend onder de naam Radioplassen, zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende gewaarmerkte kaart.

Artikel 2.  

Het is verboden zich in het gebied te bevinden:

a. tussen zonsondergang en zonsopgang;

b. op het tot natuuroever en natuurgebied bestemde terrein.

Artikel 3.  

Het is de eigenaar of houder van een hond verboden om die hond:

a. in het gebied te laten verblijven of te laten lopen, zonder dat die hond aangelijnd is;

b. in het zwemwater van dit gebied te laten verblijven

Artikel 4.  

Het is verboden in het gebied motorvoertuigen, fietsen, bromfietsen of andere voertuigen te gebruiken of te plaatsen buiten de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen of stallingen.

Artikel 5.  

Het is verboden zonder vergunning van het college van burgemeester en wethouders op te treden als bewaarder van motorvoertuigen, fietsen of bromfietsen of zijn diensten als zodanig aan te bieden.

Artikel 6.  

Het is verboden in het gebied:

a. zich zodanig te gedragen, dat anderen daarvan hinder, schade of gevaar kunnen ondervinden;

b. muziek ten gehore te brengen op dusdanig luidruchtige wijze, dat anderen daarvan hinder kunnen ondervinden;

c. zich door houding, gebaar of wijze van kleding op oneerbare of aanstootgevende wijze op te houden.

d. naaktrecreatie te beoefenen.

Artikel 7.  

De in het gebied aanwezige personen zijn verplicht alle aanwijzigingen gegeven door de in artikel 9 bedoelde opsporingsambtenaren en de krachtens artikel 10 met toezicht belaste personen op te volgen.

Artikel 8.  

Overtreding van enig voorschrift dezer verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie, al dan niet met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 9.  

De opsporing van de in artikel 8 strafbaar gestelde feiten is, naast de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen aan hen die door het college van burgemeester en wethouders hiertoe zijn aangewezen en hiertoe zijn beëdigd.

Artikel 10.  

Het college van burgemeester en wethouders kan bij openbaar bekend te maken besluit personen aanwijzen die worden belast met het houden van toezicht binnen het gebied.

Artikel 11.  

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening recreatiegebied Radioplassen te Stevensbeek". Voorzover de bepalingen in deze verordening stijdig zijn met bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Sint Anthonis, prevaleren de bepalingen van deze verordening.1. De verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis op 29 juni 1998;

De Raad voornoemd,

de secretaris, de voorzitter, 

Verordening recreatiegebied Radioplassen te Stevensbeek.

Artikel 1 Dit artikel regelt het toepassingsgebied van de verordening, aangezien de verordening specifiek bedoeld is voor het recreatiegebied " Radioplassen" te Stevensbeek.

Artikel 2 Met het oog op de handhaving van de orde en veiligheid is het verboden tussen zonsondergang en zonsopgang zich in het gebied te bevinden. Opsporingsambtenaren en toezichthouders hebben middels dit artikel een basis om op te treden tegen de aanwezigheid van bijvoorbeeld (baldadige) jongeren, vermeende stropers e.d. Met name in de avonduren heeft het gebied een grote aantrekkingskracht voor bepaalde groepen mensen.Het verbod om zich te bevinden op het tot natuurgebied en natuuroever bestemde terrein, strekt ter bescherming van de in deze gebieden aanwezige en nog te ontwikkelen natuurwaarden.

Artikel 3 Het hier genoemde verbod is opgenomen uit milieuhygiënische overwegingen.

Artikel 4 De APV regelt de parkeerexcessen, met name voor de bebouwde kom en dan bovendien nog voor nader aangeduide soorten voertuigen. Het is daarom nodig het parkeren binnen het recreatiegebied en de aanwezigheid van voertuigen nader te reguleren via deze verordening.

Artikel 5 De APV regelt het venten, innemen van standplaatsen, optreden als straatartiest of dienstverlener op of aan de openbare weg. Onder het begrip dienstverlener (art. 2.1.4.2. APV) wordt mede verstaan degene die optreedt als bewaker van voertuigen. Vanwege het karakter van een recreatiegebied strekt dit artikel verder dan de APV-bepaling ten aanzien van het bewaken van voertuigen. Gekozen is dan ook voor een vergunningenstelsel.De vergunning moet worden aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 6 en 7 Voor een goed functioneren van een recreatiegebied zijn er gedragsregels nodig waar de gebruiker zich aan te houden heeft. Artikel 6 bevat deze gedragsregels.Overtreding van deze gedragsregels kan ingevolge het bepaalde in artikel 7 leiden tot verwijzing uit het recreatiegebied.

Artikel 8 Overtreding van de voorschriften gesteld in deze verordening zijn strafbaar gesteld middels dit artikel. In het uiterste geval kunnen overtredingen gestraft worden met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie en openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. De strafdreiging is conform artikel 154 van de Gemeentewet.

Artikel 9 en 10 Uit de bewoording van artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering blijkt dat er voor de gemeentelijke wetgever ruimte is om in zijn verordeningen buitengewone opsporingsambtenaren aan te wijzen. In artikel 9 is van deze bevoegdheid gebruik gemaakt. Het betreft hier ambtenaren als bedoeld in onderdeel c, van artikel 142 Wetboek van Strafvordering. De ambtenaren zullen moeten voldoen aan de bekwaamheidseisen alvorens bedigd te kunnen worden door de procureur-generaal. Naast deze ambtenaren kan het college van burgemeester en wethouders krachtens artikel 10 personen aanwijzen die worden belast met toezicht en controle binnen het gebied. Uitdrukkelijk zij vermeld dat deze personen geen opsporingsbevoegdheid hebben en bijvoorbeeld geen procesverbaal mogen opmaken en/of geweld mogen gebruiken.

Artikel 11 In lid 2 van dit artikel is het toepassingsgebied van deze verordening afgebakend ten opzichte van de gemeentelijke A.P.V.