Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Destructieverordening gemeente Sint Anthonis

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening gemeente Sint Anthonis
CiteertitelDestructieverordening gemeente Sint Anthonis
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 22-05-1995.Bron ondertekening inwerkingstredingbesluit PeelrandWijzer 14-05-1995.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Destructiewet, art. 17.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-199514-02-2019Nieuwe regeling

22-05-1998

PeelrandWijzer 14-05-1995

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening gemeente Sint Anthonis

De raad van de gemeente Sint Anthonis;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 1995;

gelet op artikel 17 van de Destructiewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende:

"Destructieverordening".

Artikel 1.  

Deze verordening verstaat onder:

a. wet : de Destructiewet;

b. aangifteplichtige : degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

c. destructiemateriaal : dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezen dierlijke afval.

Artikel 2.  

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3.  

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naast bijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4.  

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5.  

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 6.  

1. Deze verordening kan worden aangehaald als "Destructieverordening gemeente Sint Anthonis".

2. De verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van haar bekendmaking.

3. In te trekken:◦ de "Destructieverordening voor de gemeente Wanroij 1987", vastgesteld door de raad der gemeente Wanroij in zijn vergadering van 29 oktober 1987, alsmede◦ de "Destructieverordening van de gemeente Oploo c.a.", vastgesteld door de raad der gemeente Oploo,◦ St. Anthonis en Ledeacker in zijn vergadering van 31augustus 1987.

Aldus vastgesteld in de openbare vergaderingvan de raad van de gemeente Sint Anthonis van 22 mei 1995.

De raad voornoemd,

de secretaris,  de voorzitter,